Postgrau en Gestió Clínica

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
24 gener 2020
Fi de programa:
15 juliol 2020
Tipus de programa:
Postgrau
Crèdits ECTS:
30
Modalitat:
Presencial
Preu:
per determinar
Pràctiques:
Extracurriculars

La profunda crisi econòmica i financera que pateix el país, el creixement de la despesa sanitària que augmenta per sobre del creixement de la economia, la caiguda dels tributs públics i l'augment de les expectatives dels ciutadans ha generat una tensió en la gestió com mai abans no s'havia vist. Si volem que el factor públic prevalgui ha de disminuir el pes de l'eficiència de les decisions públiques. Si no fos així, la frontera del que l'Estat podria fer es desplaçarà al mercat, i haurà d'assumir les pèrdues en el benestar social i d'equitat que es podrien haver evitat. Addicionalment hem de persuadir els clínics que tinguin comportaments eficients, on l'adequació i l'ús dels recursos existents, que sempre son escassos però avui en dia molt més, han de ser la moneda comuna. La solució a llarg termini és a mans del clínic i de la seva implicació en la gestió activa i racional dels recursos dedicats al funcionament dels centres sanitaris, tant en atenció primària com en hospitalària.

La gestió clínica integra, d'una manera harmònica però no aversiva, les activitats de gestió en la pràctica clínica diària dels professionals sanitaris. Són els professionals sanitaris i no les estructures qui aconsegueixen la satisfacció del pacient. Cal que els estaments gestor i clínic s'interessin, cada cop més, pels processos assistencials i pel producte final dels centres sanitaris, la millora dels resultats clínics.En aquest escenari és prioritari que la formació cobreixi les àrees relatives de la gestió clínica que dotin d'habilitats com: organitzar una unitat clínica, saber buscar els recursos adequats, seleccionar els millors col·laboradors, transmetre l'estímul intel·lectual pel treball en equip, organitzar l'estructura, les persones i els pressupostos dels serveis i finalment dirigir professionals altament qualificats, que són els seus iguals, amb eficàcia i harmonia.

El gestor clínic té una visió global de la seva pròpia organització i de les diferents funcions que se li demanen: gestionar pressupostos d'acord amb programes, assegurar una assistència de qualitat, centrar la investigació aplicada en la continuïtat dels processos assistencials, etc. A més, el programa s'endinsarà en la exigència d'una garantía de qualitat i eficiència gestora. També és important que els professionals siguin capaços de gestionar la seva carrera professional, tenir la capacitat d'estimular (motivar) i reconèixer el treball en equip (incentivar).

El programa està orientat principalment cap a l'afavoriment de la direcció integrada de la gestió clínica de les organitzacions sanitàries, posant-hi especial atenció en les reformes en curs en nombroses comunitats autònomes dirigides cap a la millora de la productivitat i la consecució d'una competitivitat major entre centres.

Capacitats i competències

Aquest programa ofereix la possibilitat de desenvolupar les capacitats i les competències que es presenten a continuació:

Capacitats

• Preparar projectes alineats en temps, tasques i activitats.

• Resoldre els problemes de forma ordenada, aplicant la metodologia adequada.

• Traslladar a la pràctica els coneixement teòrics.

• Utilitzar el raonament crític.

• Elaborar informes escrits estructurats, clars i comprensibles.

Competències

• Entendre la rellevància del desenvolupament organitzatiu en sanitat.

• Millorar la capacitat de comprensió de l'entorn que envolta la gestió clínica.

• Saber dirigir persones i equips.

• Saber elaborar anàlisis crítics sobre el funcionament dels serveis clínics.

• Millorar les decisions per a la coordinació dels nivells assistencials.

• Entendre els conceptes essencials tant de la medicina basada en l'evidència com de l'avaluació de tecnologies sanitàries juntament amb l'impacte que suposa en la pràctica clínica.

• Entendre la utilitat de la gestió clínica en la investigació de serveis de salut i la gestió de la qualitat assistencial.

• Entendre la funció i el valor de la investigació i la innovació en gestió clínica.

>

Objectius

És prioritari que la formació cobreixi les àrees de la gestió clínica que requereixen habilitats com ara organitzar una unitat clínica, saber cercar els recursos adequats, seleccionar els millors col·laboradors, transmetre l'estímul intel·lectual de la formació contínua a l'equip, organitzar estructura, equips i pressupostos dels serveis, i, finalment, liderar professionals altament qualificats, que són els seus iguals, amb eficàcia, suavitat i sintonia.

A qui va dirigit

Es dirigeix a professionals clínics de centres sanitaris que necessiten ampliar o reforçar els coneixements i les competències de gestió, a més de completar i ampliar el perfil directiu.

.