Postgrau en Planificació Estratègica de Marca i Brand Meaning

Metodologia

La metodologia és principalment participativa i està orientada a la pràctica professional. Contempla el següent per a cadascun dels mòduls del curs:

  • Exposicions de conceptes clau i marcs conceptuals per part del professor.
  • Discussió sobre el contingut de lectures.
  • Discussió a classe sobre casos pràctics.
  • Resolució de casos pràctics.

A més, els participants hauran de definir un projecte d'estratègia de marca i de comunicació offline i online sobre un cas concret que aniran treballant al llarg de tot el curs.

Tutoria del projecte

El desenvolupament del projecte suposa un treball en grups de quatre participants. Aquest treball està tutoritzat, de manera continuada i en les seves diferents fases, per professors que orienten els estudiants i n'avaluen constantment el procés de treball. Les sessions de tutories de projecte es fan en finalitzar cadascun dels mòduls.

 

 

Avaluació

Cada mòdul té un treball pràctic específic a partir del qual s'avaluarà el nivell d'adquisició dels coneixements i les habilitats corresponents al mòdul. L'avaluació serà la resultant de la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada mòdul.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.