Màster en Assessoria Fiscal

Metodologia

El Màster es desenvolupa durant el curs acadèmic de manera eminentment pràctica. S'exposen i apliquen els continguts del mateix i s’analitzen amb detall tots els impostos que integren el nostre sistema tributari. L’objectiu d’aquest mètode és conciliar els coneixements teòrics amb la pràctica professional recollint la pluralitat de temes i casuística que es plantegen en la praxis diària permetent l’estudi sistemàtic del conjunt d’impostos que integren el nostre sistema tributari.

Les sessions lectives combinen l'exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l'experiència real.

El participant tindrà sempre una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, haurà de proposar la solució que trobi més adequada, mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits.

Com a conseqüència de l'acord de col·laboració subscrit amb l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) durant el període lectiu els participants del Màster en Assessoria Fiscal tenen dret a accedir a la part privada de la web de l'associació per tal de poder consultar les seves diferents bases de dades (www.aedaf.es). 

Sense perjudici de la recomanació de bibliografia, es facilitarà via online al participant material documental bàsic com resolucions, sentències, etc. 

Avaluació

Per obtenir el títol és indispensable, a banda de superar el projecte final, assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives), superar l'avaluació continuada, i superar els exàmens de teoria corresponents, que el seu resultat ponderarà un 70% de la nota final. Aquest 70% està format pels dos següents percentatges:

- 60% de la nota obtinguda en els diferents exàmens teòrics
- 40% de la nota obtinguda a l'avaluació continuada de cada un dels Practicum de Fiscalitat bàsica de l'empresa i de Fiscalitat avançada de l'empresa.

L'avaluació continuada ponderarà un 30% sobre la nota final.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.