Diploma de Postgrau en Mediació Familiar Relacional

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Matèria. CONFLICTE I MÈTODES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Assignatura 1. El CONFLICTE, LA MEDIACIÓ I LA CULTURA DE LA MEDIACIÓ

 • El conflicte
 • L’anàlisi del conflicte: context,  persones, mètodes d’avaluació i processos.
 • Els principis socials de la Mediació
 • La Mediació en el nou canvi de paradigma social, polític i econòmic.
 • Conflicte i Interculturalitat
 • La Cultura de la mediació. 

Assignatura 2. MARC  LEGAL  JURÍDIC  DE LA MEDIACIÓ

 • Marc legal i Jurídic de la Mediació
 • Context i antecedents
 • El Centre de Mediació de Dret Privat a Catalunya
 • Accés de les persones al procés mediador
 • La mediació: definició i principis
 • El procés i l’acord de mediació
 • La persona mediadora
 • Objecte de la mediació familiar

Matèria 2. ELS PROCESSOS DE LA MEDIACIÓ

Assignatura 1. ELS TRES MODELS PRÀCTICS DE LA MEDIACIÓ

 • Els tres models pràctics de la mediació
 • El Model tradicional-lineal de Harvard
 • El Model transformatiu
 • El Model Circular Narratiu

Assignatura 2. EL MÈTODE RELACIONAL EN MEDIACIÓ FAMILIAR

 •               El mètode Relacional en mediació Familiar:
 •               Les bases del Mètode.

El Mediador : Rol, funcions i habilitats

 •                 El Procés: Elements i etapes

Matèria 3. Treball Final del Postgrau 
               

 • Assoliment i integració dels continguts adquirits al llarg de la formació, aplicats en el treball de finalització del Postgrau en un àmbit concret d’interès de l’estudiant.

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau de Mediació Familiar Relacional, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.