Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament (en anglès)

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Online en Economia de la Salut i del Medicament (en anglès) consta d'un total de 60 crèdits ECTS. Els mòduls de l'1 al 7 tenen, cada un, un valor de 6 crèdits; el mòdul 8 té un valor de 8 crèdits i el treball final de màster val 10 crèdits.

 • Mòdul 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics. Aquest mòdul és pot cursar per separat.
 • Mòdul 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
 • Mòdul 3. Economia i polítiques de finançament del medicament.
 • Mòdul 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
 • Mòdul 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.
 • Mòdul 6. Economia de la salut (1): Oferta.
 • Mòdul 7. Economia de la salut (2): Demanda.
 • Mòdul 8. Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries.
 • Mòdul 9. Informe final (term paper).

 CONTINGUTS:

 • MÒDUL 1: Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Mèdiques (1): Conceptes Bàsics Tutor: Jaume Puig JunoyAutors: Jaume Puig Junoy i José Luis Pinto L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius. Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut. 1.1. La necessitat de comptar1.2. Quins són els passos a seguir per realitzar una avaluació econòmica? Unitat 2. L'anàlisi de cost en l'avaluació econòmica (1). 1.1. Estimació dels costs d'un nou medicament.1.2. L'ajustament temporal dels costos.1.3. La distinció entre el cost mitjà i el cost marginal. Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat, 1.1. Estimació dels beneficis de les alternatives de tractament.1.2. L'ús i el càlcul dels anys de vida ajustats per qualitat VAC).1.3. Dissenys d'un estudi de cost-utilitat ACU) Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1). 1.1. És útil valorar el resultat en termes monetaris?1.2. Els primers passos per obtenir una mesura del valor monetari.1.3. Valorant els resultats mitjançant la disposició a pagar.
 • MÒDUL 2: Tècniques Quantitatives Aplicades a la Gestió de Serveis de Salut Tutor i autor: Carles Murillo Fort L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadístic i economètric que puguin ser útils a la presa de decisions en aquest àmbit. Unitat 1. Mesura de la relació entre despesa en medicaments i renda. 1.1. Associació entre despesa en medicaments i renda.1.2. Mesura del grau d'associació entre despesa i renda.1.3. La capacitat predictiva de la renda.1.4. Valoració dels resultats de l'anàlisi. Unitat 2. Els determinants de la eficàcia d'un tractament. 2.1. Proposta d'un mètode per saber si un medicament és eficaç.2.2. Determinants dels canvis en els resultats d'un tractament.2.3. La quantitat de tractament i les característiques dels individus determinen l'eficàcia del tractament?2.4. Diagnòstic estadístic del mètode utilitzat. Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia. 3.1. Motivació del tema.3.2. Elaboració de pressupostos de farmàcia en atenció primària.3.3. Què succeeix quan una variable explicativa és una variable categòrica?3.4. Costos de farmàcia en equips d'atenció primària. Unitat 4. El comportament del prescriptor. 4.1. Motivació del tema.4.2. Les característiques del prescriptor i la racionalitat de la despesa.4.3. Valorant l'evidència empírica.4.4. Avaluació de models: una estratègia.
 • MÒDUL 3: Economia i Polítiques de Finançament del Medicament Tutor i autor: Jaume Puig Junoy L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut. Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat. 1.1. La interpretació de la despesa farmacèutica.1.2. Quines són les causes de l'augment del preu dels medicaments?1.3. Les característiques distintives del mercat farmacèutic. Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments. 2.1. Les polítiques de gestió farmacèutica.2.2. Els copagaments als servis de salut.2.3. Els efectes dels copagaments als serveis de salut i als medicaments. Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments. 3.1. Les raons per regular el preu dels medicaments.3.2. Els sistemes de regulació del preu dels medicaments.3.3. Els efectes de la regulació de preus. Unitat 4. Patents i polítiques del foment de la competència al mercat farmacèutic. 4.1. El paper de les patents al mercat farmacèutic.4.2. És possible la competència al mercat farmacèutic?4.3. Els sistemes de preus de referència dels medicaments.
 • MÒDUL 4. Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Mèdiques (2): Avenços. Tutor: Jaume Puig JunoyAutors: Jaume Puig Junoy i Eulàlia Dalmau L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació en diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius. Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2). 1.1. Disseny de l'estudi del cost d'una malaltia.1.2. Mètodes de valoració del temps remunerat i no remunerat.1.3. La qualitat de la valoració del cost.1.4. Estudi de l'impacte pressupostari d'un nou fàrmac. Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2). 2.1. Disseny d'un estudi de valoració contingent.2.2. Disseny d'un anàlisi conjunt. Com introduïm els resultats de la Disponibilitat a Pagar en un Anàlisi Cost-Benefici. Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica. 3.1. Avaluació econòmica i assaigs clínics.3.2. Tècniques de modelització.3.3. Fonts d'incertesa en l'avaluació econòmica. Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions. 4.1. Criteris de decisió en l'anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat.4.2. Presentació de l'estudi i us dels resultats en la presa de decisions.4.3. Avaluació econòmica i política del medicament.
 • MÒDUL 5: Gestió del Medicament en els Serveis Sanitaris. Tutor: Josep Lluís SegúAutors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar a l'alumne les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments amb el fi de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de la eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos de l'estudi. Unitat 1. Podem gestionar els medicaments?: La visió de la Microgestió. 1.1. La política de medicaments: la diferència entre veure i mirar.1.2. Factor que influeixen en la selecció i ús de medicaments: a qui ens enfrontem a l'hora de gestionar aquest recurs?1.3. Com començar a gestionar: Què saber, què conèixer, què analitzar? Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: La versió de la microgestió.2.1. La microgestió del medicament: Estratègia, tàctica i tècnica.2.2. Actuant sobre el fàrmac: La selecció de medicaments i la incorporació de novetats terapèutiques.2.3. De la gestió del medicament a la gestió de la utilització: Per qui, quant, com i perquè? Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: Informació, corresponsabilització, integració i avaluació. 3.1. La corresponsabilització dels professionals: Un element bàsic basat en informació, participació i responsabilitat.3.2. Elements de suport operatiu a un pla de gestió del medicament: Integració, formació i avaluació.3.3. Desenvolupament d'un Pla Operatiu per a la gestió del medicament en el complex "Sud Saludable". Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: La perspectiva de la industria farmacèutica. 4.1. El procés de desenvolupament d'un nou fàrmac.4.2. Interaccions amb les autoritats reguladores en el desenvolupament de fàrmacs.4.3. El desenvolupament internacional de fàrmacs: El Project Management.4.4. Avaluació dels projectes de desenvolupament a la Indústria Farmacèutica: El mètode de l'arbre de decisió NPV.4.5. La farmacoeconomia en la indústria farmacèutica.
 • MÒDUL 6: Economia de la Salut (1): Oferta Tutor: Jaume Puig JunoyAutora: Marisol Rodríguez L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi econòmic del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 7 d'aquest programa de formació. Unitat 1. L'Economia i la seva aplicació en el camp de la salut. 1.1. Entendre l'Economia en tres actes i un epíleg.1.2. L'aplicació de l'economia en el camp de la salut. Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de despesa en salut. 2.1. La funció de producció de salut.2.2. Anàlisi de la despesa en serveis de salut. Unitat 3. Els mercats de bens i serveis de salut. 3.1. Les relacions econòmiques en la producció i en la utilització de serveis de salut.3.2. Les errades del mercat del serveis de salut.3.3. Les errades del mercat d'assegurances privades. Unitat 4. Despeses, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut. 4.1. Producció i despeses en els serveis de salut.4.2. L'eficiència en la producció de serveis de salut.4.3. Els sistemes de pagament als metges.4.4. Els sistemes de finançament hospitalari.
 • MÒDUL 7: Economia de la Salut (2): Demanda Tutors: Marisol Rodríguez i Carles MurilloAutors: Marisol Rodríguez, Carles Murillo i Jaume Puig Junoy L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar al participant en l'anàlisi econòmic del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de forma conjunta en el present mòdul i en el mòdul 6 d'aquest programa de formació. Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica. 1.1. Demanda i necessitat: dos models diferents per a respondre a la mateixa pregrunta.1.2. Demanda i inversió en salut: el model Grossman.1.3. Estimació empíria de la demanda. Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM). 2.1. Què entenem per variació en la pràctica mèdica?2.2. Tractant d'identificar la magnitud de la variabilitat.2.3. Els arguments explicatius de les VPM i l'orientació de polítiques. Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència als serveis de salut. 3.1. La tecnologia en la producció de serveis de salut.3.2. Contractació externa o producció directa?3.3. La competència i l'organització dels serveis de salut. Unitat 4. L'objectiu d'equitat en la salut: teoria i aplicacions. 4.1. El concepte de l'equitat en la salut.4.2. Evidència empírica sobre l'existència de desigualtats socioeconòmiques en la salut.4.3. La responsabilitat/contribució dels sistemes de salut en la (in)equitat.
 • MÒDUL 8: Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries. L'objectiu del seminari és dotar el participant d'habilitats i capacitats pràctiques a l'hora de buscar solucions a un problema d'avaluació econòmica en salut. Per aconseguir-ho, es revisaran els conceptes de l'anàlisi de decisions i de les tècniques de modelització en avaluació econòmica per fer èmfasi en el desenvolupament pràctic de models d'anàlisi de decisió i models de Markov que comparin diversos cursos d'acció, programes de salut, intervencions sanitàries o tractaments complementaris. D'aquesta manera el participant afronta, al llarg del mòdul, els problemes típics de l'aplicació pràctica dels models d'avaluació econòmica i desenvolupa diferents eines per solucionar-los. Unitat 1: Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries. 1.1. Conceptes bàsics.1.2. Tipus de models i justificació de la utilització corresponent.1.3. Avantatges i inconvenients dels models.1.4. Directrius per a la lectura crítica de models d'avaluació econòmica.1.5. Exercici autoavaluable: Excel per a avaluació econòmica.1.6. Avaluació de la unitat: lectura crítica d'un article (test). Unitat 2: Fases d'elaboració d'un model. 2.1. Recerca d'informació.2.2. Els models d'anàlisi de decisió.2.3. Anàlisi de sensibilitat.2.4. Representació gràfica dels models de cost-efectivitat.2.5. Exercici autoavaluable: elaboració d'un arbre de decisió.2.6. Avaluació de la unitat: elaboració d'un arbre de decisió (test).2.7. Presentació de l'exercici d'avaluació final i creació de grups de treball (fòrum per grup). Unitat 3: Models de Markov (primera part) 3.1. Conceptes bàsics.3.2. Dibuixar un model de Markov (diagrama de decisió i graf).3.3. Estructura de la informació.3.4. Propagació de la cohort.3.5. Exercici autoavaluable: representació gràfica de models de Markov (diagrama de decisió i graf).3.6. Exercici autoavaluable: elaboració d'un model determinístic.3.7. Avaluació de la unitat: elaboració d'un model determinístic (test).3.8. Definició de rols de treball (fòrum per grup) i recerca bibliogràfica (beneficis clínics) per a l'exercici d'avaluació final. Unitat 4: Tècniques estadístiques per a la modelització. 4.1. Taxes i probabilitats.4.2. Probabilitats d'estudis de supervivència.4.3. Propagació de la incertesa en models de regressió.4.4. Avantatges i desavantatges dels programaris de modelització (Excel, TreeAge, Winbugs, arena...).4.5. Cas pràctic: exercici de taxes a probabilitats, estimació de probabilitat d'estudis de supervivència i propagació de la incertesa.4.6. Definició dels compradors i de l'estructura del model de l'avaluació final. Continuació de la recerca bibliogràfica (beneficis clínics i qualitat de vida). Unitat 5: Models de Markov avançats. 5.1. Incertesa.5.2. Selecció de les distribucions de probabilitat.5.3. Pla cost-efectivitat i corba d'acceptabilitat per pagar.5.4. Valor de la informació perfecta.5.5. Cas pràctic: elaboració d'un model de Markov probabilístic.5.6. Avaluació de la unitat: elaboració d'un model de Markov probabilístic (test).5.7. Continuació de la recerca bibliogràfica per a l'avaluació final, focalitzant en l'ús de recursos i costos unitaris. Preparació del model d'avaluació econòmica i càlcul de probabilitats. Unitat 6: Avaluació final. 6.1. Finalització de la recerca bibliogràfica.6.2. Elaboració del model d'avaluació econòmica determinístic.6.3. Transformar el model en probabilístic.6.4. Obtenció de resultats numèrics i gràfics.6.5. Fòrum dels participants de cada grup amb el progrés del treball i dubtes.6.6. Elaboració d'activitat del mòdul.
 • MÒDUL 9: Informe Final. Tutors: Carles Campillo Artero i Jaume Puig-Junoy. El tutor serà assignat de forma individual a cada participant en funció del tema escollit per a la realització de l'informe final. La direcció del curs assignarà a cada participant un tutor que portarà a terme el seguiment i control de les activitats i servirà de recolzament per els dubtes que puguin sorgir durant la seva realització.L'objectiu d'aquest mòdul és redactar un document, sobre un tema a elecció de cadascun dels participant, que contingui elements d'anàlisi econòmic relacionats amb alguns dels punts d'interès de les matèries i continguts del curs.

Titulació acadèmica

La realització dels mòduls de l'1 al 8 més l'informe final permet l'obtenció del Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.