Màster Universitari en Negocis Internacionals

Metodologia

L'enfocament de les classes és eminentment pràctic. En primer lloc, es realitza una exposició teòrica i, a continuació, es desenvolupen exercicis i supòsits pràctics.

Per portar un ritme d'aprenentatge adequat, els participants han de preparar les classes -teòriques i pràctiques- amb anterioritat, llegint i analitzant els documents que se'ls lliuren prèviament.

Un dels principals avantatges d'aquesta orientació pràctica són les sessions dedicades a la presentació d'experiències professionals. Per això, es compta amb la participació activa de professionals que transmeten directament les seves experiències en l'àmbit del negoci internacional.

Una metodologia, en definitiva, que fomenta al màxim la participació activa a les classes, i també el treball en equip i les presentacions en públic.

En concret es desenvolupen presentacions en públic, presentacions parcials d'exercicis, casos per resoldre durant les sessions i exàmens escrits.

Avaluació

El model pedagògic emprat es basa en la proactivitat. Es tracta que cada alumne desenvolupi els seus coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar-se amb èxit en l'empresa internacional.

El participant es converteix, així, en l'element actiu del procés d'aprenentatge, de manera que, en finalitzar el curs, ha de ser capaç de resoldre tasques i problemes amb independència i flexibilitat dins d'una estructura organitzativa proposada.

PROJECTE DE MÀSTER: El programa inclou un projecte que es treballa al llarg del curs. El projecte:

  • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
  • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.