Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social forma els estudiants de manera específica en les competències necessàries per a l'assessoria jurídicolaboral, des de l'assessorament a empreses i institucions públiques fins a la negociació i a la defensa jurídica dels diferents subjectes de les relacions laborals, siguin individuals, siguin en els convenis col·lectius.

 • Dret laboral
 • Dret
 • Seguretat Social
Pròxima edició
Inici classes
07 Octubre, 2021
Fi programa
01 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dijous i divendres de 16:00 a 21:00
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
9350 €

Aquesta formació universitària es caracteritza, principalment, per oferir als estudiants un temari molt complet pel que fa a l'ordenament jurídicolaboral que va més enllà de la simple actualització, complement o repàs, formant així especialistes en la branca social del dret i del mercat de treball. El programa té com a objectiu formar juristes especialitzats en Dret Laboral i de la Seguretat Social i, per tant, és diferent d'altres programes de recursos humans, relacions laborals, promoció social o d'assessoria empresarial en general.

Al llarg de les assignatures del màster aprendràs la normativa laboral, de negociació col·lectiva, de treball i seguretat social i aprofundiràs en els principals problemes interpretatius que suposen les últimes modificacions regulatòries i els criteris aplicats en assessoria jurídicolaboral. A més, la matèria del màster et proporcionarà coneixements actualitzats sobre la jurisprudència constitucional i del Tribunal Suprem, destacant allò referent a la unificació de la doctrina aplicada a advocats i empreses i, si s'escau, la dels tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes, especialment en el cas de Catalunya.

El curs de màster ofereix a l'alumne un equip de docents molt divers. La composició en les dues últimes edicions consta de 19 professors universitaris pertanyents a 13 universitats diferents i diversos àmbits de l'entorn jurídico-laboral, 9 magistrats, 7 lletrats de l'Administració pública, 4 advocats en exercici com a professionals i 2 inspectors de Treball i la Seguretat Social.

Per què triar aquest programa

01

Accedeix a una professió amb gran demanda

Les relacions laborals sempre han presentat un alt grau de judicialització, raó per la qual hi ha una demanda sostinguda en l'educació d'especialistes en matèria d'ordenament jurídicolaboral (advocats i graduats amb alts coneixements socials). Cada any, només a Catalunya entren als jutjats més de 62.000 assumptes en matèria de gestió de dret laboral i de l'assessoria jurídicolaboral. De la meitat aproximada, més de 30.000, se celebra un judici i es dicta la corresponent sentència o negociació, mentre que els altres es concilien i se'n desisteixen alguns. Això ens dona una idea clara de la necessitat social d'un elevat nombre d'especialistes jurídics i advocats en aquesta àrea.

02

Programa de referència al sector

El màster porta més de 28 edicions formant alumnes en especialistes en la branca social del dret i advocats, sotmesa a contínues reformes i sistemes de gestió, tant en les matèries laborals com en l'elaboració de convenis col·lectius, cosa que el converteix en un programa de referència en el sector jurídic laboral.

03

Aprèn d'experts del sector

L'equip docent del màster està format per professors diversos que procedeixen de moltes universitats i àrees d'experiència diferents, així com per especialistes de totes les matèries i professions jurídiques (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.) tant d'Espanya com de l'entorn europeu.

04

Connecta't al món professional

El programa de màster satisfà necessitats diverses dels estudiants: preparació d'oposicions, canvi d'especialitat en l'àmbit de treball i seguretat social, preparació per a l'exercici lliure com a advocat especialista en relacions laborals, nous coneixements i reciclatge de tota la matèria després d'anys de tractar pocs temes sobre gestió jurídicolaboral, etc.

05

Realitza pràctiques professionals

Els estudiants del màster tindran l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals especialitzades en l'àmbit de les relacions laborals, el Dret Laboral i de la Seguretat Social a Espanya.

A qui està dirigit

El màster és un dels cursos que s'adreça fonamentalment a estudiants llicenciats o graduats en Dret o Relacions Laborals que estiguin interessats a especialitzar-se o aprofundir les seves competències i coneixements en l'exercici professional jurídicolaboral i d'assessorament en l'àmbit del Dret del Treball i les relacions laborals en empreses.

Excepcionalment, podran accedir com a alumnes del màster aquells llicenciats i graduats d'altres àmbits (com ara Economia, Ciències del Treball o Ciències Polítiques) sempre que posseeixin certs coneixements i una mínima base jurídica i laboral per haver cursat assignatures de Dret del Treball i relacions laborals a Espanya.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social estructura el seu pla d'estudis en 3 àrees de coneixement que giren al voltant de la matèria de Dret Processal, Dret Laboral i Dret de la Seguretat Social, i dota els alumnes de l'experiència necessària per accedir a nombroses empreses i despatxos de l'entorn judicial.

D'acord amb possibles novetats legislatives a Espanya, el programa definitiu i la metodologia que permet assolir la finalitat de màster poden ser lleugerament diferents.

Nota: la llengua vehicular del programa serà principalment el castellà, encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per això, es requereix un coneixement de català a nivell de comprensió.

Dret Processal
El procés social: competència, legitimació, etc.
El procés ordinari
Processos especials: per acomiadament i sancions
Processos especials: conflictes col·lectius et al.
Processos en matèria de Seguretat Social, procediment monitori et al.
Procediment d'ofici i impugnació d'actes administratius
Els recursos jurisdiccionals
Execució provisional i definitiva de sentències
Conciliació, mediació i arbitratge
Aspectes laborals dels processos concursals
Dret Laboral
Àmbit subjectiu del dret laboral. Relació laboral comuna, especial i autònoms
Model constitucional de drets col·lectius i desenvolupament legal de la llibertat sindical
Altres formes de representació: comitès d'empresa i delegats sindicals
Negociació col·lectiva: convenis col·lectius, acords i altres formes negociades d'autonomia col·lectiva
Empresari i empresa. Grups d’empresa i empreses multiserveis
Contractes i cessió il·legal de treballadors. Les noves formes d'organització empresarial
L'Administració pública com a ocupadora
Contracte de treball: eficàcia del contracte de treball, modalitat i contingut
El dret a la salut dels treballadors i la prevenció de riscos laborals
Temps de treball. Jornada, hores ex, torns, descans, festes, permisos i vacances
Durada del contracte de treball: contractes per temps indefinit i temporals
Classificació professional, ius variandi. Mobilitat funcional
El salari i garanties salarials
El teletreball: concepte i condicions laborals
Modificacions substancials de condicions de treball
Mobilitat geogràfica. Trasllats i desplaçaments
Suspensions del contracte de treball. Les excedències
ERE suspensius i extintius
Acomiadaments objectius. Causes i forma
Acomiadament disciplinari. Causes i forma
La jurisprudència comunitària
Inspecció de Treball i de la Seguretat Social: criteris administratius aplicats
Dret de la Seguretat Social
Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació
Cotització i conveni especial
Recaptació i procediment executiu
Accidents de treball i mútues col·laboradores
Responsabilitats empresarials
Assistència sanitària
Incapacitat temporal
Maternitat, paternitat i situacions de risc
Incapacitat permanent: prestacions i revisió
Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat
Jubilació parcial, anticipada o postergada
Pensions no contributives
Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec
Mort i supervivència
Dinàmica de les prestacions: revalorització, incompatibilitats, etc.
Atur: prestació, subsidis i rendes d'inserció
Règim Especial de Treballadors Autònoms
Règims especials integrats i sistemes especials
Règims especials per als funcionaris públics
La dependència: valoracions i prestacions. Renda garantida i ingrés mínim vital
Protecció social comunitària i desplaçaments temporals
Criteris administratius aplicats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social
Treball Final de Màster
Treball Final de Màster

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 


Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 


Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent del Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social està format per un equip de docents divers i amb gran experiència en educació que procedeix d'empreses i universitats diferents, així com per especialistes de totes les professions de l'àmbit jurídicolaboral (magistrats, inspectors, advocats, lletrats de l'Administració, etc.).

Direcció acadèmica

Josep Fargas Fernandez

Associate Professor UPF
 

Julia Lopez Lopez

Full Professor UPF

 •  Jordi Agustí
  Magistrat del Tribunal Suprem.
 • Miguel Arenas
  Advocat i soci del Col·lectiu Ronda.
 • Félix V. Azón
  Màster per la London School of Economics (Regne Unit). Magistrat social.
 • Antonio Baylos
  Director del Centre Europeu i Llatinoamericà per al Diàleg Social, institut universitari de recerca. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa.
 • Jaime Cabeza
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Vigo.
 • Ferran Camas
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona.
 • Sergio Canalda
  Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tutor.
 • Consuelo Chacartegui
  Professora de Dret Laboral i de la Seguretat Social i vicedegana de la Facultat de Dret amb funcions de direcció en el Grau en Relacions Laborals a la UPF.
 • Jesús Cruz Villalón
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Alexandre de le Court
  Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Tutor.
 • Sebastián de Soto
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Huelva.
 •  Maria José Feijóo
  Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • José Antonio García Ballesteros
  Serveis d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 •  Ignacio García-Perrote
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa. Director del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados.
 • José Manuel Gómez
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla. Catedràtic Jean Monnet de Dret de la Unió Europea.
 • Francisco González
  Cap de l'assessoria jurídica de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Santiago González Ortega
  Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pablo de Olavide.
 • José Luis Goñi
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pública de Navarra.
 • Ana Huertos Torné
  Advocada laboralista.
 • Rafael Laraña
  Subdirector de Jubilació, Supervivència i Convenis Internacionals de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Juan López Gandía
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Politècnica de València.
 • Pedro J. López Clarós
  Secció de Jubilació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Jesús R. Mercader
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Carlos III de Madrid.
 • Borja Moreno Pantrigo
  Assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Paco Pérez
  Advocat laboralista.
 • Francisco J. Prados
  Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Granada.
 • Nuria Pumar
  Presidenta de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona.
 • Juan Reyes
  Advocat del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados. Barcelona.
 • Faustino Rodríguez
  Magistrat social a Barcelona.
 • Patrocinio Rodríguez
  Professora titular de Dre. Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Eduardo Rojo
  Membre del consell de redacció de Papers, revista de sociologia. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Ana Salas
  Magistrada social.
 • Félix Salaverria
  Cap de l'assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Fernando Salinas
  Magistrat del Tribunal Suprem. Doctor en Dret per la Universitat de Sevilla.
 • Juan Manuel Sánchez Bustamante
  Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social.
 • Mercè Saura Súcar
  Magistrada social.
 •  María Luisa Segoviano Astaburuaga
  Magistrada del Tribunal Suprem.
 • Telma Vega Felgueroso
  Inspectora de Treball
 • Rosa Maria Viroles Piñol
  Magistrada del Tribunal Suprem.

Metodologia

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social està concebut amb el propòsit de combinar dues finalitats que podrien semblar antagòniques a nivell d'educació: generalitat i aprofundiment. La primera experiència es manifesta en un disseny del programa omnicomprensiu en què es contemplen tots els aspectes del món laboral, del dret del treball, dels convenis col·lectius i dels conflictes laborals, amb especial èmfasi en aquells aspectes que hagin sofert modificacions més recentment.

01.

Casos pràctics en grup

Al llarg del màster, pràcticament la meitat de les sessions presencials que s'ofereixen als estudiants es dediquen a l'anàlisi de casos pràctics, que s'examinen i debaten a classe amb tot el grup d'alumnes.

02.

Equip docent divers i especialitzat

La composició de l'equip de docents de les últimes edicions consta de 13 professors universitaris amb experiència de 7 universitats diferents, 9 magistrats (TS, TSJC, JS), 8 lletrats de l'Administració pública, 5 advocats en exercici i 5 inspectors de Treball i la Seguretat Social.

03.

Tutorització i seguiment

Al llarg del curs, l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la  correcta evolució pel que fa a assessoria jurídicolaboral.

Avaluació

Per obtenir la titulació corresponent als nostres cursos és indispensable que els alumnes aprovin el Projecte Final de Màster, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris. Les condicions de lliurament i elaboració les marcaran, en cada cas, els professionals que els encarreguen.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Màster en Dret Laboral i de la Seguretat social reuneix en cada edició professionals jurídics i advocats que vulguin especialitzar-se en aquesta branca del Dret i dels conflictes laborals en empreses. Al llarg del programa de màster, els estudiants es formaran per seguir amb la seva trajectòria en el mercat professional com a especialistes de l'assessoria jurídicolaboral.

Perfil dels estudiants

Els nostres alumnes de màster són majoritàriament professionals jurídics que volen convertir-se en especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social en diferents organitzacions en un entorn europeu, sigui adquirint per primera vegada aquesta especialitat a l'integrar-se recentment en un bufet jurídic, sigui per canviar d'especialitat donada la major demanda actual d'especialistes en advocacia i en el mercat de treball. Especialment, els graduats que exerceixen com a advocats o graduats socials des de fa poc temps ens manifesten que el seu interès és ampliar la seva formació en temes que en el passat havien jutjat poc rellevants, juntament amb la natural atenció a les reformes normatives més recents.

27

Mitjana d'edat

50%

Estudis previs en Dret

42%

Estudis previs en Relacions Laborals

8%

Estudis previs en Ciències Jurídiques i Socials

Sortides professionals

Aquesta formació universitària de màster inclou la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars com a advocat en un despatx com a final de màster. Aquest tipus de pràctiques no formen part dels continguts acadèmics del màster o postgrau, es consideren un complement a les sessions lectives dels alumnes i no són de realització obligatòria.


El programa compleix necessitats diverses a nivell professional i ajuda l'alumne que finalitza el màster a:

 • Preparar oposicions
 • Canviar d'especialització en l'àmbit de treball i seguretat social
 • Preparar-se pel lliure exercici de l'advocacia com a advocat especialista
 • Actualitzar coneixements relacionats amb el Dret Laboral i de la Seguretat Social 
 • Crear un despatx per a l'assessorament a empreses

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir a les places de matrícula del Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social cal ser advocat, llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1011.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social
Modalitat: Presencial
Idioma:
Preu: 9350
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social