Postgrau Online en Anàlisi de Dades i Visualització de la Informació

Metodologia

Metodologia didàctica innovadora basada en aula digital, publicacions en format web, fòrums de discussió, debats entre els participants i realització de tallers monitoritzats pel professor/a.

L’aula digital del postgrau és una seu Web dissenyada per a vehicular i afavorir l’autoaprenentatge compartit. La formen els materials didàctics del curs juntament amb les aplicacions que permeten la comunicació entre els participants i amb el professor/a.

Aquesta aula és un espai dinàmic on professors i estudiants consulten i afegeixen informació constantment, un espai de comunicació asíncron i no presencial on cada participant accedeix quan li sembla oportú.

S’hi accedeix a través de la pàgina principal de la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant unes claus que es donaran amb el temps necessari abans de l’inici del curs perquè els participants puguin familiaritzar-se amb la plataforma.

Característiques generals dels continguts acadèmics

El Postgrau està estructurat en assignatures i dins de cada assignatura, els continguts estan distribuïts en unitats didàctiques.

Unitats didàctiques

Les unitats didàctiques estan formades per un article central, d’orientació pràctica, que resumeix els continguts essencials de la unitat. Algunes unitats didàctiques inclouen, com a complement, un vídeo del professor/a mostrant com funciona un programa informàtic, una eina o un servei disponible a Internet.

A més a més, les unitats didàctiques inclouen els elements següents:

  1. Activitats que els estudiants hauran de realitzar a mesura que van aprofundint en els continguts.
  2. Un fòrum de debat perquè l’alumnat pugui comunicar-se obertament amb el professor/a i pugui expressar de manera argumentada la seva opinió sobre algun aspecte que el professor/a considera important.
  3. Una prova d’avaluació final que pot ser en diferents formats, com per exemple un test d’elecció múltiple, un assaig o una presentació en vídeo.
  4. Algunes unitats didàctiques també incorporen la participació en videoconferències en temps real amb els professors.

Les primeres unitats didàctiques de cada assignatura són introductòries i permeten entendre i assimilar els conceptes bàsics. Les últimes unitats són d’aprofundiment i ampliació.

Avaluació

El sistema d’avaluació es basa en els elements següents:

  1. Fòrums de consultes i comunicació amb el professor/a
  2. Proves d’avaluació individuals: test d’elecció múltiple, examen de preguntes curtes, presentacions en vídeo, proves d’eines i assajos.
  3. Proves d’avaluació en grup: fòrums de debat, participació a les videoconferències, treballs en grup.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.