L'economia circular, el nou paradigma que ha arribat per quedar-se

En el seu sentit més bàsic, l'economia circular busca aprofitar al màxim els recursos naturals i l'energia, intentant minimitzar i, fins i tot, eliminar el malbaratament en matèries primeres i fonts d'energia

L'economia circular és un concepte que, en el seu sentit més bàsic, busca aprofitar al màxim tots els recursos naturals i l'energia intentant minimitzar o, fins i tot, eliminar el malbaratament en matèries primeres i fonts d'energia. D'aquesta manera, les matèries primeres i els recursos es reincorporen a un cicle productiu que pot ser material o biològic.

El concepte d'economia circular ha estat a l'ordre del dia d'un creixent nombre d'actors econòmics, acadèmics i socials en els últims dos anys. Aquesta explosiva popularitat ha fet que sigui tot un repte trobar una definició única i consensuada d'economia circular. El 2017, un grup d'investigadors encapçalats per Julian Kircherr van estudiar i combinar més de cent definicions d'economia circular fins a arribar al següent anunciat: [l'economia circular és] un sistema econòmic que substitueix el concepte de "final de vida útil" pels conceptes de reduir, reutilitzar, reciclar, i recuperar materials durant els processos de producció, distribució i consum. L'economia circular opera en un nivell macro (productes, empreses i consumidors), un nivell meso (parcs eco-industrials) i un nivell macro (ciutats, nacions i territoris encara més amplis) sempre amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible que, simultàniament millori la qualitat mediambiental, la prosperitat econòmica i la igualtat social, beneficiant així tant les generacions actuals com les futures.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2017 es van generar uns vuit milions de tones de desfetes orgàniques i uns 2,5 milions de tones de desfets de cartó i paper només en el sector industrial. Si en paral·lel contemplem els residus generats pels consumidors des de les seves llars, encara hem d'afegir-hi uns dos milions de tones més. Assolint el rescat d'aquests residus a través de la reenginyeria de processos, de la conscienciació a través de l'educació i de la classificació d'aquests materials de residus a partir d'un reciclatge correcte, tots els components de la cadena de valor esdevenen actors actius.

I és que l'economia circular no pot aïllar un procés de tota la resta. Es tracta de tot un entramat que ha d'avançar, juntament amb tots els actors involucrats, cap a un futur més sostenible. Les empreses han d'impulsar accions per identificar els punts clau des de la perspectiva de la cadena de subministraments. El potencial de millora existeix en tots els processos: des de la producció fins al consumidor.

Un exemple d'empresa que ha assumit el repte de la sostenibilitat

Mercadona, la cadena de supermercats amb més clients d'Espanya i una de les principals cadenes de supermercats físics i online fa diversos anys que realitza iniciatives compromeses amb la sostenibilitat, el reciclatge i la reutilització dels seus empaquetaments, adquirint així un coneixement important durant tot aquest temps. Conscients que el camí és l'economia circular, han dissenyat el que han denominat la Rosca de l'Economia Circular [vegeu figura]:

economía circular mercadona

La rosca mostra les fases identificades per Mercadona dins de l'economia circular. A partir dels recursos naturals disponibles (0), s'extreuen les matèries primeres (1) que entren en el procés de transformació cap a productes consumibles -normalment, entregats empaquetats-, a través de la cadena de muntatge (2). Aquest procés de transformació genera un conjunt de residus (3), part dels quals resulten en deixalles a l'entorn (4), i una altra part que entra en un procés de separació (5) que, gestionat de la manera adequada, pot ser reciclat o sotmès a un tractament (6) que permeti a aquests residus tenir una nova vida com a producte o matèria primera per completar el cercle.

Moltes empreses ja fa anys que treballen en la part dreta de la rosca aconseguint eficiències en els processos, economia lineal i integració amb els seus proveïdors. No obstant això, la part esquerra de la rosca encara no permet tancar el cercle. El focus actual ha d'estar dissenyat per reciclar millor, reduir cada cop més l'ús de recursos naturals, aprofitar els materials provinents dels residus i, per últim, informar i divulgar a tots els públics amb èmfasi en els consumidors i en les millors pràctiques sobre com separar apropiadament els residus i materials utilitzats.

La part esquerra de la rosca és responsabilitat de tots els actors de la cadena en sentit invers: des del consumidor, separant a casa seva, fins al comerç, a la feina, als espais d'oci, passant per mitjans i infraestructures logístiques que porten aquests residus a espais de tractament per aconseguir materials d'alta qualitat que poden tornar a reciclar-se.

També les institucions educatives juguen un paper fonamental per aconseguir una economia circular: universitats, escoles i governs han de participar activament en la transferència de coneixement donant suport a les empreses que han treballat en la part dreta de la rosca de l'economia circular.

Què guanyen les empreses, persones i institucions incorporant-se a l'economia circular?

L'economia circular empeny les empreses a aconseguir processos més eficients, identificar noves oportunitats al món de les matèries primeres secundàries i reduir el malbaratament de recursos, quelcom que deriva en millores en la sostenibilitat i econòmiques. En general, un procés que millora el comportament mediambiental, si està ben concebut i executat, pot i ha de suposar un avantatge en eficiència i competitivitat per a les empreses.

D'altra banda, la incorporació d'institucions educatives com escoles i universitats permet transmetre el coneixement adquirit per les empreses en continguts d'ensenyament per als seus estudiants amb la idea que aterrin preparats al mercat laboral per als reptes que conformen l'economia circular.

Com a aspecte fonamental, tot això ha d'anar dirigit a convertir tot aquest coneixement en informació útil per ajudar el consumidor a incorporar-se activament a la rosca de l'economia circular amb un rol participatiu i protagonista.

La creació d'un nou paradigma

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats el 2015 per l'ONU han aconseguit una reacció positiva entre els actors econòmics, empresarials i governamentals a favor de l'economia circular i de l'aprofitament eficient dels recursos.

La relació de la bona gestió dels residus, la transformació en materials reutilitzables, la incorporació de tots els actors responsables a la cadena de subministraments i la disminució de l'ús de recursos naturals a través de l'economia circular són les assignatures pendents que hem d'afrontar per la consolidació d'aquest nou paradigma anomenat economia circular.
 

[1] Julian Kircherr: Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 definitions.