Postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses

Metodologia

El model de treball combina diferents metodologies docents:

  • Treball a través de l’Aula Global, a partir de l'estudi de materials docents, pràctiques virtuals, fòrums i debat, i exercicis d'autoavaluació per a cadascuna de les assignatures.
  • Tutorització i resolució individualitzada de qüestions a través de l’Aula Global.

Les assignatures combinen lectures i exercicis d'avaluació online. Durant el període lectiu del programa els participants comptaran amb la supervisió i el suport docent dels tutors de les assignatures. Els tutors del programa els orientaran en l'estudi, els proporcionaran els criteris necessaris per trobar, seleccionar i analitzar informació; resoldran les consultes, faran el seguiment personalitzat de cada participant, l'avaluaran i mantindran viu el diàleg.

  • Lectura de les lliçons redactades específicament per al màster (individual)
  • Lectura de les diferents lectures complementàries propostes per assentar i aprofundir els conceptes treballats al llarg de l'assignatura.
  • Realització d'activitats d'autoavaluació per mitjà de tests d'elecció múltiple (individual).
  • Realització de la prova qualitativa. Tipus d'exercici: escrit
  • Participació en els fòrums de debat.
  • Resolució de dubtes amb el professor responsable de l'assignatura

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.