Màster Universitari Online en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

GESTIÓ PÚBLICA I REFORMA DE L'ESTAT

L'organització administrativa en el sistema polític: les funcions dels poders públics als estats contemporanis. Relació política i administració a l'Amèrica Llatina. La intervenció pública per mitjà de la prestació de serveis públics. Models d'estat i crítiques al sector públic. NGP i l'Amèrica Llatina. Models i tradicions administratives de referència amb relació a l'Amèrica Llatina. Globalització de referents i reforma del sector públic. Les onades modernitzadores de les administracions públiques llatinoamericanes.

 

DESENVOLUPAMENT POLÍTIC I INSTITUCIONAL

La ciència política com a marc vertebrador de l'estudi de la democràcia. Elements d'anàlisi de la democràcia, les institucions, els actors i els processos polítics. L'anàlisi social. El poder i l'estat. La perspectiva d'anàlisi institucional. La reforma de l'Estat a l'Amèrica Llatina. La cohesió social a l'Amèrica Llatina: el debat conceptual. Panorama de la inequitat social a l'Amèrica Llatina. Ètica i lluita contra la corrupció en l'àmbit públic. Recursos limitats i exigències creixents del ciutadà.

 

FEDERALISME I DESCENTRALITZACIÓ

La reforma de l'estat a l'Amèrica Llatina. Les grans opcions i els elements configuradors dels processos de descentralització. La tradició centralista en la política llatinoamericana. Crisi de governabilitat, descentralització i reforma de l'estat a l'Amèrica Llatina. Crisi de l'estat-nació i distribució territorial del poder. El desenvolupament dels governs locals a l'Amèrica Llatina. Autonomia local i importància de la política local. Participació ciutadana en l'àmbit municipal. Localisme i repolitització en l'àmbit municipal.

INTEGRACIÓ A L'AMÈRICA LLATINA

Les organitzacions internacionals i el regionalisme regional. Cooperació i integració en el comerç internacional. El fenomen de la integració econòmica regional. Organitzacions internacionals de cooperació a l'Amèrica Llatina i el Carib. Principals processos d'integració regional a Europa, l'Amèrica Llatina i el Carib.

DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES

La ciència política com a marc vertebrador de l'estudi de la política pública i de l'administració pública. L'anàlisi de polítiques públiques com a enfocament analític de la ciència política. El disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques. La definició de l'oferta de serveis. Característiques dels serveis. La servucció: factors que cal considerar en la definició del servei.

POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

La lluita contra la desigualtat. La política de promoció del mercat de treball i d'inserció laboral. Les polítiques socials i l'impacte que tenen en el desenvolupament econòmic a l'Amèrica Llatina. Concepte de desenvolupament econòmic en el context de la descentralització a l'Amèrica Llatina. Xarxes de política pública en el desenvolupament. Tipus de programes d'acció pública per al desenvolupament.

INSTRUMENTS D'ANÀLISI I GESTIÓ ECONÒMICA

La regulació com a arena d'interacció política. Agències reguladores independents a l'Amèrica Llatina en el context internacional. Externalització de serveis i contractació externa, i les especificitats a l'Amèrica Llatina. Nous models de relació en la provisió externa de serveis. El concepte de planificació de projectes. Tècniques de programació. L'anàlisi cost-benefici en l'administració pública.

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Els problemes de les administracions públiques a l'Amèrica Llatina. Estratègies de potenciació institucional. Les dimensions bàsiques d'una estructura administrativa. Les estructures organitzatives. Elements bàsics de l'enfocament de servucció. L'enfocament de la gestió operativa de serveis. Producció de serveis i nous paradigmes de gestió pública. La cultura organitzativa de gestió pública.

 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Característiques bàsiques dels sistemes de funció pública internacionals. Els models a l'Amèrica Llatina. Gestió personal i gestió de les persones. Els subsistemes de gestió dels recursos humans. Planificació, direcció i avaluació del sistema dels recursos humans. L'avaluació del rendiment dels recursos humans. La implantació d'un model de gestió per competències professionals.

MÀRQUETING DE SERVEIS I TRANSVERSALITAT

El lideratge, la direcció i el control en la gestió pública i dels serveis públics. La missió i la utilitat pública. La demanda als serveis públics. La inclusió de demanda a l'agenda d'actuació pública. Les xarxes d'actors en l'àmbit públic. Tècniques d'anàlisi de l'entorn. El concepte de qualitat de servei. L'establiment d'indicadors de qualitat i cercles de qualitat. Disseny participatiu: els cercles de qualitat. Les TIC a les administracions públiques, govern digital i govern obert.

CONCEPTES AVANÇATS DE DIRECCIÓ PÚBLICA I INNOVACIÓ: EXPERIÈNCIES I CASOS

Aquest mòdul es correspon amb les sessions presencials. Els continguts d'aquestes sessions inclouen: revisió crítica dels models de governança analitzats i generació de debat sobre la seva aplicabilitat en l'entorn llatinoamericà, visites a institucions politicoadministratives de diversos nivells de govern i partenariats public-privat i tutorització personalitzada dels participants. Els temes que es tractaran estaran relacionats amb els continguts treballats en les diverses assignatures i es desenvoluparan en sessions de matí i tarda a les instal·lacions de la universitat, així com a les seus de les diverses institucions que es visitaran durant l'estada a Barcelona.

TREBALL FINAL

Definició i objecte d'estudi. Descripció i diagnosi de la política pública escollida i el seu marc institucional. Propostes específiques d'actuació. Implementació de propostes de canvi. Conclusions i recapitulació.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Máster Máster Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i pel Ministeri d'Educació.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.