Màster en Direcció de Màrqueting Digital

Metodologia

El propòsit últim del model de treball del màster és acompanyar a cada participant de manera permanent al llarg del programa i de forma completament personalitzada. Per a això, es combinen diverses metodologies docents:

Flipped classroom col·laborativa

En la metodologia flipped classroom, les tasques s'inverteixen: cada participant ha de revisar els materials (lectura de documents, visionat de vídeos i consulta de fonts complementàries) per endavant i “fora de classe”. A vegades, també haurà de treballar-los colaborativamente amb altres participants, per a després participar en l'anàlisi i resolució col·lectiva d'exercicis, així com la seva presentació en les sessions lectives. L'objectiu és fomentar la participació i una involucració superior mitjançant el pensament crític, el foment del treball col·laboratiu i la creativitat, en lloc de l'observació passiva de coneixements bàsics.

Sessions lectives

Les sessions lectives es realitzaran majoritàriament de manera presencial; algunes d'elles, no obstant això, s'impartiran en streaming, a través de plataformes webinar i meeting. En totes les sessions, el professorat assumeix fonamentalment un rol de facilitació de la dinàmica d'aprenentatge i aprofundeix en els continguts oportuns. Així mateix, els treballs avaluables de cada assignatura seran presentats en les sessions lectives corresponents.

Projecte individual (TFM)


Al llarg del programa es treballa en un repte professional propi, un projecte que cada participant definirà des de l'inici. Aquest projecte es desenvoluparà sota la guia i supervisió d'un mentor que l'ajudarà a aplicar els coneixements adquirits durant el màster:

• Ha de donar resposta a un repte real, desenvolupant el pla de màrqueting digital d'un projecte, que connecti amb els seus interessos professionals (vinculat a l'empresa on treballa o a una iniciativa emprenedora pròpia).
• En el projecte han d'aplicar-se tots els continguts clau del programa.
• Permet desenvolupar aptituds d'anàlisis i de diagnòstic i formular propostes viables per a la seva implementació.
• Es desenvolupa amb un seguiment mensual basat en presentacions periòdiques dels continguts en les diverses fites del projecte.

Mentorización del projecte individual


El programa incorpora un equip de mentors, tots ells professionals del sector del màrqueting digital i Alumni del màster. Cada participant té assignat un mentor des del primer dia del projecte a desenvolupar fins a l'últim dia del màster. Les funcions del mentor són les següents:

• Actuar com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
• Ajudar el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.
• Proporcionar suport emocional al llarg del programa.

Competències de Desenvolupament Professional


La UPF Barcelona School of Management ha identificat un conjunt de competències clau que afavoreixen el desenvolupament professional dels participants: lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom. Aquestes competències es treballen de manera personalitzada després que cada participant realitzi un test d'Intel·ligència Emocional (EQ-i), on s'identifiquen els seus punts forts a potenciar i les habilitats que necessita millorar.

Coaching individualitzat


Al llarg del curs, cada participant pot sol·licitar sessions personalitzades de coaching amb la Direcció Acadèmica del programa i amb la persona responsable del mateix en el departament de Carreras Profesionales.

Avaluació


L'avaluació del progrés de cada participant es realitza de manera contínua al llarg del programa i té en compte els següents aspectes:

• Exercicis previs a les sessions lectives (acte/coavaluació).
• Exercicis corresponents a cadascuna de les assignatures.
• Projecte individual: memòria del TFM i les seves exposicions en fites mensuals i defensa final.
• Avaluació del progrés d'aprenentatge (mentor).
• Es requereix una assistència obligatòria mínima del 80% de les sessions lectives.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.