Màster Universitari en Advocacia

Metodologia

L'objectiu essencial del Màster universitari en Advocacia és que el futur advocat obtingui els coneixements i habilitats específics per a l'exercici de la seva professió d'acord amb allò que disposen els arts. 10 i 14 del Reglament de la Llei 34/2006.

  • Amb les assignatures obligatòries es pretén garantir una adequada preparació de l'examen oficial que, complementada amb l'especialització que aporten les assignatures optatives, situï l'estudiant en les millors condicions per iniciar la seva carrera professional com a advocat.
  • Amb les assignatures de litigació que configuren el bloc principal de continguts del programa (15 ECTS) es pretén que, a partir dels problemes plantejats per casos reals, els estudiants siguin capaços d'aplicar a la seva resolució tant el dret processal com el substantiu, l'intern i el comunitari. La redacció d'escrits jurídics (demandes, querelles, recursos) i la seva defensa oral (simulacions de judicis i vistes orals) tenen un paper essencial en aquestes assignatures.
  • També s'estudien continguts imprescindibles per a l'exercici de la professió d'advocat , com la deontologia, la negociació i l'organització del despatx, que tindran un paper fonamental en el posterior examen oficial (11 ECTS).
  • A més, de les 22 assignatures optatives que el màster ofereix, és possible seleccionar també les assignatures programades al Màster en Ciències Jurídiques de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Activitats extra-curriculars: el màster organitzarà durant el període lectiu una sèrie d'activitats extra-curriculars voluntàries: assistència a judicis i a guàrdies de detinguts, simulacions de judicis, workshops organitzats per empreses i despatxos col·laboradors, formacions específiques (com ara, entre d'altres, oratòria i anglès jurídic), etc.
  • Finalment, durant l'últim trimestre del curs, caldrà redactar, com a treball final de màster (6 ECTS), un dictamen sobre un problema pràctic amb rellevància multidisciplinària.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la correcta evolució.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.