Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I. Mòdul de Dret Processal 

 • El procés social : competència, legitimació, etc.
 • El procés ordinari.
 • Processos especials: per acomiadament i DDFF.
 • Processos especials: conflictes col·lectius et al.
 • Processos en matèria de Seguretat Social.
 • Processos contenciosos administratius.
 • Els recursos jurisdiccionals.
 • Execució provisional i definitiva de sentències.
 • Conciliació mediació i arbitratge.
 • Aspectes Laborals dels processos concursals. 

II. Mòdul de Dret Laboral 

 • Àmbit subjectiu del dret laboral. Relació laboral comú, especial i autònoms.
 • Empresari i empresa. Grups d’empresa i empreses multiserveis. Adm.públiques.
 • Cessió de treballadors, subcontractació d’obres i serveis, empreses de treball temporal.
 • Contracte de treball: eficàcia del contracte de treball, modalitat i contingut.
 • Drets laborals i deures derivats del contracte de treball. Principi pro operario.
 • Durada del contracte de treball: contractes per temps indefinit i temporals.
 • Temps de treball. Jornada, hores ex, torns, descans, festes, permisos i vacances.
 • El salari i garanties salarials.
 • Classificació professional, ius variandi. Mobilitat funcional.
 • Mobilitat geogràfica. Trasllats i desplaçaments.
 • Modificacions substancials de condicions de treball.
 • Suspensió del contracte de treball. Les excedències.
 • ERE suspensius i extintius.
 • Acomiadaments objectius. Causes i forma.
 • Acomiadament disciplinari. Causes i forma.
 • Inspecció de Treball i de la Seguretat Social: el seu paper en el model de relacions laborals.
 • Efectes processals de l’acomiadament.
 • El dret de llibertat sindical en el modelo constitucional de RRLL; la lectura del TC.
 • Subjectes i continguts de la llibertat sindical.
 • Altres vies de representació a l’empresa. Comitès d’empresa i delegats de personal.
 • Negociació col·lectiva: models, subjectes i contingut.
 • Dret de vaga: marc legal, subjectes i contingut.
 • Criteris administratius a Inspecció de Treball /Avaluació.

III. Mòdul de Dret de la Seguretat Social 

 • Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació.
 • Cotització i conveni especial.
 • Recaptació i procediment executiu.
 • Responsabilitats empresarials.
 • Accidents de treball i mútues col·laboradores.
 • Assistència sanitària.
 • Pensions no contributives.
 • La dependència: valoracions i prestacions.
 • Incapacitat Temporal.
 • Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec.
 • Maternitat, paternitat i situacions de risc.
 • Incapacitat Permanent: prestacions I revisió.
 • Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat.
 • Jubilació parcial, anticipada o postergada.
 • Mort i supervivència.
 • Atur: prestació subsidis i rendes d’inserció.
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Règims especials integrats i sistemes especials.
 • Règims especials dels funcionaris públics.
 • Dinàmica de les prestacions.
 • Còmput recíproc de cotitzacions.
 • Protecció social comunitària i despl. temporals.
 • Criteris administratius de l’INSS/Avaluació.

 

Nota: El programa definitiu pot ser lleugerament diferent, especialment si hi ha novetats legislatives.

La llengua vehicular del programa serà majoritàriament el castellà encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per aquest es requereix un coneixement de català a nivell comprensió.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Per obtenir la titulació corresponent és indispensable aprovar el projecte final, l'assistència regular a classe (que serà d'un mínim del 80%) i la superació dels exercicis pràctics i treballs obligatoris, les condicions de lliurament i elaboració dels quals marcaran, en cada cas, els professionals que els encarreguin.

.