Màster en Gestió d'Esdeveniments i Protocol

Metodologia

La metodologia combina les classes magistrals amb la resolució de problemes partint d’estudis de cas, la presentació d’informes sobre casos pràctics, la realització d’exercici individuals i l’aplicació de casos reals.

Projecte de màster: El programa inclou un projecte individual que es treballa durant el curs. El projecte:

  • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l’interès de l’estudiant.
  • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • constitueix una oportunitat d’interacció, debat, contrast d’idees i d’aprenentatge entre iguals.

Acompanyament personalitzat: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d’acord amb les característiques del projecte. El mentor:

  • actua com s guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Avaluació

L’avaluació es basa en l’assistència, la participació a classe, la resolució d’exercicis i el Treball Final.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.