Màster Universitari en Advocacia

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

L'entrada en vigor de la Llei 34/2006 i del reglament que la desenvolupa (Reial Decret 775/2011) ha suposat un canvi radical en les vies d'accés a l'advocacia, en la mesura que obliga els futurs professionals a dedicar un any i mig més a la seva formació. Ja vigent l'esmentada llei, els graduats que vulguin exercir com a advocats han de cursar un màster universitari de 90 ECTS (60 de formació acadèmica i 30 de formació pràctica) i superar posteriorment un examen oficial.

El Màster Universitari en Advocacia és un projecte singular que aplega institucions diverses, universitàries i professionals, públiques i privades, amb un objectiu comú: proporcionar als graduats en Dret una formació d'excel·lència que, en el marc legal vigent, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobretot, afrontar amb les màximes garanties d'èxit la seva carrera professional com a advocats.

 

Continguts obligatoris (30 ECTS)

MATÈRIA I. "Litigació i Matèries Vinculades" (19 ECTS) Aquest bloc de continguts té com a objectiu que l'estudiant aprengui a traslladar els coneixements sobre el dret substantiu adquirits en els estudis de grau a la realitat del procés, exercitar les habilitats necessàries per fer-ho (redacció, oratòria, estratègia, etc.) i familiaritzar-se amb els actes i els escrits processals més importants.

MATÈRIA II. "Matèries Professionals" (11 ECTS) Estudi de les normes i els principis que regulen l'actuació professional de l'advocat en relació amb el client, els seus companys de professió i l'Administració de Justícia. Exercici d'habilitats bàsiques per a un correcte exercici professional, com la bona organització i gestió del despatx, l'estratègia i la capacitat de negociació. Els mitjans judicials de resolució de conflictes i les alternatives corresponents.

Continguts optatius (24 ECTS a escollir) 

  1. Oferta pròpia d'assignatures optatives

2. Oferta d'assignatures optatives del Màster Avançat en Ciències Jurídiques. Per a més detalls sobre el contingut d'aquestes assignatures consulteu la pàgina web d'aquest màster a www.upf.edu/masterdret.

És possible matricular-se a més optatives de les 3 requerides abonant el corresponent import que es podrà consultar un cop formalitzada la matrícula.

 

Treball final de màster (6 ECTS):

DICTAMEN

Redacció d'un dictamen sobre una qüestió amb rellevància jurídica pràctica que permeti acreditar la correcta integració per part de l'alumne dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels cursos de formació i de l'estada en pràctiques. 

Pràctiques professionals (30 ECTS):

Accedeix aquí a l'apartat de Pràctiques Professionals.

Idioma:

Es crearan tres grups: dos amb llengua vehicular català, castellà i anglès i un en castellà i anglès.

Horaris:

De dilluns a divendres, de 15.30 a 19.30 h.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster universitari en Advocacia expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

90 ECTS*

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

Titulació oficial acreditada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

acreditació favorable

* European Credit Transfer System. 1 crèdit ECTS equival a una dedicació total de 25 hores per part del participant, incloent-hi les hores lectives i de treball personal.

.