Màster en Direcció de Comunicació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I. COMUNICACIÓ, ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ

1. Bases de la comunicació corporativa.

1.1. Organitzacions i comunicació: panorama introductori.

 • Els sistemes de comunicació en l'era digital.
 • Conceptes clau en comunicació organitzacional.
 • Cultura corporativa.
 • Direcció, lideratge i comunicació.

1.2. Màrqueting i gestió de la publicitat.

 • Mercat i producte.
 • El procés de màrqueting empresarial i corporatiu.
 • Polítiques de màrqueting i branding.
 • Màrqueting 2.0: el social media plan.
 • Publicitat, posicionament i pla de comunicació.
 • Gestió de campanyes publicitàries.
 • Reptes per a una publicitat eficaç.

1.3. Identitat corporativa.

 • Identitat empresarial.
 • Identitat gràfica.
 • El programa d'identitat.
 • La gestió de la identitat.

2. Pla de comunicació.

2.1. Metodologia i procés d'elaboració.

 • El context de la comunicació corporativa.
 • Fases del pla de comunicació.
 • Auditoria de comunicació i diagnòstic.
 • El mapa corporatiu.
 • El mapa de comunicació.
 • Agenda estratègica.
 • Agenda d'innovació.
 • Mesura dels resultats: KPI (Key Performance Indicators) i ROI.

2.2. Presentació i defensa davant tribunal.

3. Àmbits fonamentals de la comunicació corporativa.

3.1. Comunicació externa.

 • La construcció de missatges.
 • Storytelling i organització.
 • Mapa de públics i grups d'interès (stakeholders).
 • Relacions públiques corporatives.
 • La relació amb els mitjans de comunicació.

3.2. Comunicació interna.

 • Comunicació descendent, ascendent, horitzontal i informal.
 • Components i instruments de la comunicació interna.
 • El pla de comunicació interna.

3.3. Comunicació de crisi.

 • Percepcions, realitats i crisi.
 • Vulnerabilitats, característiques de les crisi i públics.
 • Estratègia, tàctica i metodologia per afrontar una crisi.
 • El pla i el manual de crisi.
 • El portaveu en situacions de crisi.
 • El rol dels mitjans de comunicació.
 • Les crisi online.

3.4. Responsabilitat social corporativa.

 • Organització, públics i col·laboració social.
 • Patrocini i mecenatge.
 • Fundraising.

II. LA DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ COM A FUNCIÓ ESTRATÈGICA

4. Funcions i competències de la direcció de comunicació.

4.1. Perfil i funcions del director de comunicació.

 • Perfil professional, objectius i valors.
 • Organització i tasques principals.

4.2. Direcció estratègica.

 • Comunicació i models de negoci.
 • Estratègia i tàctica en la comunicació en les organitzacions.
 • Governance: presa de decisions i rendició de comptes.
 • El relat professional.
 • La gestió del talent.
 • La gestió del canvi.

4.3. Gestió d'intangibles 1: personalitat corporativa.

 • Reputació i valors corporatius.
 • Alineació de valors, estratègies i model de negoci.
 • Instruments de mesurament i monitoring.

4.4. Gestió d'intangibles 2: marca.

 • Context: tangibles i intangibles.
 • Valors, tendències, estils, relats.
 • Construcció de marca.
 • Brand Equity.
 • Relació amb els stakeholders.
 • Claus per a l'anàlisi de la marca.
 • Claus de posicionament.

4.5. Conceptes creatius mediàtics.

 • L'art del soroll.
 • Concepte i disseny d'esdeveniments de gran dimensió.
 • Gestió de la repercussió mediàtica.

4.6. Ètica i deontologia en la direcció de comunicació

5. Comunicació en àmbits i situacions especials.

5.1. Institucions públiques.

5.2. Lobbying.

5.3. Sector financer.

5.4. Crisi i entorns turbulents.

6. Projecte de direcció de comunicació.

6.1. Briefing.

6.2. Metodologies per a la gestió de projectes.

6.3. Interpretació de la informació comptable.

6.4. Càlcul de costos i elaboració de pressupostos.

6.5. Recursos audiovisuals per a la presentació de projectes.

6.6. Presentació i defensa davant tribunal.

III. COMUNICACIÓ DIGITAL.

7. Digitalització i xarxes 1.

7.1. El nou paradigma digital de la comunicació.

 • La nova economia digital.
 • Canvis en la comunicació provocats per les TIC.
 • Canvis en les empreses provocats per les TIC.
 • Canvis en els mitjans provocats per les TIC.
 • Multiplataformes i multidispositius.

7.2. Eines i plataformes 2.0.

 • Xarxes, mitjans i serveis socials.
 • Desenvolupament corporatiu mitjançant comunicació social.
 • Emprenedoria, xarxes i serveis socials.
 • Sales de premsa 2.0.

8. Digitalització i xarxes 2

8.1. Eines, serveis i gestió d'Internet.

 • Digitalització, xarxes i comunicació.
 • Sistemes operatius, programari i aplicacions.
 • La informació: gestió, distribució i consum.
 • La digitalització i la mobilitat.

8.2. Gestió de la reputació corporativa a la web.

 • Anàlisi de la reputació i la visibilitat.
 • Diagnòstic i intervenció.
 • Identitat de marca digital.

8.3. Tècniques avançades de cerca i posicionament.

 • Directoris, cercadors i metabuscadors.
 • Infoesfera i instruments de recuperació d'informació.
 • Monitoratge en web i xarxes socials.
 • SEO i SEM.

8.4. Estratègia de comunicació i publicitat en Internet.

 • Publicitat i planificació online: web i xarxes socials.
 • Màrqueting de continguts, WOM (word of mouth) i viral.
 • Estratègies en xarxes socials.
 • Social media plan: la metodologia POST.
 • Xarxes socials i comunicació: l'engagement.
 • Xarxes socials i mobilitat.
 • Gestió de xarxes socials: community management.
 • Monitoratge i KPI.

8.5. Usabilitat.

 • Experiència d'usuari.
 • Metodologia de disseny centrat en l'usuari.
 • Estratègies per guanyar visites i visibilitat.

8.6. Mobilitat, multiplataforma, multidispositiu.

 • Noves plataformes i nous hàbits informatius.
 • Recursos i aplicacions mòbils per a la comunicació organitzacional.

IV. TÈCNIQUES I HABILITATS EXECUTIVES

9. Tècniques i habilitats per a la comunicació

9.1. Tècniques de recerca en comunicació corporativa.

 • Tècniques quantitatives.
 • Tècniques qualitatives.
 • Mètriques i monitoring.

9.2. Protocol i organització d'actes.

 • Claus per innovar i impactar en la gestió d'esdeveniments.
 • Normes de protocol i cerimonial.
 • Imatge personal i imatge d'empresa.

9.3. Gestió creativa de la comunicació.

 • Tècniques de creativitat.
 • La creativitat com a instrument tàctic.
 • Creativitat individual.

9.4. Formació de portaveus: media training i media coaching.

 • Tècniques de veu i expressió oral.
 • Característiques i funcions del portaveu.
 • El portaveu en els mitjans audiovisuals.

9.5. Presentació d'informació.

 • Claus i principis per fer presentacions eficaces.
 • Metodologia de presentació d'informació.
 • Recursos gràfics i de suport.

10. Tècniques i habilitats directives

10.1. Motivació i gestió d'equips de treball.

 • Intel·ligències múltiples.
 • De la competitivitat a la cooperació creativa.
 • L'efectivitat d'un equip heterogeni.

10.2. Lideratge i gestió de projectes.

 • Lideratge.
 • Project management.
 • Gestió del temps.
 • Negociació.

10.3. Comunicació com a habilitat directiva.

 • Comunicació interpersonal.
 • Comunicació verbal, no verbal i vocal.
 • Influència i processos de persuasió.

V. MÒDUL UPF Barcelona School of Management INSIDE

Aquest mòdul aborda les competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF Barcelona School of Management.
 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva. 

Cursar únicament les assignatures 1. Bases de la comunicació corporativa; 2. Pla de comunicació; 3. Àmbits fonamentals de la comunicació corporativa; 7. Digitalització i xarxes 1; i 9. Tècniques i habilitats per a la comunicació permet obtenir el Postgrau en Comunicació Empresarial.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Direcció de Comunicació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. El títol de màster s'obté una vegada superades totes les matèries i assignatures.

Per obtenir els títol és indispensable assistir a classe, superar les proves corresponents i presentar els treballs sol·licitats.

.