Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager

Aprèn a gestionar totes les activitats relatives a un producte o servei hospitalari per assegurar una prestació rendible i de qualitat dels serveis per al pacient.

 • Gestió Hospitalaria
 • Product Manager
 • Cap de servei
Pròxima edició
Inici classes
13 Abril, 2021
Fi classes
18 Maig, 2021
Fi programa
08 Juny, 2021
Horari
Dimarts de 9:00 a 13:20 i de 15:00 a 19:00
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
10
Preu
1650 €

Al Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager aprendràs a extrapolar la funció del product manager empresarial a la figura del cap de servei hospitalari.

El model de salut és un submodel del model de societat. Per això, quan la societat canvia els seus valors, el model de salut ha d'adaptar-s'hi. Quan el model de salut adquireix una nova conformació, els seus dispositius (APS, Hospitals, Sociosanitari, etc.) han d'adaptar-se al seu nou rol.

Els hospitals hauran doncs de reinventar-se i, amb ells, els serveis clínics i centrals. Els que estiguin al capdavant d'aquests serveis, els caps de servei, hauran d'entendre de manera diferent la seva funció i adquirir nous referents conceptuals i noves eines per dur a terme la seva funció de manera excel·lent. La gestió de la crisi del covid-19 ha aportat lliçons que també s'han d'incorporar al marc conceptual i instrumental del cap de servei.

Partint d'un enfocament empresarial, aprendràs a gestionar totes les activitats relatives a un producte o servei hospitalari per assegurar una prestació rendible i de qualitat dels serveis per al pacient. Adquiriràs un profund coneixement del mercat i del producte i aconseguiràs elaborar un pla de servei mitjançant la identificació del consumidor o client.

Per què triar aquest programa

01

El Cap de Servei com a Product Manager

El postgrau té com a objectiu principal extrapolar la funció del product manager a la del cap de servei hospitalari i facilitar així el moviment cultural, les tècniques organitzatives i els instruments de gestió necessaris per fer operativa aquesta nova concepció, així com proporcionar les claus per gestionar de la millor manera possible l'escenari actual.

02

Coneixement del mercat

El postgrau facilita als estudiants el coneixement del mercat, el domini del producte i aconseguir que, mitjançant la identificació del consumidor o client, siguis capaç d'elaborar un pla de màrqueting (pla de servei) i de responsabilitzar-te tant de la prestació d'uns serveis de qualitat eficaços i útils per al pacient, com del compte d'explotació del servei.

03

Àmbit públic i privat

En el postgrau no hi ha distincions entre àmbits públics i privats, sinó només l'adaptació a un escenari o a un altre d'un tronc de doctrina comú que constitueix la raó de ser del curs.

A qui està dirigit

El postgrau s'adreça a caps de servei actuals i a professionals que aspiren a desenvolupar aquestes funcions en el futur, a directius del sector públic que vulguin adoptar un nou model de gestió en els seus centres, a professionals amb pràctica privada que vulguin millorar els seus resultats en aquest àmbit, i a directius de clíniques privades que vulguin optimitzar els seus comptes d'explotació.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El pla d'estudis del Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager s'estructura al llarg de 12 assignatures que doten els participants dels coneixements necessaris per exercir de caps de servei sota la mirada del product manager.

Un nou model de salut per a una nova societat
 • Els break points del 73, del 89, del 2008 i del 2020.
 • Els canvis rellevants de l'entorn social. Un nou concepte de salut.
 • De l'estat del benestar a la societat del benestar: la seva traducció al sector sanitari.
 • Els 21 reptes del model de Salut per a principis del segle XXI.
 • Un nou hospital per a una nova societat.
Un repàs a l'hospital convencional
 • La seva missió, visió i valors.
 • El seu model d'organització i gestió.
 • Problemes vinculats al seu disseny.
 • Problemes vinculats al seu funcionament.
 • Problemes vinculats al seu control.
La reinvenció de l'hospital
 • La empresarialització de l'hospital.
 • La diferència entre negoci i empresa. L'hospital com a negoci de negocis. De la planificació estratègica a l'adaptació estratègica en el context d'una direcció estratègica.
 • L'hospital centrat en el client, el model PFC (patient-focused care) en un hospital en xarxa.
 • Els canvis en el model assistencial i la seva repercussió en els serveis convencionals; de la medicina diagnòstica i terapèutica a la medicina pronòstica i de precisió.
 • La política de qualitat: no n'hi ha prou amb fer-ho bé. S'adonen els nostres clients d'allò que fem bé? De la medicina art a la medicina ciència.
 • La gestió de persones, la democratització de l'hospital: de treballadors a socis.
 • La gestió clínica i la "gestió de la clínica”, de la incertesa al risc i els nous valors deontològics.
 • La inversió de l'organigrama i de la jerarquia a l'holocràcia.
 • Els mecanismes de compra intel·ligents: de “vendre” el que faig a “fabricar el que venc”. La cadena del valor de la compra de serveis.
 • L'e-hospital. La transformació digital. L'hospital 4.0 i l'hospital circular.
El Cap de Servei com a Product Manager
 • El Product Manager a l'empresa de serveis i l'homologació de la seva funció amb la de Cap de Servei.
 • El màrqueting com a estratègia i la seva panòplia instrumental.
 • Les variables estratègiques i tàctiques del màrqueting.
 • Les funcions bàsiques del Product Manager:
  • Conèixer el mercat.
  • Dominar el producte.
  • Responsabilitzar-se del servei al consumidor/client.
  • L'elaboració del Pla de Màrqueting (Contracte de gestió DPO).
  • Responsabilitzar-se del seu compte d'explotació.
 • Les condicions del model hospitalari per a la implementació de la funció.
Conèixer el mercat: identificació, factors influents i dimensionament
 • Quin és el nostre negoci? El model Canvas.
 • Necessitat i demanda: patró epidemiològic.
 • Pla de salut i planificació sanitària. Com ens afecten?
 • Els canvis en el mercat per l'evolució tecnològica.
 • La incidència en el mercat dels valors socioculturals. El màrqueting social i el Demarketing.
 • Condicionants PEST i les 5 forces de Porter.
 • El mercat públic i altres mercats: l'estratègia "nínxol".
 • Competència, competitivitat i col·laboració.
 • Com ens afecten els sistemes de compra?
 • Dimensionament del mercat i la seva traducció a les necessitats d'infraestructures i persones.
Dominar el producte: dissenyar-lo, produir-lo, formar-ne els agents
 • La gamma de productes oferts i el mix de clients. El cicle de vida dels productes. La cartera de serveis.
 • Productes alternatius, substitutius i complementaris. Make or buy.
 • De la protocol·lització com a estandardització dels productes a les guies de pràctica clínica i les trajectòries clíniques. De la estandardització a la personalització. El Management Risk.
 • La qualitat intrínseca, l'aparent i el concepte de "plus produït". Qualitat total i excel·lència en qualitat; el model EFQM. La gestió del risc. Les responsabilitats legals de l'activitat sanitària.
 • El mapa de processos del servei i la gestió per processos. Del mètode Lean al Design Thinking.
 • La definició del producte i els sistemes de classificació de pacients, GDR, PMC, etc.
 • La gestió de la docència.
 • R+D+I. Desenvolupament de l'intel·lecte professional. La gestió de la innovació.
 • Les aliances estratègiques per augmentar la "n" i la seva gestió; els multiserveis.
 • La gestió de la producció/servucció i el seu model d'organització i gestió, un nou organigrama per al servei.
Responsabilitzar-se de la relació amb el client i el consumidor
 • Diferència entre consumidor i client.
 • La cadena client. La gestió del contínuum (AP-AE-ASS).
 • La cadena consumidor. Accessibilitat i llistes d'espera. La gestió del BQ.
 • El màrqueting de client. La tangibilització del producte/servei i la col·laboració del client/consumidor per incrementar la productivitat.
 • El màrqueting relacional: informar, formar i adherir. Escoltar el pacient.
 • El màrqueting intern: alinear als socis en les promeses de valor.
 • De "treballar amb" a "treballar per a". De "pensar en" a "pensar com el client".
Pla de Màrqueting
 • El màrqueting mix com a mix d'estratègies de mercat, productes i serveis. La seva traducció al contracte de gestió.
 • On som, cap a on volem anar i com hi arribarem (anàlisi de la situació, definició d'objectius i desenvolupament d'accions).
 • Del mercat, producte i client a l'assistència, docència i recerca; del “negoci” a “l'empresa".
El compte d'explotació
 • De centre de despesa a profit center.
 • Del cost total al direct costing. Costos d'estructura, procés i client.
 • El pressupost de despeses.
 • El pressupost d'ingressos.
 • El compte d'explotació.
Estratègies per a la gestió del canvi: la gestió de persones
 • La diferència entre satisfacció, motivació i implicació i compromís.
 • La gestió del coneixement i del talent.
 • El canvi permanent com a actitud vital de les organitzacions.
 • Fonts i causes de la resistència al canvi; com implantar canvis. Claus per a l'èxit.
 • El capital humà i el Balanç Social; la responsabilitat social corporativa.
Les lliçons apreses en la gestió del covid-19 i la seva traducció al dia a dia de la gestió del Cap de Servei com a Product Manager
 • Especialistes o experts? Els professionals híbrids i el treball en equip es reforcen.
 • Les motivacions transcendents per davant de les intrínseques i extrínseques.
 • Capacitat ociosa, flexibilitat, millora de la productivitat.
 • La gestió de la "clínica protagonista"; qualitat i calidesa.
 • Les retallades d'aquests 10 anys han passat factura.
El Product Manager enfront de la seva tasca
 • El Cap de Servei com a Product Manager. Del Cap de Servei convencional a "l'home de negocis".
 • El Product Manager a l'hospital públic.
 • El Product Manager a la clínica privada.
 • El metge com a Product Manager a la seva carrera.
 • Recomanacions per sobreviure a la crisi d'avui dia.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Curs de Postgrau en Gestió Hospitalària: El Cap de Servei com a Product Manager, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

Direcció acadèmica

Francesc Moreu Orobitg

Professorat

Francesc Moreu Orobitg

Metodologia

El postgrau es desenvolupa a través de classes magistrals i amb diferents metodologies que permeten als alumnes expressar les seves reflexions sobre la gestió hospitalària.

01.

Metodologia del cas

La metodologia del curs es basa en exemples reals exposats als participants, per debatre les possibles solucions a cadascuna de les situacions exposades.

02.

Continguts ajustats als participants

Els alumnes han de realitzar diaris reflexius després de cada sessió sobre els temes que els han semblat més útils per a la seva feina, quins aspectes han tingut més interès per a ells i què han trobat a faltar. Això els obliga a reflexionar sobre els continguts de la sessió i facilita que el professor ajusti els continguts als interessos reals dels participants.

Avaluació

Avaluació a través del diari reflexiu que els participants han de realitzar després de cada sessió.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager t'ensenya a pensar i actuar com a product manager. Aprendràs a dominar les tècniques organitzatives i els instruments de gestió necessaris per fer operativa aquesta nova concepció empresarial de la gestió hospitalària. També coneixeràs el màrqueting hospitalari necessari per comprendre el mercat, controlar el producte i elaborar un pla de màrqueting (pla de servei) mitjançant la identificació del consumidor o client.

Perfil dels estudiants

Al Postgrau en Gestió Hospitalària compartiràs aula amb alumnes de diferents punts de Catalunya, cosa que facilitarà la comunicació i interacció. Els participants procedeixen de diversos àmbits acadèmics i àrees empresarials. Això contribueix a crear un esperit pluridisciplinari i col·laboratiu, enriquidor per a tothom.

40

Mitjana d'edat

13

Mitjana d'experiència professional

61%

Estudis previs en Medicina

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris i graduats amb títol propi d'universitat.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 3102.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Beques Valor Social

Per a aquest pròxim curs i apuntant cap al compromís pel benestar social, la UPF Barcelona School of Management, ofereix les Beques de Valor Social amb l'objectiu de secundar i afavorir als col·lectius que l'Escola considera prioritaris. Entra i consulta els detalls.

Beca UPF-BSM

Sol·licita una de les nostres Beques UPF-BSM, atorgadas específicament a estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra amb un bon expedient acadèmic.

Ajuts i descomptes

Descomptes per a ex-alumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat de el grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Gestió Hospitalària: El Cap de Servei com a Product Manager
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 1650
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Gestió Hospitalària: el Cap de Servei com a Product Manager