Executive MBA

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatures troncals de l'Executive MBA: Per accedir al pla d'estudis del màster, fes clic aquí.

SETMANA INICIAL INTENSIVA: PROJECTE A DESENVOLUPAR (de dimarts a divendres en horari de 9 a 19 hores)

 • Fonaments de l'Aprenentatge: Potenciem la cohessió de grup i el networking des deel primer dia per tal de facilitar la millor experiència d'aprenentatge en un entorn col·laboratiu.
 • Tendències Sectorials: Revisarem les darreres tendències de diferents mercats i sectors per ajudar-te a decidir el projecte que definiràs i desenvoluparàs durant el transcurs de l'Executive MBA.
 • De la Idea al Projecte Individual: Participaràs en tallers de creativitat per donar forma a la idea sobre la qual desenvoluparàs el teu projecte individual d'empresa. Assistiràs també a una sessió de Design Thinking de suport a la definició del projecte i començaràs a treballar i desenvolupar conceptes d'Emprenedoria.
 • Lideratge i Desenvolupament Directiu (assignatura transversal durant tot l'Executive MBA que comença ja aquesta primera setmana): Analitzaràs i practicaràs les competències necessàries per obtenir resultats a través de i amb les persones: ètica i sostenibilitat, cooperació, pensament adaptatiu, autoconeixement i aprenentatge autònom, lideratge personal i models i estils de lideratge (online i remot inclosos), treball en equip, tractament i gestió de conflictes en l'organització, gestió de crisis, negociació, motivació, comunicació i habilitats per conduir reunions i presentacions i business Ccomunications skills, emfatitzant especialment els exercicis pràctics i el role playing. Aquesta assignatura inclou també un bloc centrat en l'adquisició d'habilitats i competències perquè realitzis presentacions en públic amb èxit, així com sessiones de coaching individuals i personalitzades amb un coach expert en perfils com el teu. Comptaràs també amb sessions individuals i personalitzades amb una career advisor del nostre Departament de Carreres especialitzada en perfils EMBA, perquè puguis gestionar i desenvolupar la teva carrera professional d'acord amb els teus objectius i inquietuds.

PRIMER TRIMESTRE - ENTORN I SECTOR

 • Estratègia Competitiva i Nous Models de Negoci: Coneixeràs la direcció de l'empresa integrant el conjunt d'àrees funcionals, connectant la perspectiva immediata amb la de llarg termini. Analitzaràs l'adaptació de l'empresa al seu entorn proposant solucions per interpretar les situacions competitives i l'evolució dels mercats. Entendràs l'impacte del canvi organitzatiu i examinaràs la implantació estratègica.
 • Mètodes Quantitatius per la Presa de Decisions: Aquesta assignatura es refereix a les tècniques quantitatives que ajuden a prendre decisions empresarials en situacions complexes. En ella trataràs, entre d'altres, la programació lineal completa, els models multicriteri, la gestió de cues i de xarxes i els models de decisió.
 • Economia de l'Empresa: Conoeixeràs i comprendràs els fonaments econòmics de l'activitat empresarial a través de l'anàlisi dels plantejaments, decisions i evolució de l'empresa des de la perspectiva econòmica i de les relacions d'intercanvi i contractual entre tots els agents implicats.

SEGON TRIMESTRE - ANÀLISI DE MERCAT I ESTRATÈGIA DE MARKETING

 • Direcció de Marketing: Aprenràs en profunditat a realitzar els anàlisi previs a l'elaboració d'un pla de marketing i de les diferents aplicacions de la investigació de mercats. També trataràs la direcció comercial i els seus elements, que defineixen l'estratègia de comercialització i ajuden a realitzar el pla de marketing.
 • Comptabilitat de Gestió: Aprendràs a calcular els costos dels productes, serveis, departaments, activitats i processos de qualsevol empresa, així com a desenvolupar el control presupuestari i de gestió.
 • Gestió de Processos Logístics i de Producció: Fent referència al disseny de producte i a la selecció de processos en empreses de producció i serveis, a través d'aquesta matèria aprofundiràs en la gestió de qualitat total (TQM), la planificació de la capacitat i els mètodes de localització, la gestió d'stocks, la previsió, l'anàlisi de sèries temporals, la demanda independent, el lot econòmic i la demanda dependente: MRP i JIT, entre altres temes.
 • Marketing Estratègic i Digital: El seu nucli és l'anàlisi dels aspectes globals i particulars de les estratègies de producte, mercat i canal, en mercats de consum, industrials i de servei. Per aquest motiu, analitzaràs estratègies i plans de marketing complets de diferents empreses, sectors i entorns, i la seva relació amb l'estratègia general de l'organització.
 • Lideratge i Gestió d'Equips: Reconeix l'avantatge competitiu per excel·lència que el paper de les persones té actualment en l'empresa. Sota aquest prisma aprofundiràs en la planificació i organització, la selecció, formació i promoció, l'anàlisi i la valoració de llocs de treball, l'avaluació del rendiment i els seus sistemes retributius. Elements que permeten comprendre el funcionament d'aquesta àrea i dissenyar una política adient a les necessitats de l'empresa.

TERCER TRIMESTRE - ENTORN INTERNACIONAL

 • Direcció d'Operacions i Cadena de Subministre Global: Les eines per a l'anàlisi de les Operacions d'una empresa es fan servir per aliniar els seus outputs amb les opcions estratègiques de l'alta direcció. S'analitzen les diferents palanques amb què compta la Direcció de Producció per millorar els processos. Específicament es tracten temes com operacions en empreses de serveis, sistemes de compres i operacions internacionals, entre d'altres. Comprendràs l'estratègia i mètodes de planificació agregada, la programació a curt termini, la planificació i control de projectes, la logística de xarxes de distribució, la planificació del transport, els sistemes d'informació i les aplicacions per a la direcció d'operacions, la interacció amb la resta d'àrees funcionals i la integració en l'estratègia.
 • Finances Corporatives: La finalitat és dominar diferentes eines de planificació i anàlisi de viabilitat de projectes, així com las tècnicas analítiques d'estats financers en l'estudi dels comptes anuals. Podràs diagnosticar la situació i evolució econòmico-financera empresarial i elaboraràs i interpretaràs balanços provisionals, cash-flows generats i pressupostos de tresoreria. S'estudien també les alternatives per accedir a recursos financers i s'aprofundeix en las diverses opcions d'inversió de què disposa l'alta direcció: borsa, futurs financers, opcions financeres, alternatives d'inversió en renta fixa.
 • Direcció d'Empresa Internacional: Aquesta assignatura tracta de les oportunitats i amenaces que comporta dirigir una empresa en diferents països. Coneixeràs, entre d'altres temes, el procés d'internacionalització de l'empresa, la competència en entorns globalitzats, el creuament de cultures i la col·laboració en equipos pluridisciplinars.
 • Outdoor Training: En el context de l'assignatura transversal Lideratge i Desenvolupament Directiu, l' Executive MBA inclou en aquest tercer trimestre un cap de setmana de desconnexió en un hotel de muntanya, en el que es realitzen activitats de team building amb l'objectiu d'identificar rols i lideratge i millorar les habilitats directives i de gestió d'equips.

QUART TRIMESTRE - VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA

 • Mercats Financers: Arofundiràs en las claus de la inversió i el finançament i la seva relació amb els aspectes macroeconòmics, així com en els criteris per insertar els conceptes financers en l'estratègia i la planificació empresarial.
 • Empresa Digital i Tecnologies: Aquesta assignatura descriu edls principals recursos de tecnologia de la informació i telecomunicacions al servei de l'empresa. Comprendràs el processament de la informació i les repercusions en les àrees funcionals i en els processos de l'organització, els sistemes de recolzament a la decisió i la integració amb l'estratègia i la seva relació amb l'equip humà.
 • Simulació d'Empresa i Emprenedoria: Portaràs a terme una simulació empresarial amb la finalitat de posar-te en contacte amb la presa de decisions empresarials. Decidiràs sobre la trajectòria futura de l'organització prenent decisions d'assignació de recursos en un escenari de varis exercicis per assolir els seus objectius. També desenvoluparàs habilitats directives i la capacitat de treball en equip.

Treball Final de Màster: Pla d'Empresa

L'Executive MBA inclou un projecte individual que el participant defineix a l'inici del programa i treballa al llarg del curs.

Pel desenvolupament del projecte la Direcció Acadèmica t'assignarà un mentor i diferents experts que t'acompanyaran i guiaran en el transcurs de l'Executive MBA.

El projecte ha de generar un impacte positiu en l'empresa, el mercat i/o la societat i ha de donar resposta a un repte empresarial real: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que el participant experimenti en qualsevol dels seus àmbits o unitats de negoci.

Els seus objectius defineixen els coneixements i continguts acadèmics que s'aprenen al llarg del programa.

Permet desenvolupar aptituds d'anàlisi i de diagnòstic empresarial i formular propostes viables per a la seva implementació.

Assignatures optatives

La UPF Barcelona School of Management ha preparat una gama d'assignatures optatives en les àrees de Comptabilitat i Finances, Màrqueting i Comercialització i Direcció General.
Aquest llistat està subjecte a actualització:

 • International Study Trips (Londres i Estocolm)
 • Business Communication Skills (en Anglès)
 • Company Valuation (en Anglès)
 • Behavioral Science for Managers (en Anglès)
 • Creative Branding for Business (en Anglès)
 • Bussines Analytics & Data Economy (en Anglès)
 • Riscos Estratègics i Gobernança Corporativa - Strategic Risks and Corporate Governance (possibilitat de fer-la en Castellà i en Anglès)
 • Canvi Cultural en Entorns Digitals - Cultural Change in Digital Environments (possibilitat de fer-la en Castellà i en Anglès)
 • Emprenedoria Social - Social Entrepreneurship (possibilitat de fer-la en Castellà i en Anglès)
 • Gestió Intercultural
 • Fintech, Criptomonedes i Nous Players
 • Visualització de la Informació per a la Presa de Decisions
 • Presa de Decisions Basad en la Teoria de Jocs
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Sostenibilitat Empresarial
 • Disrupció Tecnològica en les Organitzacions
 • Visió Global de la Realitat Empresarial Internacional
 • Control Presupuestari i Control de Gestió
 • Factors Clau per a l'Èxit d'una Start-up
 • Negociació
 • Social Media, E-commerce i Planificació de Mitjans Digitals
 • Emprenedoria i Desenvolupament de Nous Models de Negoci
 • Innovar per Transformar
 • Transformació Empresarial

(Nota: les matèries optatives ofertes poden variar en funció de la demanda i de la disponibilitat del professorat)

MBA Challenge

L'Executive MBA finalitza amb el llançament d'un repte d'una empresa real: els participants, organitzats en equips, competiu per elaborar una proposta de solució i la pròpia empresa selecciona la millor d'elles. La Fundació Oncològica de Catalunya, l' Hospital de San Joan de Déu, la Fundació Josep Carreres i les empreses Dinners that matter i la Fageda són alguns exemples d'organitzacions amb les que hem col·laborat en el desenvolupament de l'MBA Challenge.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses. MBA, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

acreditació favorable

.