Màster en Traducció Literària i Audiovisual

Metodologia

El Màster en Traducció Literària i Audiovisual està pensat per combinar sessions d'exposicions teòriques amb tallers i seminaris de caràcter pràctic, juntament amb visites a estudis de doblatge, entre altres activitats. Els seminaris són obligatoris, mentre que l'estudiant té la possibilitat d'escollir entre un ampli nombre de tallers, els que més s'adeqüin a l'especialització que vol cursar. El màster es completa amb un treball final, tutoritzat per un membre del professorat que reflexi de manera sintètica el grau d'assimilació de la formació rebuda, així com el conjunt de capacitats i competències adquirides.

Mòdul 1: Seminaris amb presentació de temes d'interès comú, interactius entre el docent i el grup d'estudiants.

Mòdul 2: Tallers d'exercicis pràctics de traducció dins i fora de l'aula.

Mòdul 3: Presentació i explicació detallada de la informació jurídica i pràctica que afecta la professió de la traducció literària, per a editorials, autònoma, i per a audiovisuals.

Entorn presencial i plataforma Moodle (Internet) per a entregues de materials i dinamització de fòrums temàtics.

Els directors del màster estaran a disposició de l'alumnat per a consultes i tutories.

Avaluació

L'avaluació es basarà sobretot en el control de l'assistència contínua, la participació activa i l'entrega de manera satisfactòria dels exercicis encomanats. Aquestes dues últimes seran tant presencials com per Moodle (Internet).

Els participants faran un treball individual de finalització de màster que reflecteixi el grau d'assimilació de la formació rebuda de manera sintètica, així com el conjunt de capacitats i competències adquirides. Els treballs hauran d'inscriure's en les línies fonamentals següents:

Traducció literària

  • Història de la traducció: estudis sincrònics o diacrònics.
  • Estudis crítics comparatius de traduccions existents.
  • Estudis de literatura comparada i traducció.
  • Propostes de traducció d'obres inèdites en català o castellà, prèvia justificació de l'interès literari, acadèmic o comercial de les mateixes.

Traducció audiovisual

  • Aspectes traductològics i professionals del doblatge.
  • Aspectes traductològics i professionals de la subtitulació.
  • Aspectes traductològics i professionals dels videojocs.
  • Aspectes traductològics i professionals de l'accessibilitat.

Els temes per fer aquest treball es poden escollir des de qualsevol de les modalitats de traducció treballades durant el curs, a proposta del propi participant o suggerides pel tutor o tutora.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.