Màster en Creació de Videojocs

Metodologia

En un primer bloc comú els participants aprendran els principis per a la creació de videojocs, que després serviran per poder plantejar-se projectes amb una metodologia sòlida. Aquest material serà essencial tant per a programadors com per a dissenyadors o artistes.

En un segon bloc, els participants hauran d'especialitzar-se en els rols de programadors o artistes per rebre formació específica en el seu àmbit d'acció: la creació del codi d'un videojoc o el disseny i l'elaboració dels continguts (gràfics, so, etc.)

Finalment, un tercer bloc permetrà als participants de desenvolupar, en grups formats per persones dels dos perfils, un projecte de complexitat mitjana. D'aquesta manera es posarà a la pràctica el que s'ha après, en una estructura d'equip similar a les que es produeixen en la indústria. Durant aquest període el participant rebrà el suport permanent de monitors i professors ajudants.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.