Postgrau en Selecció Avaluació i Conservació del Potencial Humà

Metodologia

Partint de lectures i casos, els ponents desenvolupen una base conceptual i, mitjançant el mètode del cas, traslladen les seves reflexions i les seves experiències de gestió com a font de formació per als participants. A més, s'utilitzen altres tècniques d'aprenentatge: el contrast d'idees, les simulacions, els jocs de rol, presentació de treballs, etc.

Avaluació

Per poder gaudir de la titulació corresponent al Diploma de postgrau en Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà cal superar amb èxit la presentació dels treballs establerts. Això suposa, d'una banda, mostrar el nivell dels coneixements adquirit i, d'una altra, desenvolupar les aptituds necessàries per presentar i defensar un projecte propi davant d'un grup de referència.

Per tal de conèixer el desenvolupament del procés d'aprenentatge es realitzen periòdicament tests sobre els continguts lectius, els quals permeten donar als participants l'avaluació del seu propi progrés.

Com a programa presencial, hi ha l'obligatorietat d'assistir a un mínim d'un 80% del temps lectiu establert.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.