• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

S'ha acabat la campanya de la renda 2021?

20 Julio - 2021
Renda 2020

Carmen Jover
Professora del Dept. de Finances, Comptabilitat i Control

 

Fa pocs dies va finalitzar la campanya de la declaració de l'IRPF de l'exercici del 2020, concretament el 30 de juny de 2021, però realment tots els contribuents estan segurs d'haver complert amb la seva obligació anual de manera correcta?

L'any 2020 ha estat un any complicat per a molts contribuents, i en concret per a aquells que perceben rendiments del treball, que són presents en prop d'un 80% de totes les declaracions presentades. Alguns d'aquests contribuents, a causa de la situació d'emergència sanitària, han sofert expedients de regulació temporal d'ocupació (més coneguts com a ERTO). El pagador d'aquestes prestacions temporals ha estat el Servei públic d'ocupació estatal (SEPE), que com sabem, fins i tot va patir un ciberatac que va col·lapsar els seus serveis.

Doncs bé, un número important dels afectats per aquests ERTO, no va percebre durant el 2020, la quantitat que li corresponia degut, entre altres motius, a aquest col·lapse temporal dels serveis del SEPE. A molts d'ells, la situació se'ls va regularitzar durant l'any 2021 en plena campanya de la declaració de renda.

En alguns casos, els treballadors havien cobrat imports inferiors als que li corresponia i en uns altres, superiors, la qual cosa implicava l'obligació de la seva devolució.

Tots aquells contribuents que a 30 de juny de 2021 no sabien exactament la quantitat que havien d'haver cobrat o fins i tot no sabien si havien de retornar algun import, quin import haurien d'haver declarat en la seva autoliquidació?

Per tant, tots aquells contribuents que a 30 de juny de 2021, no sabien exactament la quantitat que havien d'haver cobrat o fins i tot no sabien si havien de retornar algun import, quin import haurien d'haver declarat en la seva autoliquidació?

Existeixen diferents possibilitats a 30 de juny de 2021, que resumirem en aquestes línies:

 • El contribuent havia percebut una quantitat superior o inferior a la que li correspondria, però coneixia exactament l'import correcte: Hauria d'haver declarat l'import correcte reportat brut, independentment de l'efectivament percebut.
 • El contribuent havia percebut una quantitat superior a la que li corresponia, però desconeixia exactament l'import a retornar al SEPE. Disposava de diverses possibilitats:
  • Declarar l'import percebut i en rebre la comunicació del SEPE amb l'import a retornar, realitzar un expedient de devolució d'ingressos indeguts, declarant l'import correcte i sol·licitant la devolució de l'ingressat de més. El termini per a realitzar la devolució d'ingressos indeguts és de quatre anys màxim, és a dir, fins al 30 de juny de 2025, si no hi ha cap comunicació de l'Administració anteriorment a aquest termini.
  • Declarar l'import que considera que hauria d'haver percebut, i en el moment de rebre la comunicació del SEPE, regularitzar o sol·licitant la devolució d'ingressos indeguts o realitzant una declaració complementària declarant un import superior a l'inicial.
 • El contribuent ha percebut una quantitat inferior a la que li correspon, però desconeix l'import exacte a percebre. Disposa de dues possibilitats:
  • Declarar el percebut i quan conegui l'import correcte realitzar una declaració complementària amb l'import reportat.
  • Realitzar un precàlcul de l'import a percebre i declarar-lo i regularitzar o amb devolució d'ingressos indeguts o amb declaració complementària depenent si l'import és inferior o superior al declarat.
 • El contribuent desconeix totalment l'import correcte a percebre.
  • Declararà l'efectivament percebut i quan conegui l'import correcte, el regularitzarà de la forma anterior.
  • Declarar l'import de les dades fiscals i regularitzar quan conegui l'import correcte a percebre.

El problema de tots els casos anteriors serà disposar de l'import correcte a declarar. Com pot conèixer-lo el contribuent?

El problema de tots els casos serà disposar de l'import correcte a declarar. Com pot conèixer-lo el contribuent?

L'única forma serà a través del SEPE, que és en última instància qui ha d'indicar-nos aquest import, per tant, serà de vital importància posar-se en contacte amb ells i realitzar les regularitzacions que corresponguin.

I tot això, hauria de realitzar-se abans de percebre cap comunicació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, ja que les sancions o recàrrecs seran substancialment diferents si és el contribuent el que realitza la regularització o si és l'Administració la que notifica la mateixa a l'obligat tributari.

Si l'import de la regularització és una major quantitat a ingressar, i la declaració complementària la realitza el contribuent sense requeriment previ de l'administració tributària, i el termini de la mateixa no supera els tres mesos des del trenta de juny de 2021, el recàrrec serà d'un 5%. No obstant això si existeix un requeriment per part de l'Administració, ja no existirà un recàrrec per presentació extemporània fos de termini sinó una sanció tributària sobre el 30%.

Si la declaració no comporta cap import a ingressar superior, l'Administració pot imposar una sanció de fins a 200 euros.

Per això, serà important conèixer l'import real a declarar per la prestació obtinguda del SEPE i realitzar la regularització tributària, amb major o menor import, al més aviat possible i sempre abans de rebre una notificació de l'administració tributària, ja que això comportarà unes majors sancions.

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic