• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Beques Master of Science

La UPF Barcelona School of Management, a través de la Fundació Institut de Formació Contínua de la UPF, disposa d'un programa propi de beques (Beques MSc’s) per als estudiants que desitgin matricular-se en un dels nostres Master of Science.

El programa de beques MSc's està disponible per a tots els programes oficials de Master of Science oferts per la Fundació Institut d'Educació Contínua a través de la marca UPF Barcelona School of Management (d'ara endavant, UPF-BSM).

Les beques cobreixen el 25% de l'import total de la matrícula del màster. En casos molt excepcionals el Comitè d'Assignació podrà decidir augmentar aquest percentatge.

Les beques MSc's no poden sol·licitar-se en cas de reconeixement de crèdits d’una titulació anterior o si s'és repetidor.

Quins requisits haig de complir?

 • Haver cursat i obtingut un títol universitari oficial,
 • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada equivalent a un mínim de 8 sobre 10 en el sistema educatiu espanyol o un GPA (Grade Point Average) de 3,4 sobre 4,0 (el Comitè de Beques es reserva el dret de determinar altres valors equivalents per a adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país). Pots consultar la teva equivalència de notes dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers en el següent enllaç.
 • Haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió, i
 • Haver estat admès en els estudis de màster per als quals se sol·licita la beca.

Tingues en compte que la teva sol·licitud ha de complir amb tots els requisits de documentació i respectar els terminis. En cas contrari, no podrà ser avaluada.

Com les sol·licito?

 • Sol·licita la beca en els terminis establerts i;
 • Puja la documentació requerida per a acreditar els teus mèrits acadèmics i personals, a través de la plataforma eSecretaria (la no presentació d'algun dels documents requerits invalidarà la sol·licitud).
  • Carta de motivació. Indica'ns en la teva carta perquè sol.licites la Beca i perquè creus ser un bon candidat o una bona candidata per a que et sigui atorgada.
  • Llistat de mèrits contrastables. Recorda aportar la informació que els acredita.

La motivació i les teves perspectives de futur es valoraran a través de la teva carta i els teus mèrits personals demostrables i comprovables.

En determinades circumstàncies, es podrà exigir als candidats que realitzin una entrevista complementària presencial, telefònica o per Skype amb un membre del Consell Acadèmic del programa i/o de la Comissió de Beques del MSc.

Només en el cas que el títol universitari i l'expedient acadèmic estiguin redactats en un idioma diferent al castellà, català, anglès, francès, italià o portuguès, haurà d'acompanyar-se d'una traducció oficial jurada al castellà, català o anglès.

Quan les sol·licito?

L'adjudicació de les beques estarà associada a les decisions d'admissió de les sol·licituds i vinculada a l'ordre d'arribada.

La UPF-BSM destina anualment a la dotació del fons de beques del MSc la quantitat que considera oportuna i aquests fons disponibles disminueixen a mesura que es concedeixen.

El nombre de rondes està subjecte a la disponibilitat de fons, per la qual cosa, si s'esgoten els fons en les rondes anteriors, es cancel·laran les rondes posteriors.

Així mateix, el Comitè de Beques es reserva el dret de transferir fons a altres rondes si aquests no han estat assignats.

Tingues en compte que les sol·licituds de beca han de realitzar-se al mateix temps que es completa la sol·licitud del programa i sempre abans que comencin les classes.

Igualment, no s'acceptaran les sol·licituds presentades fora dels terminis de les rondes establertes, encara que no hagin començat les classes.

La sol·licitud de la beca ha de realitzar-se abans de l'inici del curs i en cap cas pot tramitar-se per a un màster que ja s'estigui cursant. No s'admetran sol·licituds presentades més enllà del període d'admissions del mes de juliol ni fora de la data límit de la sol·licitud de la beca, encara que el màster no hagi començat.

Els sol·licitants únicament es podran presentar a una convocatòria de beca per màster.

Més informació

Si tens alguna consulta sobre com sol·licitar una Beca MSc, no dubtis a posar-te en contacte amb la nostra Secretaria de Beques. També pots consultar les bases aquí.

secretaria.beques@bsm.upf.edu