Postgrau en Internacionalització de Recursos Humans i Global Mobility

Metodologia

Aquest curs de postgrau es realitzarà en modalitat presencial. Combinant les parts teòriques amb un destacat component pràctic.

Tots els temes que es desenvoluparan al llarg del programa estaran orientats i focalitzats en activitats pràctiques i professionalitzadores. Amb l'objectiu de traslladar, mitjançant diferents materials i activitats proporcionats durant el curs (casos d'èxit basats en la realitat professional, experiències pròpies, simulacions, exposició i resolució de casos reals, fòrums de discussió, debat, participació) l'entorn laboral a l'aula.

Model d'aprenentatge què, a través d'aquestes sessions presencials, permetran al participant un cop finalitzat el programa, ser capaç de resoldre i gestionar, individualment o de forma col·lectiva, diferents problemes o qüestions relatives i associades a tot procés d'internacionalització de RRHH.

Avaluació

És obligatori un 80% d'assistència real mínima a les sessions del curs per poder superar-lo.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.