Màster en Assessoria Fiscal

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Fiscalitat, empresa i societat - 7 ECTS

S’estudien i analitzen els coneixements bàsics en matèria de dret dels negocis i els concernents en matèria comptable.
Així mateix, es reflexiona també sobre els impostos i la seva finalitat en el context de l’Estat del benestar i s’analitzen els conceptes d’elusió, frau i economia submergida així com les seves causes.

També es proporcionen les bases per la gestió de despatxos professionals així com els fonaments per gestionar recerca de jurisprudència necessària per l'activitat professional i els models de liquidació propis de l'AEAT.

Fiscalitat contenciosa i Fiscalitat i Noves Tecnologies - 5 ECTS

S’aprofundeix en l’Administració tributària electrònica (SII i altres obligacions en format electrònic), en la fiscalitat contenciosa, i en els temes concernents al control i prevenció de riscos fiscals.

Fiscalitat bàsica de l’empresa - 20 ECTS

S’analitzen totes les qüestions inherents a la fiscalitat del treball en l’àmbit de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques: retribució en espècie, fiscalitat dels administradors, fiscalitat de les dietes i despeses de viatge, retencions, etc.
Així mateix, s’estudia amb detall l’Impost sobre el Valor Afegit en el concernent a les operacions empresarials típiques i habituals.
S’aprofundeix en el règim general de l’Impost sobre Societats, fiscalitat de les estructures societàries, així com en les particularitats de les PIMES.

Aquest mòdul inclou un Practicum centrat en casos pràctics dels principals impostos (IVA, IRPF; Impost sobre Societats). Es basa en casos pràctics reals consistents en propostes de l'AEAT de regularització de la situació tributària (Actes d'inspecció) sobre els quals els alumnes, després d'analitzar les actes corresponents, formaran grups en els que han de treballar per preparar les al·legacions pertinents.

Fiscalitat avançada de l’empresa - 10 ECTS

S’analitza amb detall la fiscalitat de l'empresa familiar, la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial, de les operacions societàries i de refinançament, de les fórmules de col·laboració empresarial (Joint venture, UTE’s, AIE, etc.), entitats sense ànim de lucre, dels Grups d’empresa i tributació consolidada, i IVA: Règims especials.

Aquest mòdul també inclou un Practicum centrat en casos pràctics dels principals impostos que el conformen.

Planificació fiscal nacional i internacional - 10 ECTS

Després d’una introducció sobre les bases de la planificació fiscal corporativa, s’estudia la normativa i problemàtica pràctica dels preus de transferència i normes BEPS, els aspectes relatius a la planificació de la doble imposició nacional i internacional, les qüestions inherents a la planificació fiscal de no residents, i, per últim, els temes vinculats amb la planificació de cadenes de subministrament de béns i serveis internacionals, establiments permanents, sistemes retributius d'alts directius, així com de directives comunitàries (tributació royalties, matriu filial), Holdings, Partnerships i altres estructures internacionals, i Models tributaris de no Residents. 

Projecte Final - 8 ECTS 

A principis de curs, cada un dels alumnes proposarà el tema que tingui interès a desenvolupar. 
Sobre els temes proposats, els tutors presentaran i adjudicaran els diferents casos corresponents i que seran adjudicats a cada alumne segons la seva proposta de tema inicial. 

Mòdul UPF Barcelona School of Management Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.
 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

  Titulació acadèmica

  Màster en Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

  .