Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Requisits d'admissió

Estar en possessió d'una titulació universitària de l'àmbit de Ciències Polítiques, Ciències de la Salut, Ciències del Treball, Dret, Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia, Història i altres ciències socials.

 • Es valorarà positivament acreditar un nivell B1 de llengua anglesa. El curs s'impartirà en castellà, amb algunes assignatures en anglès.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Procediment de selecció específic del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials:

 • La valoració de l'adequació del perfil del candidat es farà d'acord amb un escrit de presentació d'una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del Màster i els seus objectius professionals.
 • El perfil idoni del participant del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials serà aquell que posseeixi una titulació universitària de l'àmbit de Ciències Polítiques, Ciències de la Salut, Ciències del Treball, Dret, Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia, Història i altres ciències socials.
 • D'altra banda, es valorarà que el participant tingui experiència tant a nivell nacional com internacional (experiència en l'Administració pública i les institucions privades, incloses les ONG, els organismes internacionals i les seves agències socials).
 • Tal com indica l'RD 861/2010 de 2 de juliol, en el seu "Article 6. Reconeixement i transferència de crèdits", l'acreditació d'aquesta experiència laboral i professional serà reconeguda en forma de crèdits que computaran a efectes de l'obtenció del títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents d'aquest.
 • Realització d'una entrevista personal o curricular (no necessariament presencial).

Documentació obligatòria*:

Carta o vídeo de presentació

• Currículum

• Fotocòpia del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)

• Fotocòpia de l'expedient acadèmic

• Fotocòpia del DNI o passaport

• Fotografia de mida carnet (format jpg)

 • Documentació recomanada:
 • Fotocòpia simple d'acreditació de llengua anglesa (nivell B1)

En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió
  Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
  • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
   L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.
 2. Admissió
  • Un cop completada la candidatura, s'enviarà la resolució d'admissió en un termini màxim de 20 dies.
  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació
  • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
  • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
   • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
  • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
  • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
  • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1505}.
  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.