Màster Universitari Online en Direcció Financera i Comptable (especialitat en International Finance and Accounting)

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors en l'àmbit de l'Economia, ADE o la gestió d'empreses.
 • Els estudiants amb diplomatura en Empresarials i els graduats d'altres disciplines no relacionades amb les Ciències Empresarials, hauran de disposar obligatòriament de tres anys com a mínim d'experiència professional en l'àmbit de les finances.
 • Aquells participants que no tinguin l'espanyol com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Europeu Comú de Referència) acreditat per una institució certificada, així com superar amb fluïdesa, en els casos en els quals sigui necessari, l'entrevista personal amb la direcció acadèmica. En cas de no mostrar fluïdesa en la comprensió oral, es podran sol·licitar certificacions o proves addicionals que permetin un seguiment adequat i suficient de les sessions.

Coneixement de l'anglès

S'haurà de presentar un certificat oficial del nivell d'anglès amb aquests mínims de puntuació:

 • TOEFL CBT: > 235
 • TOEFL PBT: >575
 • TOEFL IBT: >100
 • Certificate of Proficiency in English: entre A i C
 • Certificate in Advanced English: entre A i C
 • First Certificate in English: A
 • IELTS: > 6.5

Els participants que tinguin l'anglès com a llengua mare no hauran de presentar cap certificat.

Els participants que hagin estudiat el seu grau en anglès hauran de presentar la documentació que justifiqui que s'ha impartit en aquest idioma.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

1. Sol·licitud d'admissió

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
  • Certificat oficial nivell d'anglès (veure apartat requisits)

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.

L’aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

2. Admissió

 • Un cop completada la candidatura, s’enviarà la resolució d’admissió en un termini màxim de 20 dies.
 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

3. Matriculació

 • S’haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l’admissió.
 • Un cop rebuda la carta d’acceptació al programa i abans de l’inici de l’activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
  • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
  • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
  • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1564}.
  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.