Màster en Tècniques de Reproducció Assistida Humana

Metodologia

El Màster en Tecnologies de la Reproducció Humana Assistida està organitzat en quatre blocs:

  1. Classes teòriques, d’octubre a febrer, que seran impartides per reconeguts professors i conferenciants de la Universitat Pompeu Fabra i per metges i científics professionals del Grup Eugin. Les classes tindran lloc a la BSM de la Universitat Pompeu Fabra, de dilluns a divendres.
  2. Sessions pràctiques, durant dues setmanes, que es faran a la Clínica Eugin de Barcelona.
  3. Pràctiques professionals curriculars, de març a juny, que s’impartiran en una o dues de les clíniques del Grup Eugin (Espanya, Itàlia, Dinamarca, Suècia, EUA o Brasil).
  4. Elaboració d’un projecte de final de màster durant les pràctiques professionals, sota la supervisió de un tutor local, que es presentarà a Barcelona.

El programa educatiu inclourà classes, temps d’estudi individual, grups d’estudi, cerca i avaluació de bibliografia, estudi de casos pràctics, sessions de laboratori, ús de simuladors, activitats de recerca durant les pràctiques i redacció d’un treball de final de màster (TFM).

Els criteris d’avaluació de cada bloc es detallaran al principi del programa. L’avaluació es basarà en:

  • Un mínim del 80% d’assistència al mòdul teòric i a les sessions pràctiques a Barcelona.
  • Els treballs escrits i els exàmens, incloent-hi les proves d’opció múltiple.
  • Les sessions pràctiques, que seran avaluades pels tutors locals de cada clínica.
  • El projecte de final de màster, del qual es valorarà tant l’elaboració com la presentació final.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.