• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

L'economia del futur podria ser circular

28 Septiembre - 2021
Economia circular

Roger Pagá, col·laborador en la Càtedra Mercadona d'Economia Circular

Què tenen en comú el car sharing, les reunions telemàtiques via Zoom, i el reciclatge? Que les tres activitats són exemples del que es coneix com a economia circular. L'economia circular representa un canvi de paradigma respecte als models econòmics tradicionals. 

Els models econòmics tradicionals es basen en les idees d'extreure, produir, consumir i rebutjar; les empreses primer extreuen recursos del planeta. Després, aquests recursos es transformen en un producte final gràcies a un procés de producció, el qual genera residus. Finalment, el producte final és comprat pels consumidors, els qui l'utilitzen i en última instància el llencen, la qual cosa genera encara més residus. Aquests residus no tenen valor ni per a l'empresa ni per al consumidor, i simplement es consideren com un efecte secundari desafortunat dels processos de producció i de consum.

L'economia circular es basa en la idea que els residus generats pels processos de producció i de consum es poden convertir en un recurs.

L'economia circular, en contraposició, es basa en la idea que els residus generats pels processos de producció i de consum no sols es poden reduir, sinó que també es poden convertir en un recurs, és a dir, en alguna cosa que té valor afegit. Vegem un exemple d'això: imaginem al propietari d'un bar. Cada dia, el bar serveix dotzenes de cafès, la qual cosa es tradueix en l'acumulació d'un residu: els pòsits de cafè. Segons els models econòmics tradicionals, els pòsits del cafè no tenen cap valor per al bar, i són simplement quelcom que cal rebutjar. Segons els models d'economia circular, els pòsits del cafè podrien convertir-se en un recurs. Com? En comptes de descartar-los, el propietari del bar pot vendre'ls a una empresa que utilitzi els pòsits del cafè com a matèria primera. Per exemple, l'empresa de roba Ecoalf utilitza pòsits de cafè per a fabricar tèxtils. Així doncs, la cooperació entre el bar i l'empresa de roba transforma un residu en un recurs, i crea valor per a totes dues empreses. Recuperem ara els exemples usats al principi del text; per què el car sharing, les reunions via Zoom, i el reciclatge són exemples d'economia circular? 

 • La relació entre reciclatge i economia circular hauria de ser intuïtiva; reciclar implica utilitzar un residu per a produir/ajudar a produir un nou producte. Així doncs, veiem de nou aquesta transformació del residu en recurs. L'exemple dels pòsits del cafè, en què aquests s'utilitzen per a produir tèxtils és de fet un exemple de reciclatge (i d'economia circular).
 • Les reunions via Zoom són un exemple d'economia circular ja que permeten reduir els residus generats en mantenir una reunió presencial. Per exemple, una reunió presencial pot implicar un desplaçament al lloc de la reunió utilitzant un automòbil, la qual cosa genera residus (emissions de CO₂). Si la reunió és a través de Zoom, aquests residus desapareixen.
 • El car sharing és un exemple d'economia circular ja que disminueix la necessitat de posseir un vehicle propi. El mateix vehicle és ara reutilitzat per diverses persones. Novament, això es tradueix en menys de residus (emissions de CO₂). 

Aquestes tres idees –Reduir, Reutilitzar, i Reciclar- són els tres grans pilars de l'economia circular i tècnicament es coneixen com el model de les 3Rs.

Reduir, Reutilitzar, i Reciclar són els tres grans pilars de l'economia circular i tècnicament es coneixen com el model de les 3Rs.

Reduint, reutilitzant i reciclant, l'economia circular permet optimitzar l'ús dels recursos. Per a les empreses, aquesta optimització és una oportunitat d'incrementar la seva productivitat. Per al consumidor, és una oportunitat de viure en un món més mediambientalment sostenible.  Des de fa anys existeix un interès polític per a crear societats més mediambientalment sostenibles; no és doncs d'estranyar que tant a nivell europeu com espanyol hi hagi moltes esperances posades en l'economia circular: 

 • En 2015 i 2020, la Comissió Europea va adoptar plans d'acció per a impulsar l'economia circular. Per a Europa, l'economia circular ajudarà a “evitar els danys irreversibles causats per l'ús de recursos a un ritme que excedeix la capacitat de la Terra per a renovar-los […]” i per tant serà “fonamental per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara al 2030”.
 • A nivell espanyol, el govern central ha creat l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular: Espanya Circular 2030, la qual estableix una sèrie d'orientacions estratègiques i es marca una sèrie d'objectius quantitatius sobre economia circular que haurien de ser aconseguits per a l'any 2030.

Després d'haver vist el que promet l'economia circular i l'interès polític que hi ha per a adoptar-la, una pregunta que podem fer-nos és: Què poden fer els consumidors i les empreses per a facilitar la transició cap a una economia més circular?

Com hem dit, l'economia circular gira entorn de les 3Rs: reduir, reutilitzar i reciclar. Per a les empreses, això pot implicar:

 1. Redisseny del producte: en l'economia circular, els productes es dissenyen des de la base per a durar, per a ser reciclats, i/o per a ser remanufacturats. Això implica, entre altres coses, ser molt curós amb la selecció de materials.
 2. Cooperació entre empreses, possiblement d'indústries diferents. Els residus d'una empresa poden convertir-se en les matèries primeres d'una altra (recordar l'exemple dels pòsits de cafè, que acaben usant-se per a produir tèxtils). 
 3. Repensar el model de negoci: Puc digitalitzar el que venc (ex. banca en línia en comptes de banca tradicional), o la manera com el venc? (ex. venda en línia en comptes de venda en botiga física). Puc vendre un servei en comptes d'un producte? (ex. en comptes de vendre automòbils, vendre el dret a utilitzar un automòbil per temps limitat). 
 4. Canvis en la cultura organitzacional: els principis de l'economia circular s'haurien de considerar durant la selecció de personal, durant la seva capacitació (formació interna), i durant la seva avaluació (sistema de recompenses).
 5. Canvis en la política de comunicació (màrqueting): ser una empresa que adopta els principis de l'economia circular pot ser un avantatge competitiu en un entorn on els consumidors estan cada vegada més conscienciats sobre la importància de la sostenibilitat mediambiental. No obstant això, també existeixen consumidors que pensen que els productes reciclats o remanufacturats són de pitjor qualitat, o consumidors que seran reticents a confiar en empreses que utilitzen models de negoci no tradicionals (ex. car sharing, banca en línia…). Per tant, el màrqueting juga un paper molt important en aquest context, perquè ha de comunicar la importància de ser circular i buidar els prejudicis que els productes o serveis circulars puguin generar.
 6. Nous instruments de mesura: de la mateixa manera que les ràtios de comptabilitat financera ens informen de la salut financera d'una empresa, existeixen indicadors que mesuren l'efectivitat de les accions d'economia circular. És essencial per a les empreses conèixer i utilitzar aquests indicadors de circularitat per a monitorar l'efectivitat de les seves accions.

Quant als consumidors, també existeixen diverses accions que aquests poden prendre per a facilitar la transició cap a una economia més circular:

 • Practicar les 3Rs: de la mateixa manera que les empreses, els consumidors també poden realitzar accions orientades a reduir residus, reutilitzar productes, i reciclar.
 • Una ment oberta: un estudi suggereix que els consumidors són el primer fre a la creació de productes o serveis circulars. Això ocorre per almenys dos motius: reticències sobre la qualitat d'aquests productes (pot un producte remanufacturat tenir la mateixa qualitat que un producte nou?) i reticències a l'hora d'acceptar nous models de negoci no tradicionals (com per exemple, el car sharing). 
ODS 12
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic