Màster en Creació Literària

Metodologia

  • Les assignatures del màster són eminentment pràctiques i comporten la realització d'exercicis i la participació de l'alumne.
  • Les assignatures s'impartiran durant els dos primers trimestres del curs. En el tercer trimestre no es faran classes presencials col·lectives, però es programaran tutories i conferències i es durà a terme la redacció del Projecte de Fi de Màster.
  • Es duran a terme seminaris amb grups reduïts i tutories individualitzades.
  • A més de la preparació del Projecte de Fi de Màster, el Pràcticum implica la participació en diversos actes que s'especificaran oportunament.

Avaluació

A banda dels exercicis propis de cada assignatura, l'element principal per avaluar els participants és la presentació del Projecte de Fi de màster, que consisteix en la redacció d'un treball d'una extensió aproximada d'entre 50 i 75 pàgines. El projecte ha d'estar dividit en dues parts: la primera, que pot ser breu, a tall de pròleg, ha de contenir una justificació raonada del projecte que es presenta a la segona part, que ha de consistir en un text literari original i inèdit, en castellà o en català, de qualsevol dels gèneres principals de la literatura actual. Els projectes els avaluarà un tribunal format expressament.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.