Màster Universitari en Advocacia

Requisits d'admissió

A més de complir els requisits d’accés general establerts en la normativa vigent, per ser admès en el Programa oficial del Màster també s’hauran de complir els següents requisits específics d’admissió exigits per l’art. 2 de la Llei 34/2006 i pels art. 2 i 3 del Reglament que la desenvolupa (Reial decret 775/2011, de 3 de juny), per a tots els programes que habiliten per a l’accés a l’esmentada professió. Aquests requisits són:  

1. Tenir el títol de llicenciat o graduat en Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l’apartat següent.

2. Títols universitaris de grau que acreditin l’adquisició de les competències jurídiques següents:

 1. Conèixer i comprendre els elements, l’estructura, els recursos, la interpretació i l’aplicació de l’ordenament jurídic i saber interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cadascun dels diferents ordres jurídics.
 2. Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics, així com la posició jurídica de les persones en llurs relacions amb l’Administració i en general amb els poders públics.
 3. Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals.
 4. Interpretar textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària fent ús dels principis jurídics i dels valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d’anàlisi.
 5. Pronunciar-se amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica relativa a les diverses matèries jurídiques.
 6. Resoldre casos pràctics conforme al dret positiu vigent, la qual cosa implica l’elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i la interpretació de la dada de dret positiu aplicable i l’exposició argumentada de la subsumpció.
 7. Emprar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret: Redactar documents jurídics de manera ordenada i comprensible. Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics fent ús del registre adequat en cada context.
 8. Fer servir les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la cerca i l’obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), així com eines de treball i comunicació.

Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Estudiants amb titulacions obtingudes a l'extranjer:

Els participants que hagin obtingut titulacions a l’estranger (sia en l’Espai Econòmic Europeu sia fora d’aquest) que vulguin concórrer a la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat, una vegada superat amb èxit el Màster hauran de tenir la credencial d’homologació del seu títol estranger en Dret en la data d’admissió al Màster (vegeu sobre això la nota informativa relativa al règim aplicable als títols obtinguts a l’estranger per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador dels tribunals emesa pel Ministeri de Justícia en data 27 de juliol de 2016).

També es disposa dels procediments de convalidació del títol o d’admissió a la Universitat d’estudiants amb estudis universitaris iniciats per complir amb aquest requisit que exigeix la normativa que regula la prova d’avaluació per a l’obtenció del títol professional d’advocat o de procurador dels tribunals.

Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital):

 • Carta o vídeo de presentació;
 • Curriculum Vitae actualitzat;
 • Còpia simple en format digital de l'expedient acadèmic actualitzat amb totes les notes de les assignatures cursades al grau. Només s'acceptaran expedients on apareguin, com a mínim, les qualificacions obtingudes fins al primer trimestre o quadrimestre, el nombre de crèdits ECTS pendents i la nota mitjana (escala 1-10); Als alumnes d'últim curs que acreditin estar d'Erasmus, hauran de presentar un expedient que inclogui com a mínim les notes dels tres primers anys del Grau.
 • Còpia simple en format digital del títol associat a l'expedient acadèmic presentat, si encara no el tens el faràs arribar posteriorment;
 • Escaneig del document d'identitat;
 • Foto format jpg, mida carnet;

*En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Documentació que es valorarà:

 • Certificat del nivell B2 d'anglès o d'altres llengües (només es valoraran certificats expedits per organismes reconeguts);
 • Certificació d'altres estudis de grau obtinguts o que s'estiguin cursant (full de matrícula o expedient acadèmic).

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió: el formulari de sol·licitud d'admissió s'obrirà el 19 de febrer. Tot seguit es detallen les dates de les convocatòries d'admissió (data límit de sol·licitud, resolució, etc.):
Rondes d'admissió 1a convocatòria 2a convocatòria
Termini de sol·licitud d'admissió 03/03/2020 29/05/2020
Termini pel pagament de 120€ (drets d'admissió) 06/03/2020 02/06/2020
Termini presentació de la documentació requerida 13/03/2020 12/06/2020
Data de resolució 22/04/2020 26/06/2020
Termini pel pagament de reserva plaça (25% de la matrícula) 04/05/2020 08/07/2020

 2. Procés d'admissió:

 • Omple el formulari d'admissió online .
 • Abona120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula: es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès, però es perdrà si s'abandona el procés d'admissió.
 • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar la documentació a dalt detallada en el termini indicat, per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa. El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la qual se't donarà accés.

3. Admissió

Les sol·licituds d'admissió es valoraran seguint el calendari de Convocatòries d'admissió, la resolució de la sol·licitud d'admissió s'enviarà per correu electrònic.

4. Matriculació

Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic

Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar en la data indicada el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1518.

.