Postgrau Online en Informació i Assessorament Financer

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El programa consta de 6 assignatures de formació online:  

Assignatura

ECTS

Entorn econòmic-financer

1,5

Entorn regulatori i fiscal

2,5

Mercats financers I

2,5

Mercats financers II

2,5

Productes

3,5

El client i la inversió

2,5

TOTAL

15

 

Assignatura 1: Entorn Econòmic-Financer

Apartat 1. Sistema Financer

 • Introducció
 • Estructura actual del sistema financer espanyol
 • Intermediaris financers
 • Actius financers
 • Mercats financers

Apartat 2. BCE i política monetària

 • Introducció
 • Funcions i estructura
 • Política monetària

Apartat 3. Entorn econòmic

 • Introducció
 • PIB
 • Inflació
 • Tipus d’interès
 • Tipus de canvi
 • Atur
 • Balança de pagaments
 • Indicadors d’oferta i demanda
 • Indicadors avançats
 • Impacte de les variables macroeconòmiques en els mercats financers

Assignatura 2: Entorn regulador i Fiscalitat

Apartat 1: Entorn regulador

 • MIFID. Classificació de clients. Tipus de producte. Modalitats de servei
 • Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Titularitat real. Anàlisi de la operativa. Comunicacions a SEPBLAC
 • Abús de mercat. Informació privilegiada. Manipulació de mercat.

Apartat 2: Fiscalitat

 • Introducció general. Consideracions prèvies. Aspectes bàsics.
 • Impost sobre la renda de las persones físiques
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre successions i donacions

Assignatura 3: Mercats Financers I

Apartat 1. Mercat Monetari

 • Cinc variables clau para avaluar la renda fixa a curt o a llarg termini.
 • Fixació del preu del diner.
 • Mercat interbancari: L’Euríbor.
 • Productes del mercat monetari.
 • “Repos” i “FRA’S”.
 • Riscos. Rating’s.

Apartat 2. Mercat de Renda Fixa

 • Característiques bàsiques d’un bo a llarg termini.
 • Preu sencer, cupó corregut i preu excupó.
 • Riscos de la inversió en renda fixa a llarg termini. Rating’s.
 • Garanties i prelació de cobrament.
 • Preu i rendibilitat d’un bo.
 • Corba Temporal de tipus d’interès.
 • Rendibilitat, risc i fiscalitat.

Apartat 3. Mercat de Renda Variable.

 • 4 variables claus para avaluar la renda variable
 • Característiques de la borsa de valors
 • Tipus d’ordres
 • Operacions al comptat
 • Operacions a crèdit
 • Ampliació de capital
 • OPV, OPS i OPA
 • Riscos en la inversió en renda variable
 • Anàlisi: Fonamental i tècnic

Assignatura 4: Mercats financers II

Apartat 1. Mercat de Productes Derivats

Secció 1. Futurs

 • Introducció als derivats: Forwards i Futurs.
 • Càmera de compensació i estandardització de contractes.
 • Cobertura i especulació.
 • Operativa, costos i garanties en el mercat de futurs.

Secció 2. Opcions

 • Tipus d’opcions i les quatre posicions bàsiques
 • Opcions “call”
 • Opcions “put”
 • Valoració bàsica de les opcions: Valor intrínsec i valor temporal.
 • Operativa, costos i garanties en el mercat d’opcions

Apartat 2. Mercat de divises

 • Principals característiques del mercat de divises
 • Expressió dels tipus de canvi
 • Operacions “spot” i “forward”
 • Determinació del preu
 • L’assegurança de canvi

Apartat 3. Mercat OTC.

 • Característiques.
 • Riscos.
 • Operativa

Assignatura 5: Productes

Apartat 1. Planificació de la inversió

 • Com planificar la inversió.
 • Criteris per la selecció de productes bancaris.
 • Classificació dels productes bancaris.

Apartat 2. Dipòsits Bancaris

 • Dipòsits: interès simple, interès creixent, estructurats amb garantia de capital, comptes individuals d’estalvi a llarg termini (CIALP), dipòsits regal i e-dipòsits.
 • Dipòsits dobles.

Apartat 3. Productes D’Assegurança De Vida - Estalvi

 • Estalvi inversió a capital diferit.
 • Assegurança individual d’estalvi a llarg termini (SIALP).
 • Rendes vitalícies immediates.
 • Pla individual d’estalvi sistemàtic (PIAS).
 • Unit linked.

Apartat 4. Pla de pensions.

 • Pla de pensions.

Apartat 5. Títols de deute.

 • Repos. Lletres del Tresor.
 • Pagarés bancaris.
 • Bons i obligacions públiques i corporatives.
 • Deute subordinat.
 • Cèdules hipotecàries i Bons hipotecaris.

Apartat 6. Accions, Instruments Financers Híbrids i Altres.

 • Accions i participacions empresarials admeses a cotització en mercats regulats o equivalent.
 • Participacions preferents.
 • Bons convertibles.
 • Bons contingents convertibles.
 • Notes estructurades de capital no garantit.

Apartat 7. Institucions d’Inversió Col·lectiva

 • La inversió col·lectiva
 • Les institucions d’inversió col·lectiva
 • Informació a partícips
 • El valor liquidatiu
 • Procediment de subscripció i reembossament

Assignatura 6: El client i la seva inversió

 • Conèixer al client. Saber què preguntar al client per determinar les seves necessitats.
 • Tenir la capacitat d’analitzar els objectius, per la qual cosa s’ha de comparar el patrimoni del client amb les seves necessitats. Crear el balanç i el compte de resultats del client.
 • Poder crear una cartera al client escollint els millors actius financers en base al Ranking i Rating.
 • Calcular ratis de Sharpe, Treynor i Alfa de Jensen.

Titulació acadèmica

Curs de Postgrau en Informació i Assessorament Financer, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.