Executive MBA

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Setmana inicial intensiva: horari de 9 a 19h.

Assignatures troncals del Executive MBA: Per accedir al pla d'estudis complet, fes clic aquí (informació en castellà)

 • Comptabilitat Financera L'objectiu principal és avaluar en profunditat les repercussions econòmiques i financeres de qualsevol decisió empresarial. Al llarg de l'assignatura, interpretaràs els estats financers i treballaràs els comptes consolidats.
 • Comptabilitat de Gestió Aprendràs a calcular els costos dels productes, serveis, departaments, activitats i processos de qualsevol empresa, així com a desenvolupar el control pressupostari i el de gestió. Direcció d'Empresa Internacional
 • Direcció d'Empresa Internacional Aquesta assignatura tracta de les oportunitats i amenaces que comporta dirigir una empresa en diversos països. Coneixeràs, entre d'altres temes, el procés d'internacionalització de l'empresa, la competència en entorns globalitzats, l'encreuament de cultures i la col·laboració en equips pluridisciplinars.
 • Direcció de Persones Reconeix l'avantatge competitiu per excel·lència que el paper de les persones té actualment a l'empresa. Sota aquest prisma, aprofundiràs en la planificació i l'organització, la selecció, formació i promoció, l'anàlisi i la valoració de llocs de treball, l'avaluació del rendiment i els sistemes retributius.
 • Direcció de Producció i Operacions I Tot fent referència al disseny del producte i a la selecció de processos en empreses de producció i serveis, a través d'aquesta matèria aprofundiràs en la gestió de qualitat total (TQM), la planificació de la capacitat i els mètodes de localització i la gestió d'estocs, entre d'altres temes.
 • Direcció de Producció i Operacions II Comprendràs l'estratègia i els mètodes de planificació agregada, la programació a curt termini, la planificació i el control de projectes, la logística de xarxes de distribució, la planificació del transport, els sistemes d'informació i les aplicacions per a la direcció d'operacions, la interacció amb la resta d'àrees funcionals i la integració en l'estratègia general empresarial.
 • Direcció Estratègica I Coneixeràs la direcció de l'empresa, tot connectant la perspectiva immediata amb la de llarg termini. Analitzaràs l'adaptació de l'empresa al seu entorn proposant solucions per interpretar la competència i el mercat, entendràs l'impacte del canvi organitzatiu i examinaràs la implantació estratègica.
 • Direcció Estratègica II Integraràs els coneixements adquirits amb un enfocament estratègic empresarial tenint cura de la implantació, tot analitzant les repercussions dels canvis organitzatius derivats de la implantació d'una nova estratègia en tots els àmbits de l'empresa.
 • Economia de l'Empresa Coneixeràs i comprendràs els fonaments econòmics de l'activitat empresarial, a través de l'anàlisi dels plantejaments, decisions i evolució de l'empresa des de la perspectiva econòmica i de les relacions d'intercanvi i contractual entre tots els agents implicats.
 • Finances I La finalitat és dominar les tècniques analítiques d'estats financers en l'estudi dels comptes anuals. Així podràs diagnosticar la situació i l'evolució economicofinancera empresarial. Elaboraràs i interpretaràs balanços provisionals, cash-flows generats i pressupostos de tresoreria.
 • Finances II Aprofundiràs en les claus de la inversió i el finançament i la seva relació amb els aspectes macroeconòmics, així com en els criteris per inserir els conceptes financers a l'estratègia i la planificació empresarial.
 • Habilitats Directives Analitzaràs i practicaràs les competències necessàries per aconseguir resultats a través de i amb les persones: el lideratge, el treball en equip, la negociació, la motivació, la comunicació i les habilitats per conduir reunions i presentacions, tot posant un èmfasi especial en els exercicis pràctics i el role playing.
 • Màrqueting I Aprendràs en profunditat a fer les anàlisis prèvies a l'elaboració d'un pla de màrqueting i de les diverses aplicacions de la investigació de mercats. També tractaràs la direcció comercial i els seus elements, que defineixen l'estratègia de comercialització i ajuden a realitzar el pla de màrqueting.
 • Màrqueting II El seu nucli és l'anàlisi d'estratègies globals i aspectes particulars de les estratègies de producte, mercat i canal. Per això analitzaràs estratègies i plans de màrqueting complets de diferents empreses, sectors i entorns, i la seva relació amb l'estratègia general de l'organització.
 • Mètodes Quantitatius de Decisió a l'Empresa Aquesta assignatura fa referència a les tècniques quantitatives que ajuden a prendre decisions empresarials en situacions complexes. En ella tractaràs, entre d'altres, la programació lineal sencera, els models multicriteri, la gestió de cues i de xarxes i els models de decisió.
 • Simulació Empresarial La seva finalitat és posar-te en contacte amb la presa de decisions empresarials. Decidiràs sobre la trajectòria futura de l'organització i combinaràs els recursos per assolir els seus objectius. També desenvoluparàs habilitats directives i la capacitat de treball en equip.
 • Tecnologia i Sistemes d'Informació i Decisió Aquesta assignatura descriu els principals recursos de tecnologia de la informació i telecomunicacions al servei de l'empresa. Comprendràs el processament de la informació i les repercussions en les àrees funcionals i en els processos de l'organització, els sistemes de suport a la decisió i la integració amb l'estratègia i la seva relació amb l'equip humà.

Treball Final de Màster: Pla d'Empresa

L'Executive MBA inclou un projecte individual que el participant defineix a l'inici del programa i treballa al llarg del curs.

Ha de donar resposta a un repte empresarial real: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que el participant experimenti en qualsevol dels seus àmbits o unitats de negoci.

Els seus objectius defineixen els coneixements i continguts acadèmics que s'aprenen al llarg del programa.

Permet desenvolupar aptituds d'anàlisi i de diagnòstic empresarial i formular propostes viables per a la seva implementació.

Assignatures optatives

La UPF Barcelona School of Management ha preparat una gama d'assignatures optatives en les àrees de Comptabilitat i Finances, Màrqueting i Comercialització i Direcció General.
Aquest llistat està subjecte a actualització:

 • Business Communication Skills (en anglès)
 • Company Valuation (en anglès)
 • Control de Gestió
 • Factors clau per a l'èxit d'una start-up
 • Negociació Estratègica
 • Social media, e-commerce i planificació de mitjans digitals
 • Talent Management
 • Management Innovators: Innovació en la gestió
 • Emprenedoria i desenvolupament de nous models de negoci
 • Innovar per transformar
 • Transformació empresarial
 • International trip

(Nota: les matèries optatives ofertes poden variar en funció de la demanda i de la disponibilitat del professorat)

La selecció d'assignatures optatives s'amplia als altres màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, dels quals es poden cursar assignatures per a l'MBA.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses. MBA, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

acreditació favorable

.