Màster en Tècniques de Reproducció Assistida Humana

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El pla d’estudis, de 60 crèdits ECTS, consta de quatre àrees temàtiques que s’organitzen en nou assignatures.

1. MARC DE REFERÈNCIA CLÍNICA

Sorgeixen nous reptes en el camp de les TRA. És important que els professionals evolucionin i adquireixin una comprensió sòlida del panorama social, ètic i legal entorn de les tecnologies de reproducció assistida. Aquesta àrea temàtica proporcionarà a l’alumnat un marc de referència així com un enfocament de la Medicina basada en l’evidència (MBE) per a l’avaluació de noves tecnologies i tractaments, fent atenció a les complexes diferències legals i culturals entre països, que poden generar diferències importants en la manera d’aplicar la cura. 

Els professionals han de conèixer els diferents aspectes d’aquest marc de referència, que seran tractats tenint en compte els nous reptes que suposen la introducció i l’avaluació de tècniques innovadores i protocols en la cura als pacients, l’atenció reproductiva en diversos països i l’atenció centrada en el pacient. 

L’ÈTICA, EL DRET I EL MÈTODE CIENTÍFIC

Aquesta assignatura comprèn els principis que han de servir de guia a qualsevol professional en TRA. Atès que els descobriments tècnics es produeixen a un ritme cada vegada més ràpid, el camp de les tecnologies de reproducció assistida planteja sempre dilemes ètics; per tant, és molt important conèixer amb profunditat i respectar rigorosament les lleis i normes nacionals i internacionals de les TRA.  

L’alumnat també adquirirà en aquesta assignatura les habilitats necessàries per exercir un pensament crític i es familiaritzarà amb el concepte de Medicina basada en l’evidència (MBE). Es formarà els estudiants en els mètodes principals per trobar evidència mèdica i saber apreciar els diversos graus d’importància de l’evidència disponible així com per avaluar la fiabilitat de les fonts. Se’ls ensenyarà a detectar els punts forts i dèbils de la metodologia i a valorar l’evidència en funció de la validesa, la fiabilitat i l’aplicabilitat corresponent mitjançant l’anàlisi crítica dels temes següents: 

 • L’ètica en la medicina reproductiva
 • Debats de casos ètics/legals 
 • Lleis generals en TRA
 • Qüestions jurídiques en l’atenció reproductiva internacional 
 • L’ètica en la investigació mèdica reproductiva i la integritat científica
 • Introducció a l’estadística per a la medicina reproductiva 
 • Introducció a la Medicina basada en l’evidència
 • El mètode científic 
 • Debats de casos de MBE 

ATENCIÓ CENTRADA EN EL PACIENT

La càrrega emocional del tractament és la causa principal de la interrupció i de la no-adherència al mateix tractament, fins i tot en països on els tractaments de reproducció assistida són gratuïts i estan acceptats culturalment. Els professionals han de dur a terme una atenció centrada en el pacient (Patient-centered Care, PCC), proporcionar una cura respectuosa a les preferències, les necessitats i els valors de cada pacient, i assegurar alhora que aquests valors es tinguin en compte en totes les decisions clíniques. Durant les sessions diverses de PCC, els estudiants coneixeran amb profunditat les característiques principals d’aquesta mena d’atenció als pacients, tant homes com dones, incloent-hi l’accés a la cura; el respecte als valors, les preferències i les necessitats; la informació i l’educació; la comoditat física; el suport emocional i psicològic; la participació en xarxes de suport, i la coordinació i la integració de l’atenció al pacient. 

 • Psicologia de la dona infèrtil
 • Psicologia de l’home infèrtil
 • Conscienciació i coneixement de la fertilitat 
 • La fertilitat i els canvis en l’estil de vida 
 • Els nous mitjans de comunicació i la infertilitat 
 • Atenció centrada en el pacient 

2.  LA REPRODUCCIÓ HUMANA

En el camp de les TRA és fonamental tenir un coneixement profund de la reproducció humana. Al llarg de les sessions relacionades amb aquest tema, l’alumnat adquirirà informació relativa a tots els aspectes rellevants de l’anatomia i la fisiologia de la funció reproductiva humana normal, les patologies corresponents i el conjunt de tècniques i mètodes que fan servir actualment els professionals de TRA.

ANATOMIA I FISIOLOGIA 

En aquesta assignatura s’estudiarà l’anatomia i la fisiologia normal dels òrgans reproductius masculins i femenins i s’examinaran macroscòpicament i microscòpicament totes les etapes del cicle de vida reproductiu: desenvolupament, endocrinologia, fisiologia, gametogènesi, cicle menstrual, embaràs i desenvolupament embrionari primerenc.

 • Anatomia normal del tracte reproductiu femení – Anatomia normal del tracte reproductiu masculí
 • Gametogènesi i embriogènesi
 • Embaràs  
 • Endocrinologia normal de la reproducció 
 • Endocrinologia de la infertilitat femenina / tractaments 
 • Endocrinologia de la infertilitat masculina / tractaments

PATOLOGIA REPRODUCTIVA HUMANA 

Es formarà l’alumnat en les patologies principals que hi ha darrere els problemes de fertilitat, en l’avaluació clínica de l’individu infèrtil i en el camp en desenvolupament de l’oncofertilitat. 

 • Avaluació/exploració clínica i proves 
 • Endometriosi 
 • Resistència a la insulina en la síndrome de l’ovari poliquístic (PCOS) i la síndrome metabòlica 
 • Oncofertilitat 
 • Preservació de la fertilitat social + recepció d’òvuls de la parella (ROPA)
 • Infertilitat tubària i uterina 
 • Estil de vida i infertilitat 
 • Patologia reproductiva femenina 
 • Patologia reproductiva masculina
 • Malaltia de la implantació 

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA 

L’alumnat es familiaritzarà amb les tecnologies i els mètodes que actualment es fan servir en les TRA. Es tractaran tant els enfocaments clínics com els embriològics i es proporcionarà als estudiants una visió holística de la medicina reproductiva. Atès que el concepte i la metodologia de la Medicina basada en l’evidència tenen una importància especial en aquesta assignatura, s’animarà als estudiants a examinar de manera crítica la base empírica d’una pràctica actualment consolidada a fi de poder diferenciar els mètodes que tenen una base sòlida en evidencia dels que s’han fet populars per altres motius. 

 • Hiperestimulació ovàrica controlada 
 • Inducció de la ovulació (IUI) 
 • Donació de gàmetes 
 • Gestació subrogada
 • Suport de la fase luteal
 • OPU (Ovum pick-up)
 • Transferència embrionària (ET)
 • Embarassos per TRA
 • Organització del laboratori
 • Oòcits 
 • Semen 
 • Embrió
 • Cultiu llarg d’embrions
 • Automatització i IA
 • MIV
 • Fertilització 
 • Criobiologia

3.  DIAGNÒSTIC I TÉCNIQUES DE LABORATORI

La pràctica actual de la reproducció assistida depèn en gran manera de la tecnologia i dels diagnòstics de laboratori, i cada vegada es trobarà més influenciada pel camp de la genètica, que evoluciona contínuament. L’alumnat adquirirà un coneixement detallat dels aspectes genètics de les TRA, revisarà casos clínics i relacionarà la genètica amb qüestions ètiques i socials. 

GENÈTICA 

La genètica reproductiva roman a la base de totes las fases del cicle reproductiu. L’alumnat es familiaritzarà amb els conceptes bàsics de la genètica relatius a tots els aspectes de la reproducció humana, i es posarà l’accent en les malalties hereditàries, la segregació cromosòmica i la genètica de la infertilitat masculina i femenina. Mitjançant l’avaluació de la MBE, els estudiants aprendran a tractar la genètica, las tècniques de proves preconcepcionals i d’assessorament genètic. 

 • Genètica reproductiva 
 • Proves preconcepcionals   
 • Casos de proves preconcepcionals
 • Genètica de la infertilitat masculina
 • Genètica de la infertilitat femenina
 • Assessorament genètic per al professional de la reproducció
 • Proves d’embrions 
 • Casos clínics de genètica reproductiva

TÈCNIQUES PRINCIPALS I EXPERIMENTALS

Es presentaran i s’estudiaran tecnologies genètiques d’avantguarda, incloent-hi les tècniques de manipulació genètica i d’edició del genoma, la manipulació mitocondrial, el transplantament uterí i el tractament de la infertilitat amb cèl·lules mare. 

 • Activació assistida d’oòcits
 • Manipulacions genètiques 
 • Manipulació de les mitocòndries
 • Transplantament d’úter
 • Tractament de la infertilitat femenina amb cèl·lules mare
 • Tractament de la infertilitat masculina amb cèl·lules mare
 • Activació de fol·licles 
 • Tècniques principals d’investigació 

4. SESSIONS DE LABORATORI

El plantejament de la MBE demana que els professionals coneguin amb profunditat les tècniques principals de laboratori, ja que són fonamentals per a la comprovació empírica de les hipòtesis. A més, un/a bon/a professional de TRA ha de dominar tècniques clíniques bàsiques com la recollida d’oòcits i la transferència d’embrions. Aquest programa permet als estudiants submergir-se en aquestes dues pràctiques fonamentals.

LABORATORI EXPERIMENTAL (maneig de gàmetes i embrions)

L’alumnat durà a terme els procediments bàsics de les TRA durant una setmana completa de sessions intensives de laboratori experimental, incloent-hi la manipulació d’oòcits, la denudació, l’avaluació de la maduresa, el cultiu i l’avaluació d’embrions in vitro, la descongelació d’esperma, la tècnica de swim-up i els gradients.

SIMULACIÓ DE PROCEDIMENTS CLÍNICS

Aquesta assignatura consisteix a formar l’alumnat, durant una setmana completa, en les tècniques clíniques principals, com ara la recollida d’oòcits i la transferència d’embrions guiada per ultrasons, fent ús de la tecnologia punta de sistemes de simulació digital amb maniquins.

5. PROJECTE FINAL DE MÀSTER

Durant les pràctiques professionals, l’alumnat triarà una tècnica o un mètode que desperti el seu interès, presentarà una revisió crítica de la bibliografia existent sobre l’esmentada pràctica clínica i n’elaborarà un informe d’acord amb els criteris i les directrius de la MBE. 

6. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS CURRICULARS

L’alumnat podrà fer pràctiques supervisades en centres o clíniques de recerca en reproducció assistida de la Unió Europea (Espanya, Itàlia, Dinamarca i Suècia) o de fora de la UE (EUA i Brasil). La durada d’aquestes pràctiques serà de quatre mesos i els estudiants les podran fer en un sol centre o en dos, i passar dos mesos en cada centre. Segons la clínica que triïn, els estudiants podran centrar-se en recerca reproductiva, reproducció clínica o embriologia clínica. En cada pràctica, l’estudiant estarà sota la supervisió d’un tutor local.

Titulació acadèmica

S’atorgarà el títol de Màster en Tecnologies de Reproducció Humana Assistida per la Universitat Pompeu Fabra.

.