• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Informació sobre la docència 2020-2021

15 Septiembre - 2020

PROGRAMES PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS

Com s'organizarà la docència?

El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que s'organitzarà a l'entorn d'un model híbrid de docència. La UPF-BSM prioritzarà un escenari de docència híbrida de sessió en el que s'asseguri el màxim nivell de presencialitat amb l'acompliment de les mesures de seguretat sanitària vigents en cada moment del curs acadèmic. Així, es preveu mantenir les sessions presencials en grups reduïts que alhora s'emetran en temps real per videoconferència per aquells estudiants que no estiguin en disposició de desplaçar-se a l'edifici de Balmes.

Per fer això possible s'han equipat aules de l'edifici Balmes amb la tecnologia audiovisual que ens permetrà oferir una experiència d'aprenentatge immersiva i fluïda tant pels estudiants que seran a l'aula com els que es connectin en remot (que seran aquells que no puguin venir o els que, per la necessitat d'acomplir amb les normes d'aforament que es determinin oficialment, hagin de fer torns de presencialitat).

També hem incorporat a la nostra modalitat híbrida l'enregistrament de les classes presencials. D'aquesta manera assegurem la continuïtat lectiva per a aquells alumnes que per raons sanitàries o que per una diferència de fusos horaris no puguin seguir l'emissió en directe de les sessions.

En aquest context els objectius acadèmics, així com la interacció dels participants amb els seus companys i professorat, es desenvoluparan amb els mateixos paràmetres de qualitat per a tots els nostres alumnes.

Aquest escenari de docència híbrida significa que:

  1. El 100% de les sessions lectives seran presencials impartides a Balmes[1], amb emissió[2] en remot síncron.
  2. En cas de programes en que el nombre d'estudiants superi l'aforament d'aula establert per les autoritats sanitàries, es crearan torns setmanals d'assistència.
  3. Pels estudiants de torns en remot en altres fusos horaris: es gravaran les sessions dels programes que tinguin alumnes matriculats de procedència de fora de la UE i Espai Schenguen i que per motius aliens a la seva voluntat no hagin pogut desplaçar-se.

Interacció entre estudiant i professor

La docència a la UPF-BSM és presencial i això implica que hi ha interacció regular presencial entre estudiants i professors. Per a la modalitat híbrida de formació, aquesta interacció es mantindrà, bona i adaptada a la nova situació. La interacció entre estudiants i professors no serà síncrona necessàriament.

Estudiants i professors faran servir les eines de què disposa la UPF-BSM i que permeten mantenir la interacció; entre altres, els fòrums de les aules globals de l'eCampus, la comunicació per correu electrònic i les sessions síncrones d'atenció als estudiants a través de videoconferència amb Zoom.

Guies Docents

Tots els programes disposaran d'una guia d'estudis i/o guies docents d'assignatures en les que es preveu tant els continguts com les competències, els resultats d'aprenentatge i els instruments d'avaluació que s'extreuen directament del pla d'estudis, i un calendari detallat. La guia docent d'assignatura també permet, a l'estudiant i al professor, tenir una idea de la dedicació global a l'assignatura.

Materials d'aprenentatge a l'eCampus

Els estudiants tindran a la seva disposició a l'eCampus la documentació sobre el funcionament del programa (guies i calendari) i els recursos per a l'aprenentatge organitzats en assignatures que inclouran presentacions, lectures, materials multimèdia d'aprenentatge i enunciats de les activitats avaluables.

Avaluació adaptada a la docència híbrida

El model d'avaluació de la UPF BSM es basa en l'avaluació contínua i centrada en l'estudiant, cosa que implica que l'estudiant fa diverses activitats avaluables al llarg del període que dura el programa i que rep retroacció d'aquestes activitats també al llarg d'aquest període

El model d'avaluació contínua de la UPF-BSM es mantindrà i les activitats formatives s'adaptaran a la modalitat híbrida de docència, que inclourà el lliurament de tasques i/o realització d'exercicis a través de l'eCampus.

Els programes de postgrau de la UPF-BSM requereixen d'assistència mínima del 80%. Aquest requisits continuarà sent vigent tant per les sessions presencials com les sessions a distància i s'establiran els mecanismes de control adaptat a cada una de les tipologies de les sessions.

Espais segurs

Tots els espais docents de la UPF BSM estan preparats per impartir les classes amb totes les mesures de seguretat necessàries, tant per a estudiants com per a professors. L'aforament dels espais s'ha calculat d'acord amb les previsions del Pla Sectorial d'Universitats i s'hi aplicaran les mesures de protecció que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment. El rentat de mans, la distància de seguretat i l'ús de la mascareta seran segurament habituals al llarg del curs.

A més dels espais docents habituals (aules), la UPF-BSM incrementarà si cal els espais utilitzables com a sales d'estudi per als estudiants amb la finalitat que els estudiants tinguin a l'escola un espai segur de treball.

Virtualització forçosa

La modalitat híbrida es mantindrà en la mesura que sigui compatible amb la situació sanitària i amb els criteris fixats per les autoritats catalanes, espanyoles i europees. En cas que un rebrot de la pandèmia impliqués o bé que un grup hagi de quedar en confinament preventiu o bé la suspensió de l'activitat formativa presencial per indicació de les autoritats corresponents: l'activitat presencial passaria a impartir-se completament en línia en un termini no superior a tres dies a partir del moment en què es declari.

En aquest hipotètic escenari de suspensió i virtualització forçosa la UPF-BSM ha establert un pla de continuïtat lectiva en el que la docència en remot es canalitzarà a través del campus virtual, l'eCampus, per mantenir l'emissió de les sessions lectives i la interacció i el ritme de treball previstos en un context de flexibilitat i l'acompanyament adequat per al progrés acadèmic dels estudiants.

Aquest escenari contemplaria:

  • Manteniment del calendari lectiu: el 100% de les sessions lectives s'emetran en remot síncron en les dates i horaris previstos per a les sessions presencials.
  • Gravació de totes les sessions emeses per a facilitar accés als alumnes en altres fusos horaris o que no puguin connectar-se a temps real.
  • El requisit d'assistència mínima del 80% continuarà sent vigent tant per les sessions presencials com les sessions a distància i s'establiran els mecanismes de control adaptat a cada una de les tipologies de les sessions.
  • Pel que fa a l'avaluació: es garantirà que les activitats avaluatives recaiguin sobre la matèria recollida en les sessions síncrones, continguts audiovisuals i recursos posats a disposició dels estudiants. Si hi ha part del temari que ha quedat modificat a causa de la replanificació, les activitats previstes s' adaptaran adequadament.

 

[1] Excepte per determinades assignatures del Màster en Advocacia ja informades als estudiants.

[2] L'equipament tècnic i de connexió que necessitaran els estudiants per seguir les classes remotes en bones condicions són consultables en el següent enllaç:

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-para-PC-Mac-y-Linux

 

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic