Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament (en anglès)

Metodologia

Requisits tècnics

PC amb càmera i micròfon. La càmera i el micròfon seran necessaris per la defensa del Treball de Final de Màster.

 

El Màster Online en Economia de la Salut i del Medicament s'imparteix totalment a través d'Internet. La metodologia didàctica situa el participant al centre del procés d'aprenentatge i se centra en l'estudi de casos i en la participació en fòrums de discussió.

 

Tots els punts del temari inclouen proves basades en preguntes d'autoavaluació. L'avaluació final de cada mòdul es realitzarà a través de qüestionaris disponibles a la web del curs.

Cada un dels mòduls s'organitza en 4 unitats didàctiques, compostes per:

 1. Una descripció precisa dels objectius i de les habilitats que el participant haurà d'adquirir.
 2. Un test introductori que el participant haurà de realitzar per poder continuar.
 3. Uns continguts als quals el participant podrà accedir en format web i que també podrà descarregar i imprimir, si així ho desitja.
 4. Les activitats corresponents, que consisteixen en la realització de diversos exercicis de forma interactiva en la web del mòdul, són com un test d'autoavaluació i es resoldran de forma immediata oferint la justificació de les solucions.
 5. Un exercici final d'avaluació personalitzat per a cada participant i compost per deu preguntes del tipus test amb quatre opcions de resposta, sent únicament una d'elles correcta. El participant realitza aquest exercici final en la web de l'assignatura i obté de forma immediata un registre de la puntuació obtinguda.
 6. Un fòrum de discussió sobre algun tema directament relacionat amb el contingut de la unitat didàctica i en què intervenen tots els participants.
 7. Les respostes del tutor a les preguntes més freqüents plantejades pels participants.
 8. Un accés personalitzat al tutor del mòdul mitjançant correu electrònic.
 9. Complements de l'aprenentatge: bibliografia, articles relacionats i diversos vincles.

La durada temporal de cada un dels mòduls serà de vuit setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix en dues setmanes (des del dimecres al dimarts de la següent setmana), de manera que el participant podrà aprofitar, si ho desitja, el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades de forma satisfactòria.

Avaluació

 

L'avaluació de cada mòdul es realitzarà de la forma següent:

 • Participació en el fòrum de debat de cada unitat didàctica.
 • Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir un mínim de 3 unitats didàctiques aprovades, del total de 4. Es considera superat el test, si el participant obté un mínim de 6 respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En el cas que no s'hagin superat 3 unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent. La nota mitjana del mòdul es calcularà com a mitjana de les qualificacions obtingudes en les 4 unitats didàctiques.
 • En el cas de no superar el mòdul, durant la cinquena setmana del curs, el participant tindrà la possibilitat de realitzar, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.