Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE LA FORMACIÓ EN OBERT QUE OFEREIX LA FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA

1.- Acceptació de les Condicions Generals

1.1 Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte regular els termes i condicions en les quals la Fundació Institut d'Educació Contínua (en endavant, Fundació IDEC) (i) oferirà la informació sol·licitada sobre la seva programació a qualsevol persona interessada en la mateixa; (ii) durà a terme el procés d'accés i admissió dels candidats interessats en cursar qualsevol dels programes de la seva programació i (iii) prestarà al participant els serveis de formació que aquest li hagi contractat en relació amb el programa al qual hagi estat admès i per al qual hagi formalitzat, en temps i forma i amb plena eficàcia, la corresponent matrícula, i constitueixen el contracte de prestació de serveis de formació que l'alumne subscriu amb la Fundació IDEC respecte del programa en el qual hagi estat admès.

Aquestes Condicions Generals estaran a disposició dels candidats en la pàgina web de la Fundació IDEC en la URL https://www.bsm.upf.edu/es i en l'e-Secretaria.

El candidat haurà d'acceptar les mateixes quan presenti la seva sol·licitud d'admissió en el programa que desitgi cursar, de conformitat amb el procediment previst en aquestes Condicions Generals. En el cas dels cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers, atès que en aquests no es requereix procés d'admissió, el candidat haurà d'acceptar les Condicions Generals quan sol·liciti la inscripció en qualsevol de les formacions que siguin del seu interès.

El procés d'acceptació i de celebració del contracte s'entendrà realitzat per via electrònica.

1.2 Fundació IDEC és una fundació privada catalana, constituïda el 26 d'octubre de 1993, amb domicili social a Barcelona, C/Balmes, 132, CP 08008, amb de CIF G-60.414.182 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 766.

La Fundació IDEC és titular d'un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, anomenat Barcelona School of Management, adscripció aquesta que la legitima per a la impartició de les titulacions universitàries de caràcter oficial (Màsters Universitaris, fins a la data) que la mateixa imparteix sota la marca única UPF Barcelona School of Management.

Atesa la naturalesa privada de la Fundació IDEC, els serveis de formació que la mateixa presta estan, en tot cas, subjectes al Dret privat, de manera que qualsevol divergència o discrepància que es plantegi en la seva execució s'haurà de resoldre d'acord amb el Dret privat i davant els Tribunals competents de la jurisdicció civil ordinària.

1.3.- Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes en obert que s'imparteixen en la Fundació IDEC, sota la marca única UPF Barcelona School of Management, inclosos els programes que donen dret a l'obtenció d'un títol universitari de caràcter oficial (màsters universitaris, en el nostre cas).

Els programes que imparteix la Fundació IDEC són títols universitaris de caràcter oficial (màsters universitaris) o de caràcter propi (títols propis de la Universitat Pompeu Fabra, en endavant, UPF), com ara màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau. Així mateix, la Fundació IDEC també imparteix, sense sanció universitària, altres cursos d'especialització, jornades, tallers i seminaris.

Per màsters universitaris s'entén programes d'ensenyament universitari oficial impartits per la Fundació IDEC a través de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF. Aquests programes de màster universitari estan regulats pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007 o altra norma que la substitueixi, així com per la seva normativa de desplegament, on s'especifica que aquests són reconeguts pel Ministeri d'Educació i en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i són la via ordinària d'accés a un programa de doctorat. El pla d'estudis d'aquests programes ha de tenir un mínim de 60 ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i un màxim de 120. El títol al qual dona lloc cada un d'aquests màsters es troba inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), on es podrà consultar la seva inscripció i altres informacions complementàries d'interès. Així mateix, és un títol expedit, en nom del Rei, pel Rector de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb els requisits que respecte del seu format, text i procediment d'expedició s'estableixen en la normativa vigent. És important tenir en compte que, atès que el procediment per a l'oficialització d'un títol es pot estendre en el temps, en ocasions pot succeir que la Fundació IDEC iniciï la impartició del mateix sense haver conclòs aquest procediment i sense haver aconseguit encara la inscripció del títol en l'RUCT. En aquests supòsits, s'indicarà que el programa s'imparteix com a títol propi de la UPF en procés d'oficialització i s'informarà al participant del moment en què el títol hagi adquirit definitivament, o no, el caràcter de títol universitari oficial de màster universitari. En el cas de no obtenir aquesta qualificació per part del Ministeri d'Educació, el títol de què disposarà el participant que hagi superat el programa amb èxit i compleixi amb tots els requisits, serà el de títol de màster propi de la UPF.

Per títol propi UPF s'entén programes de màster (mínim 60 ECTS), diploma de postgrau (mínim 30 ECTS) i curs de postgrau (mínim 10 ECTS), impartits per la Fundació IDEC i aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF. Aquests títols propis, tot i que no tenen caràcter oficial, sí estan avalats acadèmicament pel prestigi internacional de la UPF i la qualitat docent del professorat que els imparteix. Aquests títols queden subjectes a les Normes que regulen els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra. Són expedits per la UPF, amb la firma del Rector o del Vicerector en qui aquest delegui.

Per altres cursos d'especialització, jornades, tallers i seminaris, s'entén tots aquells programes que per les seves característiques i durada no estan inclosos en els anteriors. La Fundació IDEC certificarà l'assistència als mateixos i l'aprofitament de l'alumne, si bé a aquest certificat li mancarà sanció universitària.

1.4 La sol·licitud d'admissió a un programa impartit per la Fundació IDEC per part del candidat i/o la sol·licitud d'inscripció en aquells cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers que no requereixen admissió, suposarà necessàriament l'acceptació per part seva de totes i cadascuna d'aquestes Condicions Generals. En cas de discrepància, prevaldrà en tot cas el previst en la versió castellana d'aquestes Condicions Generals.

1.5 Les informacions contingudes en la pàgina web de la Fundació IDEC, així com en els opuscles informatius o qualsevol altre material publicitari de la Fundació IDEC respecte de qualsevol programa impartit per la mateixa, tenen efectes purament informatius i no vinculen a la Fundació IDEC en allò que no estigui expressament previst en aquestes condicions generals. En cas de discrepància, prevaldrà en tot cas allò previst en aquestes condicions generals.

2.- Definicions

2.1.- Fundació IDEC i Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF

La Fundació IDEC és una fundació privada de caràcter cultural i docent, titular d'un centre d'ensenyament superior privat que, en virtut dels acords assolits en el seu moment amb la Universitat Pompeu Fabra, imparteix formació de postgrau, tant títols propis de la Universitat Pompeu Fabra, com títols oficials (Màsters universitaris), per la seva condició de centre adscrit a aquesta Universitat; tot això sota la marca única UPF Barcelona School of Management.

2.2.- Candidat/admès/participant/alumne/estudiant: Als efectes d'aquestes Condicions Generals s'entendrà per

 • Candidat: la persona física interessada a cursar un programa impartit per la Fundació IDEC que ha formalitzat, en temps i forma, la corresponent sol·licitud d'admissió (amb el pagament de l'import econòmic previst als efectes, així com amb el lliurament de la totalitat de la documentació exigida en aquest tràmit i l'acceptació d'aquestes Condicions Generals).
 • Admès: el candidat que ha superat el procés d'admissió i ha rebut la carta en la qual se l'informa de la seva admissió en el programa.
 • Participant/alumne/estudiant: la persona admesa que ha formalitzat, en temps i forma, la matrícula al programa corresponent. En els cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers impartits per la Fundació IDEC que no requereixin de procés d'admissió, el candidat tindrà aquesta condició de manera automàtica a partir del moment en el qual formalitzi, en temps i forma, la matrícula al mateix.

2.3.- Terminis: la totalitat de referències al terme "dies" que s'indiquen en aquestes Condicions Generals, hauran de ser enteses com a dies naturals (és a dir, integrant en el còmput festius, de qualsevol tipus, i caps de setmana), i aquest còmput es regeix per la normativa civil. El mes d'agost s'entendrà com a període inhàbil per a tots els tràmits, llevat per fer efectiu el pagament de matrícules.

2.4.- Data d'admissió: S'entendrà per data d'admissió la data que es faci constar com a tal en la comunicació que rebi el candidat, tot informant-lo de la seva admissió en el programa corresponent. La data d'admissió és la data en la qual s'entendrà formalitzat el contracte de prestació de serveis de formació que, entre d'altres qüestions, queda regulat en aquestes Condicions Generals. En el cas dels cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers, atès que en els mateixos no es requereix procés d'admissió, la data de celebració del contracte serà la data en la qual el candidat hagi estat inscrit en qualsevol d'aquestes formacions del seu interès.

2.5.- Matrícula: S'entendrà com el tràmit pel qual el candidat (en els cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers) o l'admès (en la resta de programes) que ha contractat els serveis de formació de la Fundació IDEC, en relació al programa en el qual ha estat admès o inscrit, lliura a la Fundació IDEC la documentació original requerida a efectes acadèmics i abona el preu total de matrícula.

La matrícula produeix efectes econòmics i acadèmics i, una cop formalitzada en temps i forma, confereix al candidat o admès la condició de participant/alumne/estudiant.

2.6.- Preu total de matrícula: S'entendrà com a preu total de la matrícula l'import econòmic publicat en la pàgina web ubicada en la URL https://www.bsm.upf.edu, en el quadre resum inclòs en la presentació de cada programa. El referit preu total de matrícula serà confirmat en la carta que rebrà l'admès amb la finalitat que iniciï els tràmits per a la formalització de la seva matrícula. En l'hipotètic cas que es produeixi una errada en el preu total de matrícula publicat en la pàgina web abans esmentada o l'indicat en la carta remesa a l'admès, prevaldrà en tot cas l'import que sigui més beneficiós per a l'admès. Sense perjudici d'això anterior i per als programes de Màster universitari, el preu total de matrícula comunicat a l'admès en les esmentades web i/o carta quedarà sempre condicionat als preus que per tutela acadèmica fixi el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics per a l'any acadèmic en el qual s'iniciï la impartició del programa al qual el candidat es matriculi; de manera que el preu total de matrícula publicat o comunicat es podrà modificar si l'import que fixa aquest Decret és superior o inferior al previst per la Fundació IDEC. En els casos en què el candidat sol·liciti la matrícula parcial a un programa de conformitat amb allò que disposen aquestes Condicions Generals, la tutela acadèmica serà la que fixi l'esmentat Decret de preus vigent per a cada any acadèmic en el qual l'alumne es matriculi i aplicada sobre el nombre de crèdits ECTS matriculats en cada un d'aquests anys acadèmics.

En cap cas s'entendrà inclòs en el preu total de matrícula les proves i cursos d'idiomes (en cas de ser necessaris), ni les activitats complementàries (com ara activitats culturals, d'extensió universitària, setmanes internacionals, etc.), que no formin part dels plans d'estudi.

En els programes de títol universitari oficial (màster universitari), el preu total de matrícula està integrat pels següents conceptes:

 • Preu per la prestació del servei: el preu que lliurement fixa la Fundació IDEC per la prestació del servei d'impartició del referit programa de títol oficial.
 • Tutela acadèmica: el preu públic que l'estudiant de programa de títol oficial impartit per un centre adscrit ha d'abonar a la universitat, directament o a través del centre adscrit (como és el cas), i que es fixa per a cada any acadèmic pel Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics.

En aquest tipus de programes, l'estudiant que hagi superat amb èxit un programa de títol universitari oficial i vulgui resultar titulat, haurà d'abonar els drets d'expedició de títol establerts en la normativa vigent (Decret de preus pels serveis acadèmics que es publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), i aquest import no està inclòs en el preu de matrícula en cap cas.

2.7.- Data d'inici del programa. S'entendrà com a data d'inici del programa la data que hagi esta fixada com a tal per la Fundació IDEC en la comunicació remesa al participant o estudiant per tal de donar-li la benvinguda al programa i informar-lo dels detalls operatius de l'inici i desenvolupament del programa.

2.8.- Permanència (només exigible i aplicable als programes de titulació oficial).

De conformitat amb l'article 46.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i en compliment del deure de les universitats d'establir els procediments de verificació dels coneixements dels estudiants, el Consell Social de la UPF va aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència en la Universitat dels estudiants, d'acord amb les característiques dels respectius estudis i amb la voluntat de garantir un aprofitament intens durant el primer any per part dels estudiants. Aquesta normativa, en el cas dels estudis de màster universitari, es pot consultar en el següent enllaç i estableix, en el seu article 2, que per tal de continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de les quals s'hagin matriculat en el primer curs acadèmic del màster.

2.9.- e-Secretaria: És el portal de l'estudiant que la Fundació IDEC ha creat i posa a disposició dels candidats i participants en la següent URL: https://eSecretaria.bsm.upf.edu, amb la finalitat que els mateixos portin a terme els processos d'admissió i de matrícula, en la seva interpretació més àmplia, i de sol·licitud i/o realització dels tràmits que es descriuen tot seguit per a cada un dels processos relacionats:

 1. Procés d'admissió:
  1. Introducció de dades personals
  2. Gestió de la documentació d'admissió (lliurament de còpia escanejada de la documentació d'admissió requerida per la Fundació IDEC, juntament amb el Document de Veracitat i, en cas que l'alumne disposi de títol acadèmic i/o expedient amb codi de verificació o e-títol; de qualsevol altra documentació, acadèmica o no, que sigui requerida per la Fundació IDEC per a la formalització de l'admissió).
  3. Emplenament dels qüestionaris requerits per la Fundació IDEC
  4. Pagament de la sol·licitud d'admissió
  5. Accés a la resolució en la qual es confirmi o denegui l'admissió
 2. Procés de matrícula:
  1. Sol·licitud i tramitació de condicions econòmiques especials
  2. Sol·licitud i tramitació de factura
  3. Pagament de la matrícula mitjançant TPV o transferència
  4. Gestió de la documentació de matriculació. Sense perjudici del lliurament de còpies escanejades de la documentació requerida per a l'admissió, la formalització de la matrícula no produirà tots els seus efectes fins que l'alumne lliuri els originals de la mateixa (llevat el títol acadèmic i/o expedient amb codi de verificació o e-títol que s'entendrà lliurat en el moment en què l'alumne l'hagi incorporat a e-Secretaria en el moment de l'admissió).
  5. Informació d'altres tràmits a seguir durant el procés de matrícula en el cas d'estudiants internacionals.
 3. Sol·licitud i tramitació de beques i ajuts atorgats per la Fundació IDEC.
 4. Sol·licitud i seguiment dels tràmits relatius a l'obtenció de:
  1. Certificacions acadèmiques
  2. Legalitzacions
  3. Tramesa d'autorització/Tramesa de documents

La Fundació IDEC facilitarà al candidat o al participant l'usuari i contrasenya necessaris per accedir a l'e-Secretaria. L'usuari i contrasenya són d'ús personal, exclusiu, intransferible i reservat del candidat o participant, el qual resta obligat a conservar i custodiar els dits usuari i contrasenya amb la deguda diligència per tal d'evitar la seva difusió a qualsevol tercer, tot adoptant amb aquesta finalitat les mesures que consideri convenients. Qualsevol ús no autoritzat de l'usuari i/o contrasenya per qualsevol tercer serà responsabilitat del candidat o participant. En cas d'oblit o pèrdua, el candidat o participant podrà recuperar la contrasenya des de la següent adreça: https://esecretaria.bsm.upf.edu/ManageUsers/PasswordRecovery, tot introduint la informació requerida.

2.10.- Pla Docent de l'Assignatura: és la descripció de cada una de les assignatures que conformen el Pla d'Estudis del programa o Guia docent del mateix. Aquesta descripció es compon per la relació dels continguts lectius, el professorat que els imparteix, el seu sistema d'avaluació, la bibliografia recomanada, i altres aspectes rellevants a consideració de la Direcció Acadèmica.

3. Requisits d'accés i admissió

En tots els programes (llevat en els cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers que no ho requereixin), el procés d'accés i admissió es basarà en criteris acadèmics, competencials i/o professionals. El resultat del procés es comunicarà per escrit.

Podran optar al procés d'accés i admissió els candidats que compleixin els requisits legals establerts als efectes.

 • Requisits d'accés:
  • Màsters universitaris:
   Podran accedir els candidats que compleixin els requisits d'accés generals establerts en la normativa vigent (RD 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007 o altra norma que la substitueixi). Aquests requisits són:
   • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de Màster.
   • Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.
  • Títols propis UPF (Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau):
   Podran accedir els candidats que acreditin estar en disposició d'una titulació universitària de grau; titulació universitària de primer o segon cicle (Llicenciat, Diplomat, Enginyer Superior o Tècnic, Arquitecte Superior o Tècnic, o un títol propi universitari de Graduat Superior o Graduat) o un títol propi universitari de Graduat Superior o Graduat.
   Els candidats que no tinguin la titulació universitària requerida podran cursar determinats programes en virtut dels seus mèrits professionals (com a tals s'entén treballs realitzats - antiguitat i tasques realitzades- així com formació duta a terme, publicacions, premis, beques obtingudes o similar). En aquest cas, i amb caràcter discrecional per part de la Fundació IDEC, es determinarà quin tipus de certificació obtindran, que en cap cas serà un títol propi UPF.
  • Cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers:
   Atès el caràcter específic d'aquests programes, els requisits d'accés i d'admissió dels mateixos s'establiran per a cada un d'ells per la Fundació IDEC. Podràs consultar aquests requisits en la nostra pàgina web (URL www.bsm.upf.edu), dins l'apartat corresponent.
 • Requisits d'admissió:
  • Màsters universitaris:
   Els candidats podran ser admesos a un Màster universitari conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que siguin propis del títol de Màster Universitari o siguin establerts per la Universitat o el centre adscrit. Podràs consultar aquests requisits en la nostra pàgina web (URL www.bsm.upf.edu), dins l'apartat corresponent a requisits d'admissió de la titulació.
   L'admissió no implicarà, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, en el seu cas, professionals que corresponguin al títol previ del qual estigui en possessió el candidat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Màster.
  • Títols propis UPF (Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau):
   Atès el caràcter específic d'aquests programes, els requisits d'admissió dels mateixos seran establerts per la Fundació IDEC. Podràs consultar aquests requisits en la nostra pàgina web (URL www.bsm.upf.edu), dins l'apartat corresponent a requisits d'admissió de la titulació.
  • Cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers:
   Atès el caràcter específic d'aquests programes, els requisits d'accés i d'admissió dels mateixos seran establerts per la Fundació IDEC. Podràs consultar aquests requisits en la nostra pàgina web (URL www.bsm.upf.edu), dins l'apartat corresponent a requisits d'admissió del programa.

Els candidats que vulguin sol·licitar l'avaluació de la seva sol·licitud d'admissió hauran d'abonar la quantitat fixada en concepte de drets d'admissió i acceptar les presents Condicions Generals. L'import fixat en concepte de drets d'admissió per a aquest curs acadèmic és de 120€.

Aquesta quantitat:

 • S'entendrà que queda a compte del preu total de la matrícula, si el candidat ha estat admès.
 • Serà reemborsable únicament en el cas que s'anul·li el programa o el candidat resulti no admès.

4.- Procés d'admissió

4.1.- Sol·licitud d'admissió i e-Secretaria

Qualsevol candidat que desitgi ser admès a qualsevol dels programes, cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers, impartits per la Fundació IDEC i que requereixi de procés d'admissió, obligatòriament haurà de:

 1. Sol·licitar la seva admissió en el programa emplenant la corresponent Sol·licitud d'Admissió que trobarà disponible en la web corporativa de la Fundació IDEC en la URL https://www.bsm.upf.edu/es, moment en el qual també haurà d'acceptar les presents Condicions Generals que estaran a la seva disposició.
 2. Seguir el procés d'admissió i matriculació a través d'e-Secretaria, segons els tràmits que en la mateixa s'indiquen als efectes de la seva admissió i matriculació.

La manca de compliment, total o parcial, d'aquestes obligacions, així com la manca de seguiment i/o compliment de les indicacions que al respecte ofereixi la web corporativa respecte a la sol·licitud d'admissió i/o la pròpia e-Secretaria, respecte a la resta del procés d'admissió, determinarà la invalidesa de l'admissió i/o matriculació del candidat.

4.2.- Lliurament de documentació

Tot seguit s'especifiquen els documents que el candidat haurà de presentar en el procés d'admissió a qualsevol programa, cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers impartits per la Fundació IDEC que així ho requereixin:

 • Documentació administrativa
  Màsters universitaris Màsters propis i postgraus Cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers
  Fotocòpia del DNI o passaport
  Document de veracitat degudament signat
  Una fotografia de mida carnet (format .jpg)  
  Carta de motivació o altres documents específics requerits
  Currículum vítae
 • Documentació acadèmica
  Procedència de la titulació universitària
  Documentació acadèmica exigida Espanya i països comunitaris País no comunitari
  Títol universitari Fotocòpia de l'original Fotocòpia de l'original
  Expedient acadèmic universitari Fotocòpia de l'original
  Recorda que l'expedient acadèmic universitari ha d'incloure la mitjana ponderada dels teus estudis i l'escala corresponent
  Fotocòpia de l'original
  Recorda que l'expedient acadèmic universitari ha d'incloure la mitjana ponderada dels teus estudis i l'escala corresponent

Els candidats han de lliurar aquesta documentació en format electrònic a través d'e-Secretaria per tal que s'avaluï la seva candidatura, però l'admissió amb plens efectes acadèmics a qualsevol programa, cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers impartits per la Fundació IDEC està subjecta al fet que la documentació pugui ser verificada per la Fundació IDEC. Per això, el candidat haurà de presentar els originals o les còpies compulsades corresponents com a màxim el mateix dia previst com a data d'inici del programa. El lliurament d'aquesta documentació original és una condició necessària per tal que l'admissió produeixi plens efectes acadèmics.

Sense perjudici d'això anterior, i en el cas de tots els programes impartits per la Fundació IDEC excepte els de Màster Universitari, la manca de presentació o la presentació parcial, imperfecta o fora de termini, d'aquesta documentació no produirà cap efecte sobre la celebració i el perfeccionament del contracte de prestació de serveis de formació subscrit entre el participant i la Fundació IDEC, el qual seguirà sent plenament vàlid i exigible. Els efectes acadèmics de l'admissió sí podran quedar en suspens, de forma que si el participant no ha lliurat tota la documentació acadèmica que la Fundació IDEC li hagi requerit abans de la finalització del programa que estigui cursant, no rebrà cap títol universitari per part de la Fundació IDEC, encara que hagi superat amb èxit el programa. Rebrà únicament un certificat d'assistència i aprofitament sense cap sanció universitària.

En el cas que el programa que estigui cursant el participant sigui un Màster Universitari, la manca de presentació, en temps o en forma, de la documentació acadèmica requerida per la Fundació IDEC produirà l'anul·lació d'ofici de la matrícula i la resolució anticipada del contracte de prestació de serveis de formació, de tal manera que el participant cessarà immediatament en el seguiment del programa i no tindrà dret al reintegrament del preu total de matrícula que hagi satisfet.

El participant es compromet a lliurar la documentació en els terminis establerts i es fa responsable en tot moment de la seva autenticitat i veracitat. En cas que es dubti de l'autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, es poden dur a terme les diligències necessàries per fer les comprovacions pertinents, i adreçar-se a l'autoritat competent que els ha expedit per tal de validar els punts que resultin dubtosos. Aquestes diligències i actuacions queden expressament autoritzades pel participant.

4.3.- Dret de desistiment

La data d'admissió és la data en la qual s'entendrà formalitzat el contracte de prestació de serveis de formació que queda regulat en aquestes Condicions Generals. En el cas dels cursos d'especialització, seminaris, jornades i tallers, atès que en els mateixos no es requereix procés d'admissió, la data de celebració del contracte serà la data en la qual el candidat hagi estat inscrit en qualsevol de les formacions del seu interès.

Els admesos i els candidats inscrits (en els casos en què el programa no requereixi de procés d'admissió) disposaran d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de formalització del contracte de prestació de serveis de formació per desistir del mateix.

Els admesos i els candidats inscrits (en els casos en què el programa no requereixi de procés d'admissió) que vulguin comunicar el seu desistiment ho hauran de fer per escrit, tot manifestant inequívocament la seva voluntat de desistir mitjançant el formulari de desistiment creat als efectes per la Fundació IDEC, a Secretaria General a la següent adreça: C/Balmes, 132, 08008 Barcelona o per correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu, adjuntant el desistiment signat. El reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució s'efectuarà per transferència bancària.

En aquells casos en què concorrin en el programa, per motiu de la seva modalitat d'impartició totalment on-line o per qualsevol altra causa prevista legalment, els requisits previstos en l'article 103.a) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries, no serà aplicable el dret de desistiment.

5. Matrícula

L'admissió al programa que el candidat hagi escollit, si així ho requereix el programa, obrirà el període per a la matrícula.

L'admès haurà de dur a terme la formalització de la matrícula a través d'e-Secretaria, abans de la data límit que se li hagi indicat en la comunicació detallada de passes a seguir per a la formalització de la matrícula. En qualsevol cas, la formalització s'haurà de dur a terme abans de la data d'inici del programa.

Aquest tràmit de formalització consistirà en:

 • El pagament, en els termes i condicions previstos en la Condició General 6, del preu total de matrícula.
 • El lliurament de la documentació que li hagi estat requerida en suport original i amb les degudes legalitzacions i/o postil·les, en el seu cas, dins el termini previst anteriorment i, en tot cas, abans de la data d'inici del programa.
   
  Procedència de la titulació universitària
  Documentació acadèmica exigida Espanya i països comunitaris País no comunitari
  Títol universitari Còpia compulsada (1) Còpia compulsada (1) i degudament legalitzada (2)
  Expedient acadèmic universitari Còpia compulsada (1)
  (aquesta còpia compulsada serà necessària únicament si ets candidat a màster universitari o la teva titulació de grau és de fora d'Espanya). Recorda que l'expedient acadèmic universitari ha incloure la mitjana ponderada dels teus estudis i l'escala corresponent
  Còpia compulsada (1) i degudament legalitzada (2)
  (aquesta còpia compulsada serà necessària únicament si ets candidat a màster universitari o la teva titulació de grau és de fora d'Espanya). Recorda que l'expedient acadèmic universitari ha incloure la mitjana ponderada dels teus estudis i l'escala corresponent
  Sol·licitud d'autorització per cursar estudis de postgrau
  (només necessària si la procedència de la titulació universitària és d'un país no comunitari)
    Sol·licitud d'autorització per a cursar estudis de postgrau
  Documents en idiomes distints del català, castellà, anglès, francès o portuguès Traducció jurada oficial (3) d'aquests documents al castellà, català o anglès (inclosos els segells).
  1. (1) Còpia compulsada. Còpia d'un document original degudament segellat per un organisme públic competent un cop confrontada amb el seu original. Així es garanteix la coincidència formal i fidel entre el document original i la còpia. Pots obtenir còpies compulsades en el teu país (universitats, notaries, ajuntaments, etc).
  2. (2) Legalització. Acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger tot comprovant la validesa de les signatures i la qualitat en la qual actua l'autoritat signant.
   1. a) País que ha subscrit el Conveni de la Haia: la legalització es porta a terme incorporant la Postil·la de la Haia.
   2. b) País que ha subscrit el Conveni Andrés Bello o qualsevol país que no hagi subscrit cap dels convenis anteriorment esmentats: la legalització es porta a terme a través de la inclusió de 3 segells (Ministeri d'Educació, Ministeri d'Afers Exteriors i Consolat o Ambaixada Espanyola en el país d'origen de la titulació).
  3. (3) Traducció jurada oficial. Pots contractar-la en el teu país d'origen, a qualsevol ambaixada o consolat espanyol, o a través de l'Associació Espanyola de Traductors, Correctors i Intèrprets (https://asetrad.org/)

S'entendrà com a data de formalització de la matrícula, a tots els efectes, la data en la qual el candidat hagi estat admès i hagi efectuat el pagament del preu total de matrícula de conformitat amb els termes i condicions de pagament establertes en la Condició General 6. És a dir, quan l'admès hagi de realitzar el pagament en un sol termini (Condició General 6.2), la matrícula s'entendrà formalitzada en el moment del pagament, i quan l'admès pugui efectuar el pagament en dos terminis (Condició General 6.1.), la matrícula s'entendrà formalitzada en el moment en què l'admès realitzi el primer pagament (reserva de plaça), tot assumint també en aquell moment l'obligació de pagament de la part restant del preu total de matrícula. Sense perjudici d'això anterior, la matrícula només tindrà plena eficàcia a efectes acadèmics quan el participant hagi lliurat a la Fundació IDEC, en temps i forma, tota la documentació sol·licitada per la mateixa.

La manca de compliment, total o parcial, d'algun dels requisits anteriorment descrits i que componen el procés de matriculació donarà dret a la Fundació IDEC a la suspensió i/o finalització de la prestació del servei de formació. Concretament, la manca de pagament del preu total de matrícula (en el cas del pagament conforme a la Condició General 6.2), en tot o en part, o l'incompliment del compromís de pagament de la part restant del preu total de matrícula esmentat (en el cas del pagament conforme a la Condició General 6.1) produirà les conseqüències que es descriuen en la condició general següent. Així mateix, en cas de no presentar la documentació requerida en temps i forma, o quan aquesta no sigui autèntica i/o suficient, no es procedirà a l'expedició de cap títol encara que el participant arribés a cursar els estudis per als quals es va matricular. Per tant, cada participant assumeix les conseqüències legals que es puguin derivar de la seva condició de no haver lliurat en temps i forma la documentació requerida i/o de la no autenticitat de la documentació presentada, així com de la manca o incompliment dels requisits formals exigibles a la mateixa de conformitat amb la normativa vigent aplicable.

La matrícula, en tot cas, és personal i intransferible, de manera que només donarà dret a cursar el programa, quan hagi estat degudament formalitzada, a la persona física que hagi estat identificada com el candidat i posteriorment admès. En conseqüència, el pagament del preu total de la matrícula també és personal i intransferible, i no es pot aplicar a la matrícula d'un tercer diferent del candidat o admès en el programa que es tracti.

La formalització de la matrícula suposa en tot cas que la prestació del servei de formació contractat a la Fundació IDEC serà prestat per la mateixa amb subjecció a aquestes Condicions Generals, Condicions Generals que han estat acceptades pel participant durant el procés d'admissió.

6.- Pagament del preu total de la matrícula

6.1.-Reserva de plaça i pagament de la resta del preu total de matrícula

En aquells casos en els quals la formalització de matrícula es pugui realitzar amb al menys quinze (15) dies d'antelació a la data d'inici d'impartició del programa, l'admès podrà optar per abonar el preu total de matrícula en dos pagaments:

 1. Pagament del 25% del preu total de matrícula. Aquest pagament s'entendrà realitzat en concepte de reserva de plaça i haurà de fer-se efectiu abans de la data límit que se li hagi indicat a l'admès en la comunicació detallada de passes a seguir per a la formalització de la matrícula i en tot cas, com a màxim, el dia anterior a la data d'inici del programa.
  L'admès que hagi realitzat la reserva de plaça s'entendrà com a estudiant matriculat en el programa, la qual cosa comporta l'adquisició de la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, amb els drets i obligacions que se'n deriven; així com l'obligació per a l'estudiant del pagament de l'import restant de la matrícula (menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat) en el període màxim establert per a això.
  En cas que no es realitzi aquest pagament del 25% en el termini establert anteriorment, s'entendrà que l'admès no ha formalitzat la matrícula, i la Fundació IDEC es reserva el dret a assignar la plaça a un altre candidat. Únicament en el cas que la Fundació IDEC no hagués assignat la plaça esmentada a un altre candidat o que quedessin places lliures en el programa, la Fundació IDEC podria autoritzar, amb caràcter excepcional, la formalització de la matrícula mitjançant el pagament de la totalitat de l'import restant de matrícula. En aquest cas, aquest pagament s'haurà d'efectuar com a màxim el dia abans de la data d'inici de les classes del programa i en les condicions previstes en l'apartat 6.2 següent.
 2. El pagament de la resta de l'import de matrícula (75% del preu total de matrícula menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat) s'haurà de fer efectiu com a màxim el dia anterior a la data d'inici de les classes del programa.

En cas que l'admès no dugui a terme la formalització mencionada i el pagament o pagaments dintre dels terminis previstos, s'entendrà que no ha quedat formalitzada la seva matrícula. En conseqüència, l'admès no haurà adquirit la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió i, exceptuant el cas en el que li resulti d¡aplicable del dret de desistiment i l'hagi exercitat en temps i forma, haurà de satisfer a la Fundació IDEC el import corresponent establert en el quadre inclòs en la Condició General 8.2. En cas de impagament la Fundació IDEC es reserva l'exercici de les accions legals que li correspongui als efectes.

6.2.- Abonament de l'import total de matrícula en un únic pagament

Aquest procediment serà obligatori en matrícules formalitzades amb menys de 15 (quinze) dies d'antelació a la data d'inici d'impartició del programa.

L'import total de la matrícula (menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat, en cas que el programa així ho requereixi) s'haurà de fer efectiu com a màxim un dia abans de la data d'inici de classes del programa.

En cas que l'admès no porti a terme la dita formalització i pagament únic dins el termini anteriorment previst, s'entendrà que no ha quedat formalitzada la matrícula. En conseqüència, l'admès no haurà adquirit la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió, i exceptuant el cas en què li resulti aplicable el dret de desistiment i l'hagi exercitat en temps i forma, haurà de satisfer a la Fundació IDEC l'import corresponent establert en el quadre inclòs en la Condició General 8.2. En cas de impagament, la Fundació IDEC es reserva l'exercici de les accions legals que li correspongui als efectes.

6.3.- Pagament per un tercer

L'import de matrícula es podrà abonar de forma total o parcial per un tercer (empresa ocupadora, etc.), si bé el dret-obligació a seguir la formació correspon a l'estudiant sense que el pagador pugui interferir i/o impedir, de cap manera, l'exercici d'aquest dret. Això sense perjudici del dret de la Fundació IDEC a impedir la continuïtat de l'estudiant en el programa per causes justificades.

La manca de pagament, total o parcial, en temps i forma, també implicarà la no devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió i, exceptuant el cas en què li resulti aplicable el dret de desistiment i l'exerciti en temps i forma, tindrà l'obligació de satisfer a la Fundació IDEC el import corresponent establert en el quadre inclòs en la Condició general 8.2. En cas de impagament, la Fundació IDEC es reserva l'exercici de les accions legals que li correspongui als efectes.

Formació bonificada. En la programació regulada per aquestes condicions generals de contractació no concorren alguns dels requisits exigits per la normativa vigent per tal que la mateixa pugui ser bonificada per les empreses. En el cas que l'empresa ocupadora del participant sufragui l'import de la seva matrícula (de forma total o parcial), el participant ho haurà de posar en coneixement de la Fundació. Si, malgrat aquest advertiment, l'empresa decidís bonificar el programa cursat pel seu empleat, s'entendrà que ho fa pel seu compte i risc i amb el deure de mantenir indemne la Fundació IDEC.

7.- Beques, ajuts a l'estudi i descomptes

De forma general, els descomptes, les beques i els ajuts a l'estudi que ofereix la Fundació IDEC no són compatibles entre ells. En cas que l'estudiant estigui en condicions d'optar a més d'un d'aquests mitjans de finançament de la seva matrícula, prevaldrà el que li sigui, a la seva elecció, més beneficiós. Així mateix, l'estudiant haurà de tenir en consideració la possible incompatibilitat dels descomptes, beques i ajuts que pugui oferir la Fundació IDEC amb qualsevol altra forma de finançament del pagament de la matrícula que el mateix hagués pogut sol·licitar a altres institucions i/o que ja estigui gaudint. Serà responsabilitat de l'estudiant en el qual concorrin aquestes incompatibilitats adoptar les mesures oportunes que posin fi a les mateixes, havent de notificar i justificar la seva decisió, amb l'oportuna documentació, a la Fundació IDEC, amb total indemnitat per a aquesta darrera.

Amb la finalitat que l'estudiant accedeixi a la informació actualitzada dels mitjans de finançament que la Fundació IDEC posa a la seva disposició, haurà de consultar la informació específica, en l'apartat "Beques i finançament" de la web de la UPF Barcelona School of Management (https://www.bsm.upf.edu/es/becas-y-financiacion).

En particular, la Fundació IDEC ofereix als estudiants els següents mitjans de finançament del pagament de les matrícules dels seus programes:

 • Beques Talent: El programa de Beques Talent s'adreça a persones amb estudis universitaris, qualitats personals destacables i talent acreditat en l'àmbit acadèmic i, en el seu cas, en l'àmbit professional.
  Aquestes beques queden regulades en les Bases de la seva convocatòria, que es troben disponibles en la nostra web (https://www.bsm.upf.edu/static/docs/info-pack/bsm-beques-talent-bases-es.pdf) i que han estat objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6988, de 2 de novembre de 2015 (http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=706735&language=es_ES )
  L'estudiant que vulgui optar a les mateixes haurà de consultar els requisits d'accés i el procés de sol·licitud en les Bases publicades esmentades. També podrà consultar en la web les diferents convocatòries al llarg de l'any acadèmic.
 • Descomptes: La Fundació IDEC ofereix descomptes sobre el preu total de matrícula (exclòs l'import corresponent a la tutela acadèmica en el cas dels Màsters universitaris) de la seva programació als candidats en els quals concorri qualsevol de les circumstàncies personals o professionals que es detallen en l'apartat "Descomptes" de la nostra web (veure aquí).
  La circumstància personal o professional que doni dret al candidat a gaudir d'aquest descompte haurà de concórrer i haurà de ser acreditada pel mateix com a màxim el dia anterior a la data d'inici de les classes del programa (veure al respecte la informació que es proporciona en la nostra web).
  La Fundació IDEC revisarà la documentació aportada pel candidat per acreditar el dret al gaudiment d'aquest descompte. El mateix no serà efectiu fins que el candidat hagi lliurat la dita documentació, dins del termini previst anteriorment i amb la documentació acreditativa suficient, i la mateixa hagi estat rebuda i aprovada per la Fundació IDEC.
  En cas que el candidat no acrediti el dret al gaudiment d'aquest descompte, dins del termini previst o en la forma anteriorment esmentada, el mateix serà denegat.
  En cap cas s'aplicaran els descomptes un cop que s'hagi iniciat el programa.

8.- Modificació, baixa voluntària, renúncia i baixa d'ofici o anul·lació de matrícula. Reincorporació

8.1.- Modificació

El termini màxim per presentar una sol·licitud de modificació de la matrícula (canvi de programa o modalitat) no podrà superar en cap cas els 15 dies a partir de la data d'inici del programa. Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini no s'admetran a tràmit. La sol·licitud s'haurà de presentar per escrit a l'atenció de la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

Quan la modificació comporti un increment de preu total de la matrícula, el participant haurà d'abonar l'import addicional en un únic termini. Quan la modificació suposi una disminució en el preu total de la matrícula, no es realitzarà cap reemborsament, llevat que la modificació sigui motivada per causes imputables a la Fundació IDEC.

8.2.- Baixa voluntària

L'estudiant que no es trobi en termini de desistiment però vulgui causar baixa, ho haurà de sol·licitar formalment a la Fundació IDEC mitjançant escrit presentat a aquests efectes a l'atenció de la Secretaria General (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

En funció del moment temporal en què l'estudiant formalitzi la sol·licitud de baixa anteriorment esmentada, la Fundació IDEC aplicarà, sobre l'import satisfet fins aquell moment pel mateix, les retencions que es detallen en el quadre adjunt. Addicionalment, si l'estudiant s'ha matriculat en un programa que dona lloc a una titulació oficial (màster universitari), la Fundació IDEC aplicarà la retenció prevista esmentada, i a més no retornarà a l'estudiant en cap cas l'import corresponent a la tutela acadèmica, atesa la seva naturalesa de preu públic i la seva subjecció al Dret administratiu.

Si l'import satisfet per l'estudiant fins al moment de la sol·licitud de baixa no fos suficient per cobrir la quantitat resultant d'aplicar la retenció prevista, així com - en los casos de títol oficial- la tutela acadèmica, l'estudiant haurà d'abonar l'import que determini la Fundació IDEC fins cobrir el/s dit/s concepte/s. En cas d'impagament, la Fundació IDEC es reserva l'exercici de les accions legals que li corresponguin a aquests efectes.

Període en el qual es duu a terme la sol·licitud de baixa
  > 1 setmana abans de la data d'inici del programa ≤ 1 setmana abans de la data d'inici del programa Data d'inici del programa o data posterior
Retenció (1) 10% del preu per la prestació del servei 25% del preu per la prestació del servei 100% del preu per la prestació del servei

(1) En el cas de programa que doni lloc a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), a més de la retenció indicada en el quadre anterior, la Fundació IDEC no retornarà a l'estudiant en cap cas l'import corresponent a la tutela acadèmica, atesa la seva naturalesa de preu públic i la seva subjecció al Dret administratiu.

La sol·licitud de baixa formalment presentada pel participant implicarà, en cas que el mateix es vulgui matricular en aquell o en un altre programa impartit per la Fundació IDEC, iniciar novament el procés d'accés i admissió i fer efectiu l'import total de matrícula corresponent.

8.3.- Renúncia

Per als estudiants matriculats en un programa que doni lloc a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari) que vulguin causar baixa en el programa un cop que aquest s'hagi iniciat, hauran de sol·licitar formalment la renúncia mitjançant el següent formulari, que hauran de presentar a l'atenció de la Secretaria General (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu). La sol.licitut de renúncia a la matrícula podrà ser presentada dintre el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de matriculació.

És requisit imprescindible, per tal que s'accepti la renúncia, que l'estudiant hagi presentat la sol.licitud dintre del termini establert i que hagi satisfet l'import complert de la matrícula. Una vegada acceptada la renúncia, els seus efectes comptaran a partir de la data de la sol·licitut de renúncia de l'estudiant.

Acadèmicament, l'acceptació de la renúncia a la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat, de tal manera que es podrà tornar a matricular en aquell mateix programa sempre i quan es compleixin els requisits de permanència exigits per la normativa de la Universitat Pompeu Fabra al respecte. A manca de renúncia formal en temps i forma i/o de no compliment dels requisits de permanència esmentats, l'estudiant es considerarà no apte a efectes acadèmics i no es podrà tornar a matricular en aquell mateix programa en aquest centre docent. Excepcionalment, el Rector de la UPF podrà autoritzar la possibilitat de nova matrícula quan concorrin causes justificades al seu criteri i segons disposa la normativa de permanència de la UPF.

8.4.- Baixa d'ofici o anul·lació de matrícula

La Fundació IDEC podrà procedir a la baixa d'ofici o anul·lació de la matrícula en els casos següents:

 1. Per falsedat o irregularitats en les dades/documentació facilitades, especialment en les relatives als requisits d'accés i admissió,
 2. Confirmació de la manca de concurrència dels requisits d'accés i admissió.
 3. Manca de presentació en temps i forma de la documentació acadèmica necessària als efectes (en el cas d'admesos en programes de màster universitari).
 4. Manca de pagament de l'import total de la matrícula.
 5. Per l'incompliment total o parcial dels deures que es deriven de la seva condició d'estudiant universitari de conformitat amb el que disposa l'Estatut de l'Estudiant Universitari, i en particular per l'incompliment total o parcial de les següents obligacions que li són pròpies i exigibles:
  • L'estudi i la participació activa en les activitats acadèmiques que ajudin a completar la seva formació.
  • Respectar els membres de la comunitat universitària i el personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis en la Fundació IDEC.
  • Tenir cura i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o recinte de la Fundació IDEC o d'aquelles entitats col·laboradores amb la mateixa, inclosa la UPF.
  • Abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació, en els treballs que es realitzin o en documents oficials de la Fundació IDEC i/o de la UPF.
  • Participar de forma responsable en les activitats universitàries i cooperar al normal desenvolupament de les mateixes.
  • Conèixer i complir els Estatuts i la resta de normes reglamentàries de la Fundació IDEC i de la UPF, en allò que li siguin aplicables.
  • Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut.
  • Respectar el nom, els símbols i emblemes de la Fundació IDEC i de la UPF o dels seus òrgans, així com el seu degut ús.
  • Respectar els actes acadèmics de la Fundació IDEC i de la UPF, així com els participants en els mateixos, sense detriment del seu lliure exercici d'expressió i manifestació.
  • Exercir i promoure activament la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical, o per raó d'aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social, dels membres de la comunitat universitària, del personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis en la Fundació IDEC o en la UPF.
  • Exercir, en el seu cas, les responsabilitats pròpies del càrrec de representació per al qual hagin estat escollits.
  • Informar els seus representats de les activitats i resolucions dels òrgans col·legiats en els quals participa, així com de les seves pròpies actuacions, amb la reserva i discreció que s'estableixin en els dits òrgans.
  • Participar de forma activa i responsable en les reunions dels òrgans col·legiats per als quals hagi estat escollit.
  • Contribuir a la millora dels fins i funcionament de la Fundació IDEC i de la UPF.
  • Qualsevol altre deure que li sigui assignat en els Estatuts de la Fundació IDEC o de la UPF.
 6. Realització de qualsevol comportament, expressió o contingut il·legal, difamatori, ofensiu o que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, contra la bona imatge i la reputació de la Fundació IDEC, així com en l'entorn i els espais de la institució, ja siguin físics o virtuals, incloses les xarxes socials.

L'anul·lació d'ofici no comporta en cap cas la devolució dels imports abonats.

8.5.- Reincorporació

Els estudiants que hagin abandonat els estudis en qualsevol dels programes que donin dret a l'obtenció d'un títol oficial o propi impartits per la Fundació IDEC per no haver formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius i que desitgin reprendre els estudis abandonats hauran de sol·licitar la seva reincorporació.

La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF, en el cas que es tracti de programes que donin dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari).

Correspon a la Secretaria General, en col·laboració amb el Deganat i seguint la valoració que al respecte realitzi la Direcció Acadèmica del programa, resoldre les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats i de les motivacions exposades en la sol·licitud, tenint en compte l'oferta i la demanda de places existents en els estudis objecte de sol·licitud.

No procedirà la reincorporació a plans d'estudis extingits.

9.- Anul·lació de programes. Modificació de la data d'inici de programes

9.1.- Anul·lació de programes

La Fundació IDEC es reserva el dret a suspendre un programa fins a una setmana abans de la data d'inici del mateix, i així ho comunicarà als interessats, candidats, admesos o participants, sense que tingui cap altra obligació més que la de retornar les quantitats satisfetes per l'estudiant en concepte de matrícula i/o reserva de plaça fins a aquell moment.

9.2.- Modificació de la data d'inici de programes

La Fundació IDEC es reserva el dret a modificar la data d'inici d'un programa, havent de notificar-ho al més aviat possible als interessats, candidats, admesos o participants.

El participant podrà acceptar les noves dates o, en cas que no les accepti, la Fundació IDEC li reemborsarà les quantitats abonades fins a la data en concepte de sol·licitud d'admissió o de matrícula.

10.- Itineraris formatius i modularitat

 • Màsters universitaris: En aquest tipus de programes, l'itinerari formatiu queda definit com a un únic itinerari possible en la corresponent memòria de verificació del títol, i la superació del mateix dona lloc a un únic títol oficial de Màster. És per això que no és possible que l'estudiant pugui seguir l'itinerari formatiu de manera modular i/o obtenir qualsevol títol diferent del títol de Màster universitari a la finalització amb aprofitament del programa.
 • Títols propis UPF (Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau)
  En aquest tipus de programes, l'itinerari formatiu queda definit en la corresponent memòria d'aprovació del títol per part de la UPF, i aquest itinerari formatiu pot ser de naturalesa modular.
  En el cas que es tracti d'itineraris formatius modulars, l'estudiant podrà escollir entre:
  • la matrícula a la totalitat del programa que doni lloc a l'obtenció d'un títol propi de la UPF dotat del nombre màxim de crèdits ECTS de l'itinerari; o
  • la matrícula independent als diferents mòduls que componen el programa.
   Els estudiants que hagin resultat aptes en algun d'aquests mòduls i vulguin formalitzar la matrícula en el programa superior, podran reconèixer els crèdits ja cursats tenint en compte els criteris següents:
   • El període màxim durant el qual es reconeixeran els crèdits de programes o mòduls cursats prèviament de manera automàtica és, com a màxim, de tres anys des de la data de la seva finalització.
   • Si la part cursada prèviament és més del 40% dels crèdits totals del programa superior, prevaldrà la finalització de forma modular, en cas que aquesta sigui possible, i el reconeixement en el programa superior es farà per la totalitat dels crèdits cursats, de forma modular, al final de l'itinerari.
    El procediment formal i l'abast econòmic del dit reconeixement queda descrit en la Condició General 14 següent.

La Fundació IDEC no es compromet a tenir els programes en la seva oferta més enllà de l'any acadèmic en el qual s'ofereixen.

11.- Pràctiques acadèmiques externes (PAE)

De conformitat amb el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, l'objectiu de la qual és permetre als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, tot afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria.

DESTINATARIS

Els estudiants matriculats en programes amb un valor acadèmic igual o superior a 15 crèdits ECTS disposen de la possibilitat de realitzar un període de pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular o extracurricular. S'entén com a estudiant tota persona que cursi ensenyaments oficials en algun dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis oferts per les universitats (Article 1.3. de l'Estatut de l'Estudiant Universitari).

La possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes queda sempre subjecta a la consecució, amb èxit, de l'oportú procés de selecció seguit per la entitat col·laboradora, sobre la qual recau la decisió última d'incorporar o no l'alumne en pràctiques, sense que en cap cas pugui resultar responsable de la dita incorporació el Servei de Carreres Professionals.

TIPOLOGIA

Les pràctiques es podran realitzar en la pròpia Universitat (així com en els centres adscrits a la mateixa) o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

S'estableixen dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes: les curriculars i les extracurriculars.

Pràctiques curriculars (PAE C):

Es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d'Estudis del programa.

Són de realització obligatòria.

Són gestionades a través del Servei de Carreres Professionals. que manté una relació activa amb empreses i organitzacions amb l'objectiu d'identificar oportunitats de pràctiques i promoure la candidatura dels estudiants, i, en el cas que l'estudiant sigui seleccionat per realitzar aquestes pràctiques, també gestionarà la subscripció del corresponent Conveni de Cooperació Educativa per realitzar-les. També gestionarà la subscripció d'aquest conveni quan l'alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora on realitzar les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent i els requisits establerts en el pla d'estudis del programa cursat.

Els estudiants que acreditin una experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis podran sol·licitar el seu reconeixement com a pràctiques curriculars, sempre i quan així ho permeti el programa. A aquests efectes, l'estudiant haurà de presentar una sol·licitud formal a través d'e-Secretaria, a la qual haurà d'acompanyar la documentació requerida. Aquesta sol·licitud serà avaluada i es resoldrà segons correspongui.

Pràctiques extracurriculars (PAE E):

No formen part del corresponent Pla d'Estudis. Els estudiants podran realitzar-les amb caràcter voluntari durant el seu període de formació amb els mateixos fins que les pràctiques curriculars.

El sol·licitant haurà de manifestar el seu interès per realitzar-les en el moment de cursar la sol·licitud d'admissió.

Depenent del tipus de programa que les inclogui, el Servei de Carreres Professionals determinarà amb caràcter previ l'abast del servei que prestarà a l'alumne pel que fa a la realització d'aquestes pràctiques i n'informarà en l'apartat corresponent de difusió del programa en la pàgina web. A aquests efectes, el Servei de Carreres Professionals distingirà entre dues modalitats d'abast:

 • Assessorament i gestió de pràctiques: inclou el contacte actiu per part del Servei de Carreres Professionals amb empreses i la promoció de la candidatura dels alumnes, a més de formalitzar la seva estada en pràctiques mitjançant la subscripció del corresponent Conveni de Cooperació Educativa en el cas que l'alumne sigui seleccionat per l'entitat col·laboradora. El Servei de Carreres Professionals també durà a terme la gestió de la subscripció del Conveni en els casos en els quals l'alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora en la qual realitzar les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent).
 • Gestió del conveni: inclou la gestió de la subscripció del Conveni de Cooperació Educativa per a la realització de pràctiques quan l'alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora en la qual realitzar-les, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent.

El Servei de Carreres Professionals impulsarà l'establiment de convenis amb empreses i institucions, atorgant prioritat als estudiants que realitzin pràctiques curriculars davant els que sol·liciten pràctiques extracurriculars, en compliment de la normativa vigent.

12.- Convocatòries. Avaluació. Superació

12.1.- Convocatòries

Els estudiants matriculats en qualsevol dels programes que donin lloc a l'obtenció d'un títol propi o oficial de la UPF disposaran de dues convocatòries ordinàries d'examen per assignatura. Aquestes convocatòries a examen es realitzaran a raó d'una única convocatòria per any acadèmic per a cada assignatura.

Existeix la possibilitat d'una tercera convocatòria, extraordinària, que l'estudiant haurà de sol·licitar de manera expressa i per escrit, mitjançant el formulari destinat a aquesta finalitat per la Fundació IDEC i al qual haurà d'adjuntar la documentació que acrediti els motius que la fonamenten. El termini màxim per sol·licitar aquesta excepció serà de quinze dies des de la notificació definitiva de les qualificacions. Es considerarà com a data de notificació definitiva de qualificacions a efectes de sol·licitud de tercera convocatòria la data en la qual la Fundació IDEC notifiqui a l'estudiant el tancament del programa i la qualificació global final d'apte o no apte. El formulari de sol·licitud esmentat haurà de ser remès a la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

En cas que l'estudiant estigui matriculat en un programa que doni dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), només podrà gaudir de la segona convocatòria ordinària en el cas que hagi donat compliment a la normativa de permanència de la UPF (és a dir, haurà d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de les quals s'hagi matriculat en el primer curs acadèmic del màster). Aquest requisit de permanència no serà d'aplicació als títols propis.

12.2.- Avaluació

12.2.1. Sistema de qualificacions

L'estudiant ha de ser avaluat i qualificat d'acord amb allò que s'especifica en el Pla Docent de l'Assignatura i segons la normativa vigent.

12.2.2. Revisió de les qualificacions

L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura.

Aquesta revisió es realitzarà en el dia i l'hora indicats pel professor o professora responsable de l'assignatura en lliurar les qualificacions provisionals. El resultat es comunicarà als estudiants mitjançant la incorporació al seu expedient un cop tancada l'acta de l'assignatura.

Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en els anteriors apartats, l'estudiant pot presentar, davant la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu), una sol·licitud adreçada al Degà, en el termini de cinc dies naturals a comptar des de la data de notificació de les qualificacions definitives. S'entendrà per data de notificació de les qualificacions definitives la data en la qual la Fundació IDEC així ho notifiqui a l'estudiant.

Dins del termini dels cinc dies naturals següents a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud, una Comissió, prèviament nomenada pel Degà, resoldrà la sol·licitud formulada per l'estudiant. En els casos en què concorrin circumstàncies sobrevingudes que impossibilitin constituir la referida Comissió dins del termini establert, la Fundació IDEC podrà ampliar el mateix fins a un màxim de trenta dies naturals. Abans d'emetre aquesta resolució, la Comissió ha d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura. La resolució de la reclamació serà inapel·lable, sense perjudici de l'exercici de les accions civils que corresponguin a l'estudiant.

12.3.- Superació

Per tal d'obtenir el títol caldrà superar les proves corresponents, així com presentar i aprovar els treballs sol·licitats, de conformitat amb allò que disposi el Pla d'Estudis de cada assignatura (programes de titulació oficial) o la Guia del programa (títols propis).

En el cas dels programes presencials o semipresencials, també serà un requisit imprescindible poder acreditar l'assistència a un mínim del 80% de les sessions lectives del conjunt del programa. L'assistència és personal i intransferible i qualsevol irregularitat en l'acreditació de la mateixa podrà determinar l'anul·lació o baixa d'ofici de la matrícula en el programa.

13.- Crèdits no superats

En cas que l'estudiant, en la data de finalització del programa, no hagués aprovat la totalitat de crèdits ECTS del mateix, i sempre que en el cas de cursar un programa que doni dret a l'obtenció de un títol oficial (màster universitari) hagués donat compliment a la normativa de permanència en els termes ja esmentats, podrà tornar a cursar els crèdits no superats. Amb aquesta finalitat, haurà d'abonar:

 • l'import de reactivació de matrícula, que serà de tres-cents euros (300.-€) en els màsters universitaris i en els màsters i postgraus títols propis, i de cinquanta euros (50.-€) en la resta de programes;
 • el vint per cent (20%) de l'import resultant d'aplicar sobre el nombre de crèdits no superats el preu crèdit de l'edició del programa en la qual es durà a terme la reactivació de matrícula; i
 • en el cas que l'estudiant vulgui recuperar crèdits no superats en un programa que doni dret a l'obtenció de un títol oficial (màster universitari), també haurà d'abonar la tutela acadèmica aplicable per a l'any acadèmic en el qual es porti a terme la reactivació de matrícula. L'import que la Fundació IDEC hagi comunicat al participant per aquest concepte es podrà veure modificat si l'import fixat pel dit Decret per a la tutela acadèmica d'aquell any acadèmic és superior o inferior al previst per la Fundació IDEC. La Fundació IDEC notificarà al participant aquestes variacions i podrà portar a terme les actuacions pertinents per tal de regularitzar les diferències resultants, ja siguin a favor o en contra del participant.

No s'aplicarà cap descompte per la Fundació IDEC sobre cap d'aquests conceptes.

14.- Reconeixement i transferència de crèdits

14.1. Reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials

14.1.1. Concepte

S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació per part de la Fundació IDEC dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de màster, en la UPF o en una altra universitat, són computats en ensenyaments diferents a efectes de l'obtenció del títol de màster universitari.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, en la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

14.1.2. Reconeixement de l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments no oficials

L'experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a efectes de l'obtenció del títol de màster universitari, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En tot cas, no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de final de màster.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora la seva qualificació, per la qual cosa no computaran a efectes de l'establiment dels barems de l'expedient.

No obstant això anterior, els crèdits procedents de títols propis podran excepcionalment ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat en el paràgraf anterior o, en el seu cas, podran ser objecte de reconeixement en la seva totalitat, sempre que el títol propi corresponent hagi estat extingit i substituït per un títol oficial. A tal efecte, en la memòria de verificació del nou pla d'estudis proposat i presentat per a verificació caldrà fer constar aquesta circumstància i haurà d'anar acompanyada de la informació i la documentació que estableix la normativa vigent en matèria de reconeixement de crèdits.

14.1.3. Criteris de reconeixement de crèdits

Els criteris de reconeixement de crèdits seran els inclosos i justificats en la memòria de verificació del pla d'estudis.

14.1.4. Òrgans competents per al reconeixement de crèdits

La Secretaria General de la Fundació IDEC, juntament amb el Deganat, resoldrà les sol·licituds de reconeixement, seguint la valoració que a aquests efectes hagi dut a terme la Direcció Acadèmica del programa.

14.1.5. Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

L'estudiant haurà de presentar sol·licitud formal de reconeixement de crèdits mitjançant el formulari habilitat a aquests efectes a l'atenció de la Secretaria General de la Fundació IDEC, virtualment mitjançant correu electrònic a admissions@bsm.upf.edu o presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes).

14.1.6. Documentació per sol·licitar el reconeixement de crèdits

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits obtinguts en programes impartits per altres universitats o centres adscrits diferents de Fundació IDEC han d'expressar el detall de les assignatures de les quals es demana reconeixement, tot assenyalant la correspondència amb les assignatures a reconèixer, i han d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
 • Fotocòpia dels programes o plans docents de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

14.1.7. Constància en l'expedient acadèmic

L'assignatura figurarà com a reconeguda en l'expedient acadèmic un cop s'hagi formalitzat la matrícula de la mateixa.

Els crèdits que es reconeguin es faran constar en l'expedient de l'estudiant d'acord amb allò que estableixi la normativa de qualificacions vigent en el moment en què es produeixi el dit reconeixement de crèdits.

14.1.8. Preu de la sol·licitud de reconeixement i preu dels crèdits reconeguts

El preu de la sol·licitud del reconeixement de crèdits serà de 300€.

Els crèdits reconeguts no tindran cost per a l'alumne, llevat del cas de títols oficials. En aquest cas, l'alumne haurà d'abonar l'import que per concepte de tutela resulti aplicable de conformitat amb el que disposa el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics per a l'any acadèmic en el qual s'iniciï la impartició del programa al qual l'alumne es matriculi.

Així mateix, l'alumne haurà d'abonar a la Fundació IDEC el preu dels crèdits que hagi de cursar per tal de completar la titulació. El preu d'aquests crèdits pendents de cursar serà el resultant de multiplicar el preu crèdit aprovat per la Fundació IDEC per a l'edició del programa en la qual es matriculi l'estudiant pel nombre de crèdits a cursar per obtenir la titulació corresponent. A aquest preu, en el cas de títols oficials, caldrà sumar l'import corresponent per tutela acadèmica per a l'any acadèmic en el qual es porti a terme el reconeixement.

Sobre els imports especificats en aquest epígraf no serà d'aplicació cap descompte. Així mateix, els estudiants que hagin reconegut crèdits no podran optar a la sol·licitud del Programa de Beques Talent de la Fundació IDEC.

14.2.- Reconeixement i transferència de crèdits en títols propis

14.2.1.- Els estudiants de màster o de diplomes i cursos de postgrau títols propis de la UPF o d'altres universitats podran sol·licitar el reconeixement o la transferència dels crèdits cursats en altres cursos d'estudis propis de la UPF.

14.2.2.- Les sol·licituds seran avaluades i resoltes per la Secretaria General de la Fundació, previ l'informe del director de l'estudi propi. La resolució de reconeixement o transferència es concedirà sempre i quan s'hagi pogut comprovar que els crèdits a reconèixer s'han cursat en un programa que compleixi amb els requisits de qualitat acadèmica propis de la UPF.

14.2.3.- El procediment i documentació per a la sol·licitud del reconeixement o transferència de crèdits en títols propis serà el mateix que es preveu en els punts corresponents de l'apartat 14.1 anterior.

14.2.4.- Així mateix, en tot allò que no s'hagi regulat en aquestes Condicions Generals quant al reconeixement de crèdits en títols propis, serà d'aplicació allò que disposa l'apartat 14.1 anterior. Sense perjudici d'això anterior, no seran aplicables aquells requisits exclusivament exigibles al reconeixement de crèdits en títols oficials.

15.- Permanència

Com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que imparteix màsters universitaris, la normativa aplicable en qüestions de permanència és la normativa de permanència de la pròpia UPF en els estudis de màster oficial de postgrau.

De conformitat amb aquesta normativa, l'estudiant matriculat en un programa que doni dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), per tal de continuar els mateixos estudis haurà d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de les quals s'hagi matriculat en el primer curs acadèmic del màster).

16. Règim de dedicació als Màsters universitaris

El règim de seguiment dels estudis de màster universitari podrà ser a temps complet o a temps parcial, d'acord amb la memòria de verificació del pla d'estudis.

En els programes que donen dret a l'obtenció d'un títol propi no hi cap la dedicació a temps parcial.

17.- Sol·licitud i emissió de certificats

La sol·licitud dels certificats, així com el pagament del preu dels mateixos, es durà a terme a través de l'e-Secretaria.

Preus:

 • Certificats acadèmics estàndard de matrícula, superació o notes: 25€. El primer certificat de matrícula o superació emès serà gratuït.
 • Qualsevol certificat que es sol·liciti fora de l'estàndard: 45€. El certificat sol·licitat es realitzarà donant fe de les dades disponibles en l'arxiu acadèmic.
 • Còpia addicional de certificat: 6€.

Termini de lliurament: 4 dies hàbils en tots els casos, llevat del cas de certificat de notes, que serà de 7 dies hàbils. Tots els certificats es duran a terme a partir de la confirmació del pagament de la quantitat establerta, i des de la data esmentada es computaran els terminis de lliurament indicats anteriorment.

L'expedició de qualsevol certificat està condicionada a estar al corrent dels pagaments que corresponguin al programa cursat, així com al corrent del lliurament de la documentació acadèmica requerida per poder ser admès al programa.

La gestió de l'enviament per correu certificat de qualsevol tipus de certificat i per a qualsevol modalitat de programa tindrà un preu de 20€.

18.- Emissió de títols i duplicats

18.1.- Màsters propis i postgraus: Els participants que hagin superat amb èxit el programa en el qual s'hagin matriculat tenen dret a rebre el títol del programa. En cas de matrícula modular, amb la superació de l'últim mòdul/programa, s'obtindrà el títol del programa superior en lloc del mòdul/programa realitzat. Una cop superat el programa, podran sol·licitar qualsevol altre títol que formi part de l'itinerari. Cada títol addicional tindrà un cost de 160€ en concepte d'expedició.

Els duplicats dels títols tindran un preu d'expedició de 70€.

La gestió de legalització dels títols obtinguts tindrà un preu de 40€.

La gestió de la tramesa per correu certificat de títols de programes presencials i semipresencials tindrà un preu de 20€.

18.2.- Màsters universitaris: Els participants que hagin superat amb èxit el programa en el qual s'hagin matriculat hauran d'abonar la quantitat estipulada en la normativa vigent en el moment de la sol·licitud del títol (Decret de preus publicat anualment per la Generalitat de Catalunya), en concepte de drets d'expedició de títol. El participant únicament es considerarà titulat un cop que hagi sol·licitat i pagat els drets d'expedició del títol corresponent.

Atès que el participant no rebrà el títol de màster universitari de forma immediata, un cop superat el programa i abonats els drets d'expedició vigents, s'emetrà, sense cost addicional, el resguard del títol, així com un Certificat Acadèmic Personal.

En cas de pèrdua del resguard del títol de màster universitari, es podrà sol·licitar un certificat supletori amb un cost de 40€.

En cas que no s'hagi presentat la documentació en els terminis establerts, encara que el participant sigui apte, no serà possible sol·licitar ni obtenir el títol corresponent ni cap altra certificació.

La gestió de la tramesa, per correu certificat, del resguard del títol dels màsters universitaris de modalitat presencial i/o semipresencial, tindrà un preu de 20€.

El títol, un cop expedit, haurà de ser retirat personalment pel participant en la Secretaria General de Fundació IDEC, i per a això haurà de presentar el resguard de pagament dels drets d'expedició, així com el seu Document Nacional d'Identitat o Passaport vigent. En el cas que no li fos possible fer-ho personalment, l'interessat podrà autoritzar una altra persona, sempre mitjançant poder notarial, per tal que el retiri en el seu nom.

En el cas que el participant resideixi en una localitat diferent de Barcelona, podrà sol·licitar a través d'e-Secretaria i un cop abonat l'import establert, la remissió del títol a la Delegació/Subdelegació del Govern (30 € per a màsters presencials i semipresencials) o a l'Ambaixada/Consolat (60 € per a màsters presencials i semipresencials) que indiqui l'interessat.

La Fundació ofereix assessorament sobre els tràmits necessaris per poder legalitzar tant el resguard com el propi títol de màster universitari. Aquest assessorament no té per objecte la gestió i/o realització d'aquests tràmits.

18.3.- Duplicats

18.3.1.- Màsters propis i postgraus:

Els duplicats d'aquests títols tindran un preu d'expedició de 70€.

18.3.2.- Màsters universitaris:

Aquests títols són documents públics amb validesa en tot el territori nacional i, per això, no podran ser objecte de modificacions, alteracions o esmenes. Qualsevol alteració derivada d'eventuals modificacions que afectin el seu contingut (canvi de nom o cognoms; canvi de nacionalitat, etc.) exigirà l'expedició d'un duplicat abonant l'import establert en la normativa vigent.

18.3.3 Carnets

Duplicats de carnets d'estudiant o d'Alumni tindran un preu d'expedició de 10€.

19.- Propietat intel·lectual

De conformitat amb la normativa vigent, el participant té dret al reconeixement de l'autoria dels treballs elaborats durant els programes impartits per la Fundació IDEC que el mateix cursi i, en particular, en el cas que el participant cursi un programa de màster, sobre el treball final de màster. Així mateix, el participant també té dret a la protecció de la propietat intel·lectual dels mateixos. Tot això, en els termes que s'estableixen en la legislació vigent sobre la matèria i sempre en el benentès que en el referit treball concorrin els requisits legalment exigibles per ser considerats una obra o prestació protegida per la propietat intel·lectual.

Sense perjudici d'això anterior i en atenció a la col·laboració rebuda per part de la Fundació IDEC i del seu cos docent en la creació d'aquests treballs, el participant es compromet a (i) incorporar la següent citació en els crèdits o en un lloc destacat de l'obra o prestació protegida: «Desenvolupada en el marc del programa [NOM DEL PROGRAMA] impartit per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra» (en el cas que el programa sigui un Màster universitari) o «Desenvolupada en el marc del programa [NOM DEL PROGRAMA] impartit per la Fundació IDEC sota la marca UPF Barcelona School of Management" (en el cas que el programa sigui un títol propi UPF); i (ii) a autoritzar la Fundació IDEC a fer un ús docent i promocional de l'obra o prestació protegida en el context de la programació de la Fundació IDEC, així com a utilitzar el nom i la imatge del seu autor o coautors amb aquestes finalitats. L'ús docent i promocional autoritzat en favor de la Fundació IDEC pel participant s'estendrà únicament a fragments de la mateixa, en una proporció que no superi el cinquanta per cent del total de l'obra o prestació protegida, i mai en la seva totalitat, i s'haurà de portar a terme per la Fundació IDEC citant la font i l'autor de l'obra o prestació protegida.

Així mateix, en els casos en els quals el treball del participant es desenvolupi en el marc d'alguna acció concreta proposada per una empresa (ja sigui l'empresa per a la qual treballi el participant; ja sigui una tercera empresa que pogués plantejar un repte, un cas pràctic, un projecte, etc., al participant en el marc del programa impartit per la Fundació IDEC), es reconeixerà en favor del participant la autoria del mateix, si bé els drets de propietat intel·lectual sobre aquest (la titularitat i el règim d'explotació dels drets de propietat intel·lectual sobre el treball) seran els que el participant hagi pactat amb la seva empresa ocupadora (en el primer cas) o els que la tercera empresa hagi determinat a la Fundació IDEC respecte de l'activitat proposada i els resultats de la mateixa.

20.- Custòdia de documentació

20.1.- Exàmens o documents sobre els quals es fonamenti la qualificació

En tot cas, s'estableix un període mínim d'un any de conservació des de la data de finalització del programa.

20.2.- Treballs finals disponibles per a consulta

Els Treballs de fi de programa que s'hagin cedit per a la consulta en el Centre de Recursos de la Fundació es conservaran durant un màxim de dos anys. Un cop superat aquest període no es garanteix la seva conservació.

En el cas que fos de l'interès de l'estudiant que el treball final sigui tractat per la Fundació IDEC amb caràcter confidencial, ho haurà de notificar de manera formal i per escrit a la Secretaria General de la Fundació IDEC, tot indicant l'abast de la confidencialitat que precisa i justificant adequadament la sol·licitud de l'aplicació d'aquest règim. Si la Fundació IDEC estima aquesta sol·licitud de confidencialitat, l'estudiant haurà de col·laborar en tot allò que sigui necessari per formalitzar els documents oportuns amb aquesta finalitat, i el règim de confidencialitat no podrà en cap cas obstaculitzar o impedir el compliment dels deures d'informació, acreditació i/o qualsevol altre que pertoquin a la Fundació IDEC en el normal desenvolupament i avaluació per les entitats de qualitat i/o per la UPF del programa en qüestió.

21.- Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal que es facilitin a la Fundació IDEC, així com els que es facilitin durant la relació contractual com a alumne o antic alumne, s'introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzats per la Fundació IDEC, directament o a través d'entitats col·laboradores, per a la gestió, la preparació i el seguiment adequat del curs, incloses la gestió de l'expedició dels títols i la gestió de les pràctiques externes en empreses, en el seu cas, així com la gestió dels pagaments i els cobraments que calgués fer per a la Fundació IDEC, i per a tots aquells assumptes que es derivin de la condició d'alumne o antic alumne. Així mateix, les dades s'utilitzaran per enviar informació sobre els serveis de la Fundació IDEC que puguin interessar l'alumne. Aquesta informació es trametrà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. Així mateix, s'atorga consentiment informat i exprés per a que la Fundació pugui cedir aquestes dades de caràcter personal a la Universitat Pompeu Fabra i/o entitats del Grup UPF, amb les finalitats acadèmiques i de gestió pròpies d'aquestes entitats, afins a les esmentades anteriorment. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, es comunica que la Fundació IDEC, fundació amb domicili al carrer Balmes, 132-134, de Barcelona (Espanya), és la destinatària final d'aquestes dades i qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de tractament de les dades de caràcter personal que se li facilitin. A més, s'autoritza expressament la Fundació IDEC per fixar i reproduir la imatge personal de l'alumne, sempre vinculada a la relació acadèmica amb la Fundació IDEC, en vídeos o fotografies destinades a la seva reproducció o comunicació pública en comunicacions corporatives de la Fundació IDEC amb la finalitat de promoure les seves activitats acadèmiques. Tanmateix, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) de les dades en els termes legals, adreçant-se per escrit al Departament d'Assessoria Jurídica de la Fundació IDEC, a l'adreça esmentada anteriorment.

22.- Compromís amb la qualitat

Amb la finalitat de donar compliment al compromís de la Fundació IDEC amb la qualitat de la formació que imparteix, posem a disposició del participant, degudament identificat, la possibilitat que formuli els seus suggeriments, queixes i reclamacions omplint el document model creat a aquests efectes i presentant-lo a l'atenció de la Secretaria General (presencialment en la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

Aquests suggeriments, queixes o reclamacions es podran formular a títol individual o de forma col·lectiva. En aquest cas, caldrà aportar el número d'identificació (DNI o passaport) i el nom i cognoms de tots i cadascun dels interessats. Les actuacions a què doni lloc la resolució es portaran a terme amb la persona que s'hagi assenyalat com a interlocutora o que figuri en primer terme.

La Secretaria General serà la responsable de rebre el document i fer arribar al remitent acusament de recepció abans de 48 hores laborables des de la recepció. A més, durà a terme el seguiment del suggeriment, queixa o reclamació amb les àrees o departaments implicats i resoldrà la mateixa dins el termini màxim 15 dies laborables a comptar a partir del dia en el qual hagi remès l'acusament de recepció, tot notificant-la a l'interessat mitjançant e-mail remès a l'adreça electrònica que el mateix hagi indicat en el formulari presentat. Es podran sol·licitar aclariments addicionals o ampliació de la informació aportada per part de la persona o persones que hagin formulat el suggeriment, queixa o reclamació; en aquest cas, el termini establert per a la resolució quedarà interromput fins que es rebi aquesta informació addicional.

Així mateix, tots els programes impartits per la Fundació IDEC integren la deguda planificació, al llarg de tot el procés formatiu, de les enquestes d'avaluació de qualitat dels mateixos. Aquestes enquestes seran facilitades al participant i al professorat per tal que les emplenin, amb la voluntat de la millora contínua del programa i dels serveis prestats per la Fundació.

23.- Normativa aplicable

La relació de prestació de serveis docents que regulen aquestes Condicions Generals es regirà per la normativa civil i mercantil que sigui d'aplicació, així com per la normativa universitària vigent i per la normativa dictada per a les titulacions oficials i per a les titulacions pròpies de la UPF en allò que sigui aplicable en virtut del règim d'adscripció a la mateixa i dels acords assolits al respecte entre la Fundació IDEC i la UPF.

24.- Resolució de controvèrsies

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la interpretació d'aquest document se sotmetrà a la llei espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

.