Subscriu un cas

Per a l’acceptació dels casos, serà imprescindible seguir les següents normes d’elaboració:

 • A la primera pàgina hi constaran el títol del cas i al peu d’aquesta primera pàgina hi constarà la frase: "Cas redactat per nom i afiliació de l’autor o autors. Any de redacció”.
 • Tots els casos que es publiquin portaran el logo de la UPF Barcelona School of Management juntament amb el de la institució d’on provingui l’autor o autors.
 • El text haurà de ser en lletra Times New Roman 12, amb un interlineat de 1,5 i els paràgrafs s’iniciaran sense sagnat. Els títols han d’estar tots alineats a l’esquerra.
 • Els casos poden ser escrits en català, castellà o anglès.
 • Les taules, gràfiques o figures s'anomenaran figures i han de ser originals o indicar la font de procedència i cal que portin un número d’ordre (per exemple, figura 1, figura 2...) i un títol que es posarà al peu de la figura. Degut als problemes de composició, els autors no han de suposar que les figures aniran situades en el mateix lloc on apareix a l’original, pel que s’evitaran redaccions tal com “en la figura que segueix...” o “la figura de la pàgina 11...”. En el redactat, caldrà utilitzar la referència de la figura com per exemple, “en la figura 2 es veu...”.
 • Les cites bibliogràfiques hauran d’aparèixer entre parèntesis, contenint indicacions sobre l’autor o autors, l’any de publicació i la pàgina o pàgines a les que s’al·ludeix, per exemple: (Blake, 1992: 72-83), Blake (1992:22) o (Blake et al., 1992: 72-83). Les paraules o frases que l’autor escrigui en un altre idioma hauran d’anar en lletra cursiva. Les referències bibliogràfiques aniran al final del treball sota el títol “Referències Bibliogràfiques”, ordenades alfabèticament per autors i d’acord amb els següents formats per normes, articles, comunicacions a congressos i llibres respectivament:
  • BENJAMIN, J.J. i BRENNER, V.C. (1974) “Perceptions of Journal Quality” The Accounting Review, April, 99.360-362.
  • PINA, V., i TORRES, L. (1999) “Análisis de la Información Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones Públicas”, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid.
 • Les cites del mateix autor i any apareixeran diferenciades amb un lletra col·locada al darrera de la data corresponent (per exemple, 2000a, 2000b...). Per l’assignació de les lletres s’atendrà a una ordenació temporal i, si no es coneix, a una ordenació alfabètica dels treballs citats.
 • Cada treball s’estructurarà en apartats, subapartats i altres divisions més petites dins dels mateixos. Les divisions s’estructuraran de la forma següent, col·locant els mateixos al principi de la línia:
  • 1.APARTATS PRINCIPALS EN LLETRA MAJÚSCULA, NEGRETA (MIDA FONT 14)
  • 1.2.APARTATS SECUNDARIS LLETRA MAJÚSCULA, CURSIVA (MIDA FONT 14)
  • 1.2.1. Subapartats principals en lletres cursives (mida font 12)
  • 1.2.1.1. Subapartats secundaris en lletres normals (mida font 12)
 • L’estructura del cas pot seguir l’estructura que es proposa a continuació:
  • Introducció i breu història de l'empresa
  • Descripció general del sector, de la competència, oportunitats i amenaces
  • Descripció de la situació actual de l'empresa i aspectes clau a analitzar
  • Preguntes que s'han de resoldre
  • Annexes
  • Referències bibliogràfiques

Els casos, juntament amb la seva nota tècnica s’enviaran a la següent adreça centraldecasos@bsm.upf.edu.

Nota tècnica

La nota tècnica, apart de l’estil i format determinats en les instruccions per a l’elaboració del cas, ha d’incloure els següents apartats:

 1. Sinopsi del cas.
 2. Públic objectiu: Indicar els destinataris del cas elaborat, ja siguin estudiants, de grau, postgrau, professionals del sector, etc. 
 3. Objectius d'aprenentatge i temes clau.
 4. Forma d’ensenyament: Descriure com es pot utilitzar el cas a classe. Per exemple, suggerir preguntes obertes per a fomentar el debat; oferir idees per al treball en grup; suggerir com l'aprenentatge pot consolidar-se al final de la sessió del cas, i així successivament.
 5. Preguntes per al debat: Preguntes per promoure la discussió del cas a classe.
 6. Resposta de les preguntes plantejades pel cas.
 7. Antecedents del cas: Proporcionar referències a material complementari rellevant en el cas o altres relacionats. També pot proporcionar informació sobre "el que va passar després", dada que acostuma a interessar als estudiants.
 8. Multimèdia: Incloure possibles enllaços a clips de vídeo i àudio que siguin rellevants per al cas.
.