Metodologia del cas

Què és el mètode del cas?

El mètode del cas té els seus orígens en la Facultat de Dret de la Universitat de Harvard, quan en 1870 Chistopher Laudell el va introduir com a estratègia per a la formació de professionals.

És una tècnica docent activa, centrada en la investigació per part de l'estudiant sobre un problema real i específic que l'ajuda a adquirir la base per a un estudi inductiu (Boehrer, i Linsky, 1990), és a dir, un mètode d'aprenentatge basat en la participació activa, cooperativa i en el diàleg democràtic dels estudiants sobre una situació real (Asopa i Beye, 2001).

En el cas concret de l'àmbit de la gestió empresarial, el mètode del cas representa una situació específica en una empresa, amb dades reals que s'han d'interpretar per a poder elaborar una anàlisi de la situació actual de l'empresa i que afecti a la presa de decisions.  Un cop plantejat i descrita la situació actual de l'empresa es proposen una sèrie de qüestions per tal d'enfocar una les propostes de solució que ajudin a l'equip directiu a prendre decisions.

Així, mitjançant l'anàlisi del problema o situació plantejada els estudiants poden posar en pràctica els coneixements adquirits i prendre una sèrie de decisions que afectarien al funcionament de l'empresa.

Com s'utilitza

L'objectiu principal del mètode del cas és que els alumnes treballin en base a una situació real plantejada i puguin reflexionar sobre aquesta situació per a després posar en comú les diferents idees. Així doncs, és una metodologia que implica un major grau d'implicació per part dels alumnes i també per part del professor.

En primer lloc, serà el professor qui presentarà el cas i llançarà una sèrie de qüestions per tal de donar peu a la reflexió dels alumnes. Posteriorment, seran els alumnes qui, amb un temps prudencial, hauran de llegir a fons el cas plantejat i proposar una sèrie de solucions als reptes proposats per a millorar la situació de l'empresa.

Un cop formulat el cas i treballat per part dels alumnes tindrà lloc la part més important d'aquesta metodologia: la posada en comú d'idees i la discussió d'alternatives per a dotar als directius de l'empresa d'accions que millorin el seu futur.  En aquesta fase, el professor només exercirà de moderador i anirà fent èmfasi en aquells aspectes importants que calgui remarcar o fent contrapunt a algunes idees per tal de generar debat.

És important destacar que en la metodologia del cas no hi ha una resposta correcta i una incorrecta, sinó que el més important és l'argumentació de les propostes per a la presa de decisions dins l'empresa.

Bibliografia

Boehrer, J. i Linsky, M. (1990) Teaching with cases: Learning to question, New directions for teaching & learning, Vol. 42, pp. 1-130. https://doi.org/10.1002/tl.37219904206

Asopa, B i Beye, G. (2001). Appendix 2: The case method. http://www.fao.org/docrep/W7500E/w7500e0b.htm

Calendari accions formatives

"Com passar de TFM a Estudi del Cas"
Dimarts 25 de febrer de 2020 de 15:00 a 17:30h. Aula 512. 

Esdeveniments passats

"Com escriure un cas d'estudi i com utilitzar-lo a classe"
Dimecres dia 10 de juliol de 2019 de 10:00 a 11:00h. Aula 207.

.