Postgrau en Dret Laboral

Metodologia

El curs està concebut amb el propòsit de combinar dues finalitats que podrien semblar antagòniques: generalitat i aprofundiment. La primera es manifesta en un disseny del programa omnicomprensiu, en què es tenen en compte tots els aspectes del Dret del Treball, amb èmfasi especial en els aspectes que hagin estat modificats més recentment. La segona s'obté per mitjà de diversos instruments.

El primer d'aquests instruments és la distribució de cada programa anual en tres o quatre grans mòduls, distribuïts, al seu torn, en una sèrie de matèries concretes. Es dedica a cadascuna d'aquestes matèries una setmana d'atenció, llevat d'algunes matèries molt importants (per exemple, l'acomiadament), que requereixen una nova subdivisió de la matèria per permetre una anàlisi completa al llarg de diverses setmanes. El segon i fonamental instrument és assignar la impartició de cadascuna de les matèries o submatèries a diferents professors, seleccionats precisament en virtut de la seva especialització en aquella matèria concreta entre destacats professionals de la universitat, la magistratura o l'Administració. El tercer, finalment, consisteix a completar l'ensenyament clàssic a càrrec del professor amb un estudi de cada matèria que és responsabilitat exclusiva de l'alumne, a qui es proporciona un valuós dossier per cadascuna de les matèries que conté, com a mínim, el guió de l'exposició del professor, la jurisprudència més rellevant i normativa complementària de la que apareix al codi legislatiu que fan servir els alumnes. Cal tenir en compte que es considera que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'alumne i, d'aquestes, aproximadament un terç correspon a l'ensenyament presencial, però aquest ha de ser completat per l'alumne amb el seu treball d'assimilació posterior a cada classe. Això no exclou que a la classe presencial es reservi un espai determinat a la feina dels alumnes, concretament a la realització individual i a la ulterior posada en comú de casos pràctics.

En aquest curs no es fa servir el «mètode del cas» (inductiu) tan propi de la tradició anglosaxona, sinó el mètode clàssic continental europeu (deductiu), que està format pels elements següents: Primer, un aclariment conceptual de cada institució, basat principalment en una anàlisi historiconormativa. Segon, una exposició dels problemes interpretatius que planteja la normativa vigent. Tercer, una referència a les solucions que la jurisprudència ha donat a aquests problemes. I, finalment, la realització a classe d'un cas pràctic, la finalitat principal del qual és que l'alumne mateix autoavaluï en primera instància la seva pròpia comprensió de la matèria. L'experiència de més de vint anys d'impartició d'aquestes matèries en postgraus successius, amb fidelitat a aquest mètode, ens permet estar plenament convençuts de la seva utilitat.

Avaluació

S'efectuen dos nivells d'avaluació a) una autoavaluació de la sessió en curs relativa als aspectes tractats el dia anterior que efectua el professor que imparteix cada tema, i b) una avaluació final, a càrrec de l'adreça acadèmica del programa, amb la finalitat de verificar l'aprofitament de les autoavaluacions parcials, i la participació activa en la resolució dels casos pràctics plantejats en cada sessió. Així mateix, en tractar-se d'un màster presencial, es verifica que s'hagi assistit a la major part de les sessions impartides.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.